Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Ostatní odkazy


Revize a aktualizace 2021

Sekce

1. Regionální rozvoj

Regionální rozvoj

AKTUALIZOVANÉ

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

VI. konference "APLIKOVANÝ VÝZKUM V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE"

NOVÉ

Ministerstvo pro místní rozvoj. Regionální rozvoj. Říjen 2021.

Strategický rámec Česká republika 2030

Dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Nahrazuje Strategický rámec udržitelného rozvoje přijatý vládou v roce 2010.

OBCEPRO

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky. Podpora obcím při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO).

Regionální informační servis

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky. Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí. Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Státní příspěvková organizace zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků.

Regionální politika

Odkaz na stránky Ústavu územního rozvoje.

Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta – Katedra regionální ekonomie a správy

MU ESF. Publikace.

Regionální disparity

Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace. Regionální disparity - elektronický časopis.

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Elektronický časopis. Vydává 4x ročně Civitas per Populi a Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. Časopis je zařazen v Databázi ERIH+, na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a v seznamu elektronických časopisů Národní technické knihovny. Časopis vychází od počátku roku 2012.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky – NS MAS ČR

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Posláním je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat je na národní úrovni. Cílem je podpora činnosti MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova (zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje, zajištění výměny poznatků a zkušeností mezi členy sítě a na úrovni spolupráce mezi členskými zeměmi Evropské unie a jejich MAS a podpora spolupráce s dalšími zeměmi, které ve venkovském prostoru chtějí používat metodu LEADER.

Český statistický úřad – Regionální statistiky

Český statistický úřad.


2. Udržitelný rozvoj

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

AKTUALIZOVANÉ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Vláda schválila dne 14. března 2018 převedení činnosti sekretariátu Rady pro udržitelný rozvoj na Ministerstvo životního prostředí.

Udržitelný rozvoj

Český statistický úřad.

Udržitelný rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

EnviWiki

Internetová encyklopedie věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Příklady:


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 11. 11. 2021 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.