Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Technická infrastruktura


Sekce

1. Vodovody a kanalizace

Rozcestník eAGRI

Ministerstvo zemědělství.


2. Energetika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Portál Poskytování dat územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

Data technické infrastruktury – plynárenství, energetika, elektronické komunikace, vodovody a kanalizace atd. Přístupné pouze pro registrované uživatele.

Internetová aplikace Mawis – služba ÚAP (územně analytické podklady)

Elektroenergetika. Pro přihlášené uživatele.

Energetický regulační úřad

Ochrana zájmů spotřebitelů, kvalita a spolehlivost dodávek energie, podpora konkurence apod.

EGÚ Brno, a. s.

Problematika v oblasti elektroenergetiky a plynárenství.

NOVÉ

ČEPS, a.s.

Výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

NOVÉ

Správa uložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Organizační složka státu zřízená na základě zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Zajišťuje na území ČR bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Ústřední orgán státní správy. Vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany.

Transevropské energetické sítě (TEN-E)

Nové hlavní směry pro transevropské energetické sítě (TEN-E) uvádějí projekty, roztříděné podle stanovených cílů a priorit, způsobilé pro finanční pomoc Společenství, a zavádějí pojem projektu evropského zájmu. Také posilují koordinaci kolem těchto projektů a plně do nich zapojují nové členské státy.

Aktualizovaná metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství

Ministerstvo pro místní rozvoj. Výklad pojmů v plynárenství a vztahu mezi zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon (listopad 2014).


3. Elektronické komunikace

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Ústřední správní úřad pro výkon státní správy včetně regulace v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Dokumentace sítí. Mapy pokrytí.


4. Různé

Portál TZB-info

Oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (TZB).

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury

Aktualizace 2023

Ústav územního rozvoje. Tabulky jednotkových cen prací dle aktuálních rozpočtů:Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 8. 9. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.