Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Témata architektury a stavební kultury


Revize a aktualizace 2021

Sekce

1. Politika architektury – proces, dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Politika architektury a stavební kultury České republiky

Schváleno usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Ústav územního rozvoje. Příprava dokumentu Politika architektury a stavební kultury ČR:

Zprávy o plnění Politiky architektury a stavební kultury České reppubliky

Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

1. Podklady pro aktualizaci

2. Pracovní skupina k aktualizaci

Česká komora architektů – ČKA


Zpět na seznam


2. Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

AKTUALIZOVANÉ

Ústav územního rozvoje. Podle zadání Ministerstva pro místní rozvoj ÚÚR zpracovává potřebné podklady a podílí se na souvisejících aktivitách při implementaci dokumentu. Závěrečné a dílčí výstupy dle Témat dokumentu a podle příslušného Cíle a Opatření.


Zpět na seznam


3. Politiky architektury v zahraničí

OMC (Open Method of Coordination) group High-quality Architecture and Built Environment for Everyone

Pracovní skupina členských států EU v rámci Pracovního programu Rady EU pro kulturu 2019–2022 v prioritní oblasti Koheze a blahobyt, téma skupiny je „Vysoce kvalitní architektura a vystavěné prostředí pro všechny“. Architects' Council of Europe.

Vývoj politik architektury v Evropě

Joao Ferreira Bento. Přednáška Architectural policies developments across Europe, Tallinn, 21. 9. 2017.

Evropské fórum politik architektury – EFAP (European Forum for Architectural Policies)

Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2013.


Zpět na seznam


4. Weby nadací podporujících architekturu a stavební kulturu

ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Podpora a rozvoj neziskové a nevládní sféry. Péče o rozvoj a kvalitu architektury, podpora výzkumu, vzdělávací činnosti, organizování a využívání spolupráce pro rozvoj měst, obcí apod.

Nadace Proměny Karla Komárka

Soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v ČR a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro člověka. Granty. Projekty. Vzdělávání. Podpora. Výzkum.

Nadace Partnerství

Environmentální nadace, pomáhá v aktivním přístupu komunit v péči o životní prostředí. Tématické oblasti – kvalitní veřejné prostory, šetrná doprava, cestovní ruch. Granty. Vzdělávání.

Nadace české architektury

Založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. Je zřizovatelem Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně.


Zpět na seznam


5. Weby zabývající se tématikou architektury a stavební kultury – vybrané instituce, školy, periodika

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Dobrovolné sdružení odborníků a osob působících v oborech urbanismus a územní plánování.

Česká komora architektů

Samosprávné profesní sdružení všech autorizovaných architektů, urbanistů a projektantů územních systémů ekologické stability.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Veřejnoprávní stavovská organizace autorizovaných inženýrů, techniků a stavitelů.


Soutěž Architekt obci

NOVÉ

Ocenění Architekt obci uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec. V roce 2020 je poprvé ocenění udělováno ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. Cílem soutěže Architekt obci je ocenění tandemu architekt - obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby.

archii.cz

Co se píše o architektuře, designu a umění na webu.

Architekti ve škole

Architekti ve škole se zabývají vzděláváním dětí od nejútlejšího věku v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování. Vzdělávací portál je určen pro sdílení zkušeností a výukových materiálů pro školy, pedagogy i neformální vzdělávání.

Architektura dětem

ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Děti a město. Architektura a vzdělávání.

Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání

Memorandum z mezioborového setkání v rámci cyklu Otevřeného think-tanku architektů – OTTA. 1. dubna 2014, Plzeň.

archiweb.cz

Portál – svět moderní architektury.

Brněnský architektonický manuál

Projekt Brněnské architektonické stezky - statutární město Brno, Dům umění města Brna, podpora Evropských fondů pro regionální rozvoj. Brněnský architektonický manuál (BAM) - volně přístupná internetová databáze, tištěné mapy a publikace o architektuře, informace o brněnských stavbách, které vznikly v letech 1918-1945.

CzechStav

Stavební informační systém CzechStav.

Česká společnost pro stavební právo

Prestižní právnický spolek pro oblast soukromého a veřejného stavebního práva. Bulletin stavebního práva.

České stavební standardy

Legislativní rámec. Projektová dokumentace. Zadávání staveb. Kvalifikace. Ceny ve stavebnictví. Popisovníky. Datová základna. Program pro výpočet honoráře architekta/inženýra.

EARCH.CZ – architektura online

Portál o architektuře, stavbě a bydlení.

eStav.cz – české stavebnictví a architektura

Portál - stavební informační systém.

hledame-architekta.cz

Portál – most mezi stavebníky / investory / developery / veřejnou správou/ architekty. Druhy a lokality zadaných poptávek, nabídek výzev a soutěží.

Křižovatky architektury

ABF, a.s. Diskuse na celospolečensky aktuální témata za účasti všechny zájmových skupin (zástupci měst a obcí, památkáři, architekti, urbanisti, akademická obec, developeři, studenti, média).

Manuál participace v plánování města

Manuál usnadní orientaci v zapojování obyvatel do současných procesů územního a strategického plánování a do tvorby veřejných prostranství a infrastruktury města.

Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy

Manuál slouží jako základní podklad pro koncepční přístup k veřejným prostranstvím v Praze. Obsahuje principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby kvalitních veřejných prostranství.

Obec architektů

Nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Spolupráce architektů, udělování ceny "Grand Prix", odborné kontakty, informace, výstavy, přednášky o současné architektuře apod.

Stavební fórum

Informace ze světa architektury, ekonomiky a financí v oblasti stavebnictví a realitního trhu, oborové legislativy apod.

Stavební klub profi

Stavební klub profi je databáze odborných textů pokrývajících celou oblast stavebnictví. Texty na portálu pokrývají témata od návrhu a projektu staveb, přes jejich realizaci (včetně technických zařízení budov, dozorových činností a technických požadavků) až po kolaudaci a předání stavby.


Viz také:


Zpět na seznam


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 3. 8. 2021 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.