Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Vybrané pojmy územního plánování


Viz také


V souvislosti se změnou stavebního zákona – zákon č. 350/2012 Sb., ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony jsme pro uživatele Portálu územního plánování připravily zjednodušené vybrané pojmy územního plánování, které budou postupně v této sekci doplňovány.

Více o terminologii územního plánování a souvisejících oborů nabízí také Slovník územního rozvoje, který mj. poskytuje přehled publikovaných zdrojů v oblasti územního plánování.


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


A  B  C  D  E  F  G   H  I  J  K  L  M  N   O  P  Q  R  S  T  U   V  W  X  Y  Z  
Dopravní infrastruktura
EIA
Intravilán
Koridor
Nástroje územního plánování
Nezastavěné území
Nezastavitelný pozemek
Občanské vybavení
Obecné požadavky na výstavbu
Orgány územního plánování
Plocha (dle stavebního zákona)
Plocha nadmístního, popř. republikového významu
Politika územního rozvoje (PÚR)
Pořizovatel (dle stavebního zákona)
Regulační plán
SEA
Stavební pozemek
Technická infrastruktura
Územně analytické podklady (ÚAP)
Územně plánovací dokumentace
Územně plánovací informace
Územně plánovací podklady
Územní plán
Územní plánování
Územní rozvoj
Územní studie
Veřejná infrastruktura
Veřejně prospěšná stavba
Veřejně prospěšné opatření
Zásady územního rozvoje (ZÚR)
Zastavěné území
Zastavitelná plocha
Změna v území

D

Dopravní infrastruktura

mezi dopravní infrastrukturu lze zařadit například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení.
Dopravní infrastruktura zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu je součástí veřejné infrastruktury.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1].

ABC

E

EIA

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (proces EIA, z anglického pojmu: Environmental Impact Assessment) je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 4 až 10). Cílem procesu EIA je posoudit vliv konkrétní stavby, činnosti nebo technologie uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. na životní prostředí a veřejné zdraví. Proces EIA má pomoci získat objektivní odborný podklad pro povolení těchto záměrů, bez stanoviska příslušného úřadu k záměru nelze povolení vydat.
Zdroj:
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

ABC

I

Intravilán

zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. d)].

ABC

K

Koridor

plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. i)].

ABC

N

Nástroje územního plánování

slouží k prosazování cílů a úkolů územního plánování. Nástroji územního plánování jsou:

Podrobnější informace – viz hesla k jednotlivým nástrojům územního plánování.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (hlava III Nástroje územního plánování, § 25 až 100).
Občan a územní plánování. Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování. 1. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009. 9 s. ISBN 978-80-87318-01-0.

Nezastavěné území

pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. f)].

Nezastavitelný pozemek

pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to:
1. pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání,
2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. e)].

ABC

O

Občanské vybavení

stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.
Občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu je součástí veřejné infrastruktury.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 3].

Obecné požadavky na výstavbu

obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (bezbariérové užívání stavby).
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 2 písm. e)].

Orgány územního plánování

orgány územního plánování jsou:

Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 5).

ABC

P

Plocha (dle stavebního zákona)

část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. g)].

Plocha nadmístního, popř. republikového významu

plocha, která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřípadě území více krajů; v případě hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského významu.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. h)].

Politika územního rozvoje (PÚR)

celorepublikový strategický nástroj územního plánování. PÚR určuje ve stanoveném období požadavky pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.
PÚR koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci. PÚR obsahuje:

PÚR pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území České republiky a schvaluje ji vláda. Sdělení o schválení PÚR je uveřejněno ve Sbírce zákonů, schválenou PÚR zveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj způsobem umožňujícím dálkový přístup.
PÚR je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 31 až 35).
NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVÁ, N. Principy a pravidla územního plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2013. Pracovní materiál k recenzi.

Pořizovatel (dle stavebního zákona)

příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního rozvoje.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 2 písm. a)].

ABC

R

Regulační plán

nástroj územního plánování. Jedná se o územně plánovací dokumentaci, o jejímž pořízení rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce nebo zastupitelstvo příslušného kraje (popř. u vojenského újezdu Ministerstvo obrany), a to buď z vlastního podnětu, nebo z jiného podnětu, nebo na žádost fyzické nebo právnické osoby.
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro:

Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
Regulační plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Regulační plán je závazný pro rozhodování v území, regulační plán vydaný krajem je závazný i pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí. Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 61 až 71).
NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVÁ, N. Principy a pravidla územního plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2013. Pracovní materiál k recenzi.

ABC

S

SEA

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA, z anglického pojmu: Strategic Environmental Assessment) je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 10a až 10j). Cílem procesu SEA je posoudit vliv koncepcí (které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.) na životní prostředí a veřejné zdraví. Stanovisko příslušného úřadu ke koncepci je nutným podkladem pro schválení koncepce. (§ 10g zákona č. 100/2001 Sb.)
Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj:
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ABC

Stavební pozemek

pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. b)].

ABC

T

Technická infrastruktura

vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.
Technická infrastruktura zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu je součástí veřejné infrastruktury.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. k) bod2].

ABC

U

Územně analytické podklady (ÚAP)

nástroj územního plánování. Patří mezi územně plánovací podklady. ÚAP obsahují:

ÚAP jsou pořizovány pro celé území České republiky a jsou průběžně aktualizovány. ÚAP pořizují:

ÚAP slouží především ke zpracování zadání územně plánovací dokumentace a zadání změn územně plánovací dokumentace. Dále slouží jako podklad pro posuzování vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území, vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací. V případě obcí, které nemají platný území plán, slouží ÚAP jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů.
Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 26 až 29).
NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVÁ, N. Principy a pravidla územního plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2013. Pracovní materiál k recenzi.

Územně plánovací dokumentace

nástroj územního plánování. Územně plánovací dokumentaci tvoří:

Podrobnější informace – viz hesla „zásady územního rozvoje“, „územní plán“ a „regulační plán“.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. n)].

Územně plánovací informace

informace:

Tuto informaci poskytují v rámci své působnosti krajské úřady, úřady územního plánování, obecní úřady pověřené pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřady jako předběžnou informaci podle § 139 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 21).

Územně plánovací podklady

nástroj územního plánování. Územně plánovací podklady tvoří:

Podrobnější informace – viz hesla „územně analytické podklady“ a „územní studie“.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 25).

Územní plán

nástroj územního plánování. Jedná se o územně plánovací dokumentaci na úrovni obce. Územní plán zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování pro území obce v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
Územní plán:

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Vydává se formou opatření obecné povahy podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Územní plán je závazný pro pořizování a vydávání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území. Náležitosti obsahu územního plánu stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 43 až 57).
NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVÁ, N. Principy a pravidla územního plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2013. Pracovní materiál k recenzi.

Územní plánování

trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Územní plánování řeší využití území a zásady jeho uspořádání. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.
Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, jehož podstatou je vyvážený vztah mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 18).
Občan a územní plánování. Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování. 1. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009. 9 s. ISBN 978-80-87318-01-0.
TUNKA, M. Obsah územně plánovací dokumentace. 1. vyd. Praha: ABFARCH, 2003. 191 s. ISBN 80—86165-34-5.

Územní rozvoj

komplexní rozvoj území, který zahrnuje rozvoj všech hmotných složek, aktivit a procesů vztahujících se k území a jejich vzájemné vztahy. Jedná se o trvalý proces vývoje a změn využití ploch, pozemků, staveb (urbanistických struktur) a krajiny (přírodních struktur), včetně jejich údržby a ochrany hodnot. Cílem je udržitelný a vyvážený rozvoj všech těchto složek v území. Nástroji usměrňování územního rozvoje jsou zejména územní plánování, regionální politika, péče o životní prostředí a péče o kulturní a přírodní dědictví.
Zdroj:
NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVÁ, N. Principy a pravidla územního plánování [on-line]. Brno: Ústav územního rozvoje, 2013. [cit. 2013-08-30]. Dostupné z URL: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571.

Územní studie

nástroj územního plánování. Patří mezi územně plánovací podklady. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Územní studie slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.
Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. Náležitosti územní studie nejsou stanoveny právním předpisem. Obsah, rozsah, cíle a účel územní studie určí pořizovatel v zadání územní studie.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 30).
NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVÁ, N. Principy a pravidla územního plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2013. Pracovní materiál k recenzi.

ABC

V

Veřejná infrastruktura

pozemky, stavby, zařízení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. Veřejná infrastruktura se dělí:

  1. 1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení,
  2. 2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody,
  3. 3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,
  4. 4. veřejné prostranství.

Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. k)].

Veřejně prospěšná stavba

stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. [§ 2 odst. 1 písm. l)].

Veřejně prospěšné opatření

opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. [§ 2 odst. 1 písm. m)].

ABC

Z

Zásady územního rozvoje (ZÚR)

nástroj územního plánování. Jedná se o krajskou územně plánovací dokumentaci. ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.
Zásady územního rozvoje:

ZÚR jsou pořizovány pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Náležitosti obsahu ZÚR stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 36 až 42).
NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVÁ, N. Principy a pravidla územního plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2013. Pracovní materiál k recenzi.

Zastavěné území

území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (intravilán).
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpis. [§ 2 odst. 1 písm. d)].

Zastavitelná plocha

plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. j)].

Změna v území

změna využití nebo prostorového uspořádání území, včetně umisťování staveb a jejich změn.
Zdroj:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [§ 2 odst. 1 písm. a)].

ABC

Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 10. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.