Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Teorie, metodiky


Téma

1. Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování

UPOZORNĚNÍ

Sekce "Stanoviska a metodiky" má vazbu na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jeho novely a vyhlášky vydané k jeho provedení.
Sekce je postupně aktualizována.
Nové a revidované metodiky a stanoviska jsou označeny – V souladu se SZ ve znění účinném od ... nebo NOVÉ.
Vyřazené metodiky a stanoviska jsou přesouvány do sekce Neaktuální Stanoviska a metodiky.


Stanoviska a metodiky na stránkách Ústavu územního rozvoje

Sekce Stanoviska a metodiky. Dále také Neaktuální stanoviska a metodiky.

AKTUALIZOVANÉ 26. 11. 2021

Problémové okruhy:


1. Politika územního rozvoje ČR


Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021)
AKTUALIZOVANÉ
(66-APUR-1_2_3_4_5-pomucka-k-uplatnovani-priorit_2021-11-12.pdf, 1 220 kB, zveřejněno 26. 11. 2021)

Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR (ve znění závazném od 1. září 2021) pro stavební úřady
AKTUALIZOVANÉ
(63-INFO_o_PUR_pro_Stavební_úřady_UUR_září_2021.pdf, 557 kB, zveřejněno 6. 9. 2021)

Adobe Acrobat PDF Hodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na lidské zdraví
AKTUALIZOVANÉ 6. 4. 2021
(54-hodnoceni-vlivu-pur-a-upd-na-lidske-zdravi-MMR-29850-2021-04-06.pdf, 335 kB, zveřejněno 30. 3. 2021, doplněno 6. 4. 2021)


2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny


Územně plánovací dokumentace obecně

Adobe Acrobat PDF Zástupce veřejnosti – metodické sdělení, vysvětlení k jednotlivým ustanovením § 23 stavebního zákona – aktualizace z roku 2013
AKTUALIZOVANÉ
(49-zastupce-verejnosti-2021-01-19-mmr-74259.pdf, 366 kB, zveřejněno 19. 1. 2021)

Adobe Acrobat PDF Oprávněný investor – Metodické sdělení k § 23a stavebního zákona
NOVÉ
(48-Opravneny-investor-20201013.pdf, 281 kB, zveřejněno 27. 10. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie
NOVÉ
(36-projednani-upd-v-dobe-epidemie-20343-2020-04-08.pdf, 340 kB, zveřejněno 8. 4. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(27-vps-mmr-34232-2019-81-2019-07-26.pdf, 411 kB, zveřejněno 26. 7. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(25-uplne-zneni-upd-mmr-10730-2019-81-2019-03-08.pdf, 353 kB, zveřejněno 8. 3. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(16-opatrovani-upd-autorizacnim-razitkem-mmr-31290-2018.pdf, 214 kB, zveřejněno 20. 7. 2018)


Územní plány

Adobe Acrobat PDF Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu – Metodické doporučení
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2021
(61-MMR-63322_2021_81-Koridory-DI-a-TI-2021-08-30.pdf, 2 676 kB, zveřejněno 6. 9. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
AKTUALIZACE 22. 7. 2021
(60-MMR-62697_2021_81-Soubezne-porizovani-zmen-UP-a-noveho-UP-2021-07-22.pdf, 294 kB, zveřejněno 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
AKTUALIZACE 20. 7. 2021
(59-MMR-62147_2021_81-Zmena-UP-pri-zmene-mapoveho-podkladu-2021-07-20.pdf, 216 kB, zveřejněno 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu
AKTUALIZACE 26. 7. 2021
(57-MMR-62602_2021_81-Zverejnovani-a-ukladani-UPDo-§-165-2021-07-26.pdf, 329 kB, zveřejněno 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Vyvěšování a oznamování územního plánu
NOVÉ
(56-MMR-61219_2021_81-Vyvesovani-a-oznamovani-UP-2021-07-27.pdf, 266 kB, zveřejněno 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2021
(03-golfova-hriste-mmr-11117-2018.pdf, 171 kB, zveřejněno 22. 2. 2018, aktuálnost prověřena 20. 7. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
Vydáno 12. 5. 2020, aktualizováno 27. 7. 2021, v souladu se zákonem č. 403/2020 Sb.
(55-MMR-65283_2021_81-Navrh-porizeni-zmeny-UP-zkracenym-postupem-2021-08-05.pdf, 552 kB, zveřejněno 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu – metodické sdělení OÚP MMR
NOVÉ
(42-spoluprace-porizovatele-a-projektanta-na-zadani-up-mmr-42106-2020-08-07.pdf, 257 kB, zveřejněno 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Vztah územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a průmět územní energetické koncepce do územního plánu – metodické sdělení OÚP MMR
V souladu se SZ ve znění účinném od 12. 3. 2020
(41-czt-v-up-mmr-42286-2020-07-30.pdf, 701 kB, zveřejněno 4. 8. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k „povinné“ změně územního plánu
NOVÉ
(34-povinna-zmena-up-mmr-12856-2020-03-03.pdf, 250 kB, zveřejněno 4. 3. 2020)

Standard vybraných částí územního plánu


Adobe Acrobat PDF Metodické doporučení Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018
(26-Ukony-porizovatele-verejne-projednani-aktualizace-2019-06-28.pdf, 468 kB, zveřejněno 28. 6. 2019)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf, 468 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

MS Word Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.docx, 1 658 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(13-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-mmr-29172-2018.pdf, 222 kB, zveřejněno 26. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií
(26-koridor-uzemnich-rezerv-28012015.pdf, 257 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (textová část vč. odůvodnění)
(07a-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-text_oprava.pdf, 1 761 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (grafická část)
(07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf, 62 568 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Poznámka: Příklad metodicky navazuje na prezentaci Územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hovoří-li se tedy v textu příkladu o metodickém pokynu, je tím míněna tato prezentace.


Regulační plány

Adobe Acrobat PDF Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí – metodický pokyn – osnova zadání
NOVÉ
(43-rp-z-podnetu-mmr-46874-2020-08-28.pdf, 1 037 kB, zveřejněno 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi
NOVÉ
(40-regulacni-plan-otazky-a-odpovedi-mmr-20715-2020-07-01.pdf, 1 957 kB, zveřejněno 14. 7. 2020)

Adobe Acrobat PDF Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení
(29-RP-porizeni-z-podnetu-bez-ur-09-2015-MMR.pdf, 712 kB, zveřejněno 16. 9. 2015)


3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace


Adobe Acrobat PDF Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
NOVÉ
(31-metodika-uap-jevy-2019-12.pdf, 2 807 kB, zveřejněno 30. 12. 2019)


Územní studie a urbanistické studie

Adobe Acrobat PDF Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií – metodický pokyn
Čtvrtá aktualizace, která je v souladu s novelou SZ účinnou od roku 2021
(62-Aktualizace-uzemni-studie-2021-08-31.pdf, 968 kB, zveřejněno 6. 9. 2021)

Adobe Acrobat PDF Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování / druhé revidované vydání 2018
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(21-usvp-06112018.pdf, 3 736 kB, zveřejněno 7. 11. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – osnova zadání
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf, 265 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie krajiny – Pro správní obvod obce s rozšířenou působností
(35-zadani-US-krajiny-ORP-23022016.pdf, 459 kB, zveřejněno 19. 2. 2016, aktualizováno 26. 2. 2016)


4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území


Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení ke způsobu uplatnění § 55 odst. 3 stavebního zákona
NOVÉ
(64-MMR-73310_2021_81-Uplatneni-§55-odst3-SZ-2021-09-30.pdf, 439 kB, zveřejněno 7. 10. 2021)

Adobe Acrobat PDF Doporučený postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
NOVÉ
(53-vyznamny-negativni-vliv-azur-mmr-8267-2021-02.pdf, 280 kB, zveřejněno 16. 2. 2021)

Adobe Acrobat PDF Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“) – metodický výklad Ministerstva životního prostředí
Aktuální k datu 22. 7. 2020
(45-eia-posuzovani-vlivu-met-vyklad-mmr-2016-10-04.pdf, 332 kB, zveřejněno 10. 10. 2016, revidováno 22.7.2020)

Adobe Acrobat PDF Metodická doporučení Ministerstva životního prostředí – převážně k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí
NOVÉ
(zveřejněno 12. 5. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k prohlášení předkladatele koncepce podle ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu
NOVÉ
(37-prohlaseni-predkladatele-koncepce-mmr-2535-2020-04-14.pdf, 585 kB, zveřejněno 12. 5. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(20-posuzovani-navrhu-up-z-hlediska-posuzovani-vlivu-mmr-40018-2018.pdf, 334 kB, zveřejněno 5. 9. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vyjádření úřadu územního plánování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(11-vyjadreni-uup-posuzovani-vlivu-na-zp-15455-2018.pdf, 183 kB, zveřejněno 23. 5. 2018)


5. Orgány územního plánování, dotčené orgány


Adobe Acrobat PDF Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu
AKTUALIZOVÁNO – Vydáno 18. 7. 2013, aktualizováno 11. 9. 2020 (pouze formální úpravy beze změny obsahu metodického sdělení) a 22. 7. 2021 (doplnění kontroly souladu s územním rozvojovým plánem)
(58-MMR-62725_2021_81-Stanovisko-KU-k-UP-vojenskeho-ujezdu-2021-07-22.pdf, 600 kB, zveřejněno 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu: podklady pro vydání, vazba na stanovisko SEA a obsah – metodické sdělení je aktualizací sdělení z 19. 7. 2013
AKTUALIZOVÁNO
(51-stanovisko-ku-k-up-podklady-lhuta-obsah-2021-01-19-mmr-56219.pdf, 267 kB, zveřejněno 19. 1. 2021)

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn. 3. vydání.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(19-zavazne-stanovisko-§96b-3vydani-mmr-38672-31-08-2018.pdf, 1 257 kB, zveřejněno 31. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(52-vestnik-mzp-mmr-§12-zopk-2017-10-25.pdf, 678 kB, zveřejněno 25. 10. 2017)


6. Zastavěné území


Adobe Acrobat PDF Výklad definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ – metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
(44-zastaveny-stavebni-pozemek-met-sdeleni-mmr-2016-09-22.pdf, 264 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)

Adobe Acrobat PDF Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu
(04-Aktualizace-zastaveneho-uzemi.pdf, 887 kB, zveřejněno 10. 2. 2014)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území
(04-Vymezeni-zastaveneho-uzemi.pdf, 3 389 kB, zveřejněno 3. 10. 2013)


7. Úprava vztahů v území


Adobe Acrobat PDF Vzor pro výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.
Aktuálnost prověřena v lednu 2021
(50-vzor-pro-vymaz-predkupniho-prava-v7-revize-2021-01.pdf, 37 kB, zveřejněno 19. 1. 2021)

Adobe Acrobat PDF Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj „Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví“ – liniové stavby a problematika ochrany před hlukem
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(41-mz-mmr-metodika-pro-SU-verejne-zdravi-§77-2016-05-10.pdf, 299 kB, zveřejněno 14. 7. 2016)


8. Ostatní stanoviska a metodiky


Adobe Acrobat PDF Pozemky veřejných prostranství – metodický pokyn OÚP MMR
NOVÉ
(52-pozemky-verejnych-prostranstvi-mmr-74890-2021-02-05.pdf, 415 kB, zveřejněno 8. 2. 2021)

Adobe Acrobat PDF Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání – metodický pokyn OÚP MMR
NOVÉ
(44-vyjimka-ze-vzdelani-mmr-46321-2020-09-01.pdf, 438 kB, zveřejněno 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika
AKTUALIZOVANÉ
(35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-aktualizace-2020-03.pdf, 8 355 kB, zveřejněno 30. 10. 2017, aktualizováno 22. 5. 2018 a 3. 3. 2020)

Adobe Acrobat PDF Veřejná prostranství v územně analytických podkladech a územních plánech – Metodický pokyn
NOVÉ
(33-verejna-prostranstvi-uap-up-mmr-57381-2020-02.pdf, 2 693 kB, zveřejněno 20. 2. 2020)

Adobe Acrobat PDF Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti
NOVÉ
(30-metodika-eupc-mmr-57097-2019-12-19.pdf, 701 kB, zveřejněno 19. 12. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k aplikaci § 24 stavebního zákona ve vztahu k § 4 odst. 1 zákona o úřednících územních samosprávných celků
NOVÉ
(29-kvalifikacni-pozadavky-mmr-44205-2019-11-07.pdf, 338 kB, zveřejněno 8. 11. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(17-kvalifikacni-pozadavky-§189-mmr-37204-2018.pdf, 312 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí
Ve znění účinném od 1. 3. 2018
(08-spolecny-pokyn-cuzk-mmr-uplne-zneni-2018-03-01.pdf, 226 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování velkokapacitních skleníků
(50-velkokapacitni-skleniky-2017-08-08.pdf, 287 kB, zveřejněno 8. 8. 2017)

Adobe Acrobat PDF Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.pdf, 399 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

MS Word Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.docx, 51 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod
(23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf, 2 610 kB, zveřejněno 21. 4. 2015)


9. Metodiky k zákonu č. 283/2021 Sb.


Adobe Acrobat PDF Přechodné ustanovení nového stavebního zákona o stavebních uzávěrách – Metodické sdělení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 326 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které se týká pozbytí platnosti stavebních uzávěr vydaných podle zákona č. 50/1976 Sb.
NOVÉ
(65-MMR-71677_2021_81-Prechodna-ustanoveni-nsz-o-stavebnich-uzaverach-2021-10-04.pdf, 353 kB, zveřejněno 7. 10. 2021)


Stanoviska a metodiky na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Sekce Stavební právo.

Sekce Stanoviska a metodiky.


Neaktuální stanoviska a metodiky

Odkaz na stránky ÚÚR. Naleznete zde k dohledání Neaktuální stanoviska a metodiky (v oblasti územního plánování a stavebního řádu), které mohou napomoci k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.


2. Principy a pravidla územního plánování

Principy a pravidla územního plánování

Odkaz na stránky ÚÚR. Internetová prezentace – průběžně se aktualizují vybrané kapitoly – poslední aktualizace 18. 12. 2020. Odborná pomůcka obsahuje následující problémové okruhy:

Další pojmy související s problematikou územního plánování naleznete také ve Slovníku územního rozvoje.


3. Výzkum a vývoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální rozvoj – Výzkum a inovace na MMR – Certifikace metodik MMR

MMR. Usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19.06.2013 byl schválen materiál Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností pro léta 2013–2015 (s prodloužením na rok 2016). Na základě tohoto materiálu byly zpracovány odborem regionální politiky MMR metodiky certifikace výzkumu, vývoje a inovací a předloženy ministrovi pro místní rozvoj ke schválení následující metodiky, které ministr pro místní rozvoj schválil dne 20. srpna 2013.

IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.

Nestátní nezisková organizace IURS byla založena v roce 2001. Zabývá se problematikou udržitelného rozvoje urbanizovaného území. Součástí aktivit IURS je i výzkumná činnost související s opuštěnými a málo využitými lokalitami.

Materiály z archivu J. B. Jackson:

Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002. Viz též na webových stránkách MMR.

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Studie, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo u společnosti EEIP, a.s. Materiál hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonost České republiky a hledá cesty, jak tuto kvalitu zvýšit. Viz též na webových stránkách MMR Vyšší úroveň architektury závisí na kvalitě plánů a projektů.

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Metodika zadávání územních plánů

Fakulta architektury ČVUT v Praze. Výzkumný projekt „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města“. 2013–2015.


4. Urbanismus

Urbanistický projekt roku 2021

NEPŘEHLÉDNĚTE

Nadace ABF, ČKAIT, MMR, ČSSI a AUÚP. 7. ročník Urbanistický projekt roku 2021. Uzávěrka soutěže je 10. března 2021.

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Vybrané pojmy urbanistické kompozice

Odkaz na stránky ÚÚR.

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Odkaz na stránky ÚÚR.

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

Odkaz na stránky ÚÚR.


5. Teorie, charty, mezinárodní dohody v oblasti územního rozvoje

Davoská deklarace 2018

Davos (Švýcarsko), 22. 1. 2018. Davos Declaration 2018 (EN). Davoská deklarace 2018 – ČKA (CZ).

Habitat III – Nová agenda pro města

Nová agenda pro města – česká verze. Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ (17.–20. října 2016, ekvádorské hlavní město Quito). EU a její členské státy se zavázaly k podpoře udržitelné urbanizace tak, aby všechny příslušné nové a vznikající problémy byly řešeny celostním a jednotným způsobem.

Karpatská úmluva

Podepsána Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Ukrajinou, Rumunskem, Maďarskem a Srbskem v květnu 2003 v Kyjevě.
Má zabezpečit koordinovanou ochranu biodiverzity – přirozených lesů, nenarušených povodí a tradiční kulturní krajiny i života místních obyvatel.
Úmluva obsahuje obecně formulované závazky, dále konkretizované v rámci prováděcích protokolů.

Evropská úmluva o krajině

MŽP. Florencie, 20. 10. 2000. Oficiální stránky úmluvy – European Landscape Convention.

Sdělení č. 12/2017 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí – nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, přijaté dne 20. října 2000 ve Florencii, které nahrazuje český překlad Úmluvy vyhlášený pod č. 13/2005 Sb. m. s.

Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje

Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT), Lublaň 2003. Další informace na stránkách ÚÚR.
Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování – Nafplio, 17. června 2014:

Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu

Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT), Hannover 2000.

Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního rozvoje

Studie regionálního rozvoje, EU 2000.

ESDP - evropské perspektivy územního rozvoje

Přijato v Postupimi ministry zemí EU, kteří zodpovídají za územní plánování, EU 1999.

Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech

ÚÚR. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2017. Schválena v Dublinu 17. října 2015. ECTP-CEU – Evropská rada urbanistů (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes).

Charta evropského plánování 2013 (CZ)

ÚÚR. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2015. Vize pro evropská města a regiony 21. století. Schválena v Barceloně 22. dubna 2013.

Nová lipská charta

Dne 30. 11. 2020 byla na neformálním ministerském setkání schválena „Nová lipská charta – Využití transformativní schopnosti měst pro obecné blaho“ a její Implementační dokument. NOVÉ

Lipská charta o udržitelných evropských městech 2007 (CZ)

ÚÚR. Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2007.

Nová Athénská charta 2003 (CZ)

Zásady plánování měst. Zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

Melbournská charta 2002 (EN)

Principy udržitelného rozvoje měst.

Nová Athénska charta 1998 (CZ)

ÚÚR. Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2000.

Aalborgská charta 1994 (CZ)

Charta evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji.

Aalborgská charta 1994 (EN)

Mezinárodní charta pro záchranu historických měst.

Washingtonská charta 1987 (CZ)

Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS). Mezinárodní charta pro záchranu historických měst.

Torremolinská charta 1984 (FR, EN)

Evropská charta regionálního a prostorového plánování.

Benátská charta 1964 (CZ)

Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel.

Athénska charta 1933 (EN)

Zásady plánování měst.


Hlavní seznam odkazů


XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 26. 11. 2021 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.