Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Vodní hospodářství


Sekce

1. Instituce

Český hydrometeorologický ústav

Vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.
POVODNĚ - aktuální informace a předpovědní povodňová služba:

Povodňový informační systém – POVIS

Umožňuje integraci informací z různých datových zdrojů. Publikuje data do digitálních povodňových plánů. Kontroluje přijetí a verifikaci zápisů a adekvátní reakce na ně. Umožňuje koordinovanou aktualizaci dat. Tvoří ucelené informační základny o průběhu povodňových událostí.
Moduly POVIS:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Veřejná výzkumná instituce zřízena Ministerstvem životního prostředí ČR.

Oddělení geografických informačních systémů. DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD)

Voda v krajině. Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR. NOVÉ

Informační systém VODA České republiky

Vodohospodářský informační portál VODA – Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, spolupráce s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR.

Správci vodních toků:

Lesy ČR – Správa vodních toků a bystřin

Správa toků státního podniku Lesy České republiky.

Povrchové vody využívané ke koupání

Ministerstvo zemědělství ČR. Rozcestník eAGRI.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

VÚMOP. Ministerstvo zemědělství ČR. Instituce odpovědná za výzkum a vývoj v oblastech komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Státní pozemkový úřad

Informace: Správu hlavních vodohospodářských zařízení (HOZ) na území ČR vykonává s účinností od 1. 7. 2012 Pozemkový fond České republiky. Ke dni 30. 6. 2012 byla zrušena Zemědělská vodohospodářská správa – viz Oznámení Ministerstva zemědělství ČR.


2. Povodí v České republice

Plány mezinárodních oblastí povodí

Česká republika se v rámci aktivit Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje aktivně podílí na zpracování společných mezinárodních částí těchto 3 plánů:

Plán hlavních povodí České republiky

Ministerstvo zemědělství ČR. 2007. Schváleno usnesením vlády ČR č. 562 ze dne 23. 5. 2007.

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území

Ministerstvo zemědělství ČR. Ministerstvo životního prostředí. Praha, září 2011.

Plány oblastí povodí

Plány oblastí povodí jsou zpracovávány pro osm oblastí:


3. Voda v krajině

Vybrané zajímavé informace


Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 10. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.