Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pro informaci – Nový stavební zákon
Od 1. 7. 2024 je ve věcech týkajících se územního plánování plně aplikovatelný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace na Informačním webu územního plánování související s tímto zákonem budou postupně aktualizovány. Děkujeme za pochopení.


Stavební zákon a prováděcí předpisy


Revize a aktualizace 2024

Sekce


Pro informaci – Přechodné období účinnosti nového stavebního zákona
Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 334a tohoto zákona se v tzv. přechodném období, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, postupuje ve věcech týkajících se územního plánování podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou územního řízení týkajícího se vyhrazené stavby. Dosavadními právními předpisy se rozumí zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí předpisy, ve znění účinném k 31. 12. 2023, ale také ta ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., která k 31. 12. 2023 již účinná byla.


1. Obecně / Oblast územního plánování a stavebního řádu

Právní předpisy obecně

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky

Související právní předpisy

Konzultační středisko ke stavebnímu právu

Ústav územního rozvoje. Aplikace stavebního zákona v praxi - pomoc krajským úřadům, úřadům územního plánování a dalším orgánům státní správy.

1000 otázek ke stavebnímu právu

Ústav územního rozvoje. Otevřený, průběžně aktualizovaný katalog otázek a odpovědí, které jsou na základě zodpovězených otázek v rámci Konzultačního střediska zobecněny.

Diskuze ke stavebnímu právu

Ústav územního rozvoje. Diskuze slouží pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností pouze pro orgány veřejné správy – úřady územního plánování, stavební úřady a další orgány veřejné správy. Veřejnost může volně nahlížet a číst diskuzní příspěvky.


2. Stavební zákon a související vyhlášky – překlady (archivní)

Překlady stavebního zákona a třech vyhlášek (č. 500, 501 a 503) byly pořízeny v roce 2006 na základě tehdy nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a byly důležité z hlediska územního plánování. Překlady nezohledňují pozdější změny zákona a vyhlášek. Slouží pouze pro možné srovnání textů.


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon (ze dne 14.3.2006)

Adobe Acrobat PDF  Act 183/2006 Coll., on town and country planning and building code (Building Act) (183_2006_EN.pdf, 611 kB)

Adobe Acrobat PDF  Gesetz 183/2006 Coll., über Gebietsplanung und Bauordnung (Baugesetz) (183_2006_DE.pdf, 785 kB)

Adobe Acrobat PDF  Loi 183/2006 Coll., relative a l’aménagement du territoire et l’Ordre de la construction (Loi de la construction) (183_2006_FR.pdf, 823 kB)


Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (ze dne 10. 11. 2006)

Adobe Acrobat PDF  500 Decree, on planning analytic materials, planning documentation, and planning activity filing. (304 kB)

Adobe Acrobat PDF  500 Bekanntmachung, über analytische Gebietsplanungsunterlagen, Gebietsplanungsdokumentation und Evidenz der Planungstätigkeit. (503 kB)

Adobe Acrobat PDF  500 Arreté, relatif aux bases d’aménagement analytiques, aux documents d’aménagement et d’urbanismes et au mode d’enregistrement des activités d’aménagement du territoire. (486 kB)


Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (ze dne 10. 11. 2006)

Adobe Acrobat PDF  501 Decree, on general land use requirements. (125 kB)

Adobe Acrobat PDF  501 Bekanntmachung, über allgemeine Anforderungen an Gebietsnutzung. (181 kB)

Adobe Acrobat PDF  501 Arreté, sur les exigences générales relatives à l’utilisation du territoire. (178 kB)


Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (ze dne 10. 11. 2006)

Adobe Acrobat PDF  503 Decree, on more detailed arrangement of planning permission proceedings, public law contract and planning measure. (527 kB)

Adobe Acrobat PDF  503 Bekanntmachung, über ausführlichere Regelung des Standortgenehmigungsverfahrens, des öffentlich-rechtlichen Vertrags und der gebietsplanerischen Maßnahme. (450 kB)

Adobe Acrobat PDF  503 Arreté, relatif à la réglementation plus détaillée de l’enquête publique portant au certificat d’urbanisme, du contrat de droit public et de la mesure d’urbanisme. (456 kB)Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 12. 1. 2024 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.