Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Národní zprávy, koncepce, politiky, plány


Portál strategické práce v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Platforma pro strategickou práci v české veřejné správě zahrnující informace související se strategickým řízením a podpůrné nástroje k tvorbě veřejných strategií.


AKTUALIZOVANÉ K 28. 5. 2018

Odkazy na vybrané resortní dokumenty

Ministerstva AKTUALIZOVANÉ

1. Ministerstvo dopravy

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Bílá kniha – Koncepce veřejné dopravy 2015–2020 s výhledem do roku 2030

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (2013) – střednědobý horizont roku 2020 a rámcově i dlouhodobý horizont až do roku 2050

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013–2020


Zpět na ministerstva


2. Ministerstvo financí

Konvergenční program


Zpět na ministerstva


3. Ministerstvo kultury

Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020

Koncepce památkové péče v ČR 2017–2020

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016–2020

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016–2022

Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)

Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013–2020


Zpět na ministerstva


4. Ministerstvo obrany

České strategické dokumenty

Bílá kniha o obraně (2011)

Bezpečnostní strategie České republiky (2015)

Obranná strategie České republiky (2017)


Zpět na ministerstva


5. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015-2017, s výhledem do roku 2020

Koncepce rodinné politiky ČR (2017)

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025

Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025

Strategie sociálního začleňování 2014–2020


Zpět na ministerstva


6. Ministerstvo pro místní rozvoj

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 (revidovaná 12/2016)

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020

Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)

Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015)

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017)

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020

Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017


Zpět na ministerstva


7. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014–2020

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 (aktualizace 2015)

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015)

Národní inovační strategie ČR 2012–2020

Politika druhotných surovin ČR (2014)

Státní energetická koncepce České republiky (2015)

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017)


Zpět na ministerstva


8. Ministerstvo spravedlnosti


Zpět na ministerstva


9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Strategické a koncepční dokumenty

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015–2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
pro oblast vysokých škol ČR 2016–2020


Zpět na ministerstva


10. Ministerstvo vnitra

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020

Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023 s výhledem do roku 2030

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014)

Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014) – aktualizace 2015

Koncepce požární prevence ČR 2012–2016

Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010)


Zpět na ministerstva


11. Ministerstvo zahraničních věcí

Bezpečnostní strategie ČR (2011)

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018–2030


Zpět na ministerstva


12. Ministerstvo zdravotnictví

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)


Zpět na ministerstva


13. Ministerstvo zemědělství

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016–2020

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011)

Koncepce MZe k hospodářské politice podniku Lesy České republiky od roku 2012 – aktualizace 2015

Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (2017)

Národní plán povodí Dunaje (2015)

Národní plán povodí Labe (2015)

Národní plán povodí Odry (2015)

Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030

Zásady státní lesnické politiky (2012)

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 – 4. aktualizované znění (2018)


Zpět na ministerstva


14. Ministerstvo životního prostředí

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 – aktualizace 2016

Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012)

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010)

Národní program snižování emisí ČR (2015)

Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024

Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015)

Politika ochrany klimatu v ČR (2017)

Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 – aktualizace 2016

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR – aktualizace 2009

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)

Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016–2018

Národní program Životní prostředí – aktualizace 2018


Zpět na ministerstva


15. Meziresortní a vládní dokumenty

Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) / viz také ČR 2030


Zpět na ministerstva


Hlavní seznam odkazů


XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 28. 5. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.