Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Teorie, metodiky


Revize a aktualizace 2024

Téma

1. Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování

Pro informaci – Přechodné období účinnosti nového stavebního zákona
Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 334a tohoto zákona se v tzv. přechodném období, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, postupuje ve věcech týkajících se územního plánování podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou územního řízení týkajícího se vyhrazené stavby. Dosavadními právními předpisy se rozumí zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí předpisy, ve znění účinném k 31. 12. 2023, ale také ta ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., která k 31. 12. 2023 již účinná byla.


Sekce "Stanoviska a metodiky" má vazbu na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jeho novely a vyhlášky vydané k jeho provedení.


Stanoviska a metodiky na stránkách Ústavu územního rozvoje

Stanoviska a metodiky jsou řazeny do následujících problémových okruhů:


Stanoviska a metodiky na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Sekce Stavební právo.

Sekce Stanoviska a metodiky.


Neaktuální stanoviska a metodiky

Odkaz na stránky ÚÚR. Naleznete zde k dohledání Neaktuální stanoviska a metodiky (v oblasti územního plánování a stavebního řádu), které mohou napomoci k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.Zpět na seznam témat


2. Principy a pravidla územního plánování

Principy a pravidla územního plánování

Odkaz na stránky ÚÚR. Internetová prezentace – průběžně se aktualizují vybrané kapitoly – poslední aktualizace 8. 1. 2024.

Nejnovější zveřejněné kapitoly:

Odborná pomůcka obsahuje následující problémové okruhy:

Pojmy související s problematikou územního plánování naleznete také ve Slovníku územního rozvoje.


Zpět na seznam témat


3. Výzkum a vývoj

Regionální rozvoj – Výzkum a inovace na MMR – Certifikace metodik MMR

MMR. Usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19.06.2013 byl schválen materiál Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností pro léta 2013–2015 (s prodloužením na rok 2016). Na základě tohoto materiálu byly zpracovány odborem regionální politiky MMR metodiky certifikace výzkumu, vývoje a inovací a předloženy ministrovi pro místní rozvoj ke schválení následující metodiky, které ministr pro místní rozvoj schválil dne 20. srpna 2013.

IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.

Nestátní nezisková organizace IURS byla založena v roce 2001. Zabývá se problematikou udržitelného rozvoje urbanizovaného území. Součástí aktivit IURS je i výzkumná činnost související s opuštěnými a málo využitými lokalitami.

Materiály z archivu J. B. Jackson:

Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002. Viz též na webových stránkách MMR.

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Studie, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo u společnosti EEIP, a.s. Materiál hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonost České republiky a hledá cesty, jak tuto kvalitu zvýšit. Viz též na webových stránkách MMR Vyšší úroveň architektury závisí na kvalitě plánů a projektů.

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Metodika zadávání územních plánů

Fakulta architektury ČVUT v Praze. Výzkumný projekt „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města“. 2013–2015.


Zpět na seznam témat


4. Urbanismus

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Odkaz na stránky ÚÚR.

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

Odkaz na stránky ÚÚR.

Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech

Odkaz na stránky ÚÚR.


Zpět na seznam témat


5. Příprava a provádění staveb podle stavebního zákona

Profesní informační systém ČKAIT

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady metodických, technických pomůcek a pomůcek podnikatelského servisu k činnosti autorizovaných osob. Dále zahrnuje odkazy na oficiální dokumenty orgánů veřejné správy (např. ministerstev), časopisy a další dokumenty.


Zpět na seznam témat


6. Teorie, charty, mezinárodní dohody v oblasti územního rozvoje

Davoská deklarace 2018

Davos (Švýcarsko), 22. 1. 2018. Davos Declaration 2018 (EN). Davoská deklarace 2018 – ČKA (CZ).

Habitat III – Nová agenda pro města

Nová agenda pro města – česká verze. Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ (17.–20. října 2016, ekvádorské hlavní město Quito). EU a její členské státy se zavázaly k podpoře udržitelné urbanizace tak, aby všechny příslušné nové a vznikající problémy byly řešeny celostním a jednotným způsobem.

Karpatská úmluva

Podepsána Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Ukrajinou, Rumunskem, Maďarskem a Srbskem v květnu 2003 v Kyjevě.
Má zabezpečit koordinovanou ochranu biodiverzity – přirozených lesů, nenarušených povodí a tradiční kulturní krajiny i života místních obyvatel.
Úmluva obsahuje obecně formulované závazky, dále konkretizované v rámci prováděcích protokolů.

Evropská úmluva o krajině

MŽP. Florencie, 20. 10. 2000. Oficiální stránky úmluvy – European Landscape Convention.

Sdělení č. 12/2017 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí – nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, přijaté dne 20. října 2000 ve Florencii, které nahrazuje český překlad Úmluvy vyhlášený pod č. 13/2005 Sb. m. s.

Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje

Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT), Lublaň 2003. Další informace na stránkách ÚÚR.
Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování – Nafplio, 17. června 2014:

Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu

Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT), Hannover 2000.

Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního rozvoje

Studie regionálního rozvoje, EU 2000.

Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech

Schválena v Dublinu 17. října 2015. ECTP-CEU – Evropská rada urbanistů (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes).

Charta evropského plánování 2013 (CZ)

Vize pro evropská města a regiony 21. století. Schválena v Barceloně 22. dubna 2013.

Nová lipská charta

Dne 30. 11. 2020 byla na neformálním ministerském setkání schválena „Nová lipská charta – Využití transformativní schopnosti měst pro obecné blaho“ a její Implementační dokument.

Lipská charta o udržitelných evropských městech 2007 (CZ)

Nová Athénská charta 2003 (CZ)

Zásady plánování měst. Zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

Melbournská charta 2002 (EN)

Principy udržitelného rozvoje měst.

Nová Athénska charta 1998 (CZ)

ÚÚR. Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2000.

Aalborgská charta 1994 (CZ)

Charta evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji.

Aalborgská charta 1994 (EN)

Mezinárodní charta pro záchranu historických měst.

Washingtonská charta 1987 (CZ)

Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS). Mezinárodní charta pro záchranu historických měst.

Torremolinská charta 1984 (FR, EN)

Evropská charta regionálního a prostorového plánování.

Benátská charta 1964 (CZ)

Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel.

Athénska charta 1933 (EN)

Zásady plánování měst.


Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 22. 3. 2024 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.