Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Stavební zákon a prováděcí předpisy


Sekce

1. Obecně

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Právo a legislativa

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Územní plánování a stavební řád.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Novela stavebního zákona 2017

Prezentace ze série školení novely stavebního zákona. Semináře probíhaly v průběhu měsíců listopadu a prosince 2017. NOVÉ – NOVELA SZ

Stavební zákon

NOVÉ – NOVELA SZ

Novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb.

NOVÉ – NOVELA SZ

Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb.

NOVÉ – NOVELA SZ

Vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

NOVÉ – NOVELA SZ

Vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

NOVÉ

Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl také novelizován § 96b stavebního zákona.

Zákon správní řád

NOVÉ

Zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podjatost).

Konzultační středisko ke stavebnímu právu

Odkaz na stránky Ústavu územního rozvoje. Aplikace stavebního zákona v praxi - pomoc krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům.

Tisíc otázek ke stavebnímu právu

Odkaz na stránky Ústavu územního rozvoje. Otevřený, průběžně aktualizovaný katalog otázek a odpovědí, který nahrazuje rubriku Často kladené otázky v rámci Konzultačního střediska.


2. Oblast územního plánování a stavebního řádu

UPOZORNĚNÍ
Odkazy – viz níže – byly směrovány na Portál veřejné správy. Od 3. 1. 2018 přešel Portál veřejné správy na nový koncept řešení. Služba "vyhledávání v zákonech" zatím není dostupná. Věříme, že postupně bude potřebný obsah doplněn.


Dočasně lze využít znění právních předpisů na webových stránkách:

Odkazy na Portál veřejné správy (Ministerstvo vnitra ČR) – vyhledávání v zákonech


3. Stavební zákon a související vyhlášky – překlady (archivní)

Překlady stavebního zákona a třech vyhlášek (č. 500, 501 a 503) byly pořízeny v roce 2006 na základě tehdy nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a byly důležité z hlediska územního plánování. Překlady nezohledňují pozdější změny zákona a vyhlášek. Slouží pouze pro možné srovnání textů.


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon (ze dne 14.3.2006)

anglicky  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  Act 183/2006 Coll., on town and country planning and building code (Building Act) (183_2006_EN.pdf, 611 kB)

německy  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  Gesetz 183/2006 Coll., über Gebietsplanung und Bauordnung (Baugesetz) (183_2006_DE.pdf, 785 kB)

francouzsky  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  Loi 183/2006 Coll., relative a l’aménagement du territoire et l’Ordre de la construction (Loi de la construction) (183_2006_FR.pdf, 823 kB)


Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (ze dne 10. 11. 2006)

anglicky  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  500 Decree, on planning analytic materials, planning documentation, and planning activity filing. (304 kB)

německy  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  500 Bekanntmachung, über analytische Gebietsplanungsunterlagen, Gebietsplanungsdokumentation und Evidenz der Planungstätigkeit. (503 kB)

francouzsky  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  500 Arreté, relatif aux bases d’aménagement analytiques, aux documents d’aménagement et d’urbanismes et au mode d’enregistrement des activités d’aménagement du territoire. (486 kB)


Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (ze dne 10. 11. 2006)

anglicky  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  501 Decree, on general land use requirements. (125 kB)

německy  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  501 Bekanntmachung, über allgemeine Anforderungen an Gebietsnutzung. (181 kB)

francouzsky  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  501 Arreté, sur les exigences générales relatives à l’utilisation du territoire. (178 kB)


Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (ze dne 10. 11. 2006)

anglicky  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  503 Decree, on more detailed arrangement of planning permission proceedings, public law contract and planning measure. (527 kB)

německy  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  503 Bekanntmachung, über ausführlichere Regelung des Standortgenehmigungsverfahrens, des öffentlich-rechtlichen Vertrags und der gebietsplanerischen Maßnahme. (450 kB)

francouzsky  Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF  503 Arreté, relatif à la réglementation plus détaillée de l’enquête publique portant au certificat d’urbanisme, du contrat de droit public et de la mesure d’urbanisme. (456 kB)


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 22. 8. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.