Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie


Revize a aktualizace 2024

Téma

1. Instituce na úseku životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

Strategické dokumenty v ochraně přírody:

Resortní organizace MŽP:

Agentura ochrany příroda a krajiny ČR (AOPK ČR)

AOPK ČR je organizační složkou státu vykonávající zejména státní správu v obvodu působnosti a odbornou podporu výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

CENIA je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Organizace se zaměřuje na syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odbornou podporu výkonu státní správy. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.

Česká geologická služba (ČGS)

Česká geologická služba je státní příspěvkovou organizací zabývající se základním i aplikovaným geologickým výzkumem a tvorbou geologických map ČR.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

ČIŽP je odborným orgánem státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Rovněž dohlíží na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. ČIŽP vykonává svou činnost v oblastech: ochrana přírody, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, podpora inspekční činnosti a chemická bezpečnost, ochrana lesa, ochrana vod.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Český hydrometeorologický úřad je příspěvkovou organizací vykonávající funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory: čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

Správa jeskyní České republiky (SJ ČR)

SJ ČR je státní příspěvková organizace, která zajišťuje zpřístupnění jeskyní a odbornou péči o jeskyně.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP)

Správa KRNAP, příspěvková organizace, je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP).

Správa Národního parku Šumava (NP Šumava)

Správa NP Šumava, příspěvková organizace, je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP).

Správa Národního parku České Švýcarsko (NP České Švýcarsko)

Správa NP České Švýcarsko, příspěvková organizace, je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP).

Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí)

Správa NP Podyjí, příspěvková organizace, je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP).

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (VÚV TGM)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, se zabývá výzkumem vodních ekosystémů, hospodaření s odpady, ochrany vod a protipovodňové prevence.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ)

VÚKOZ se zaměřuje na výzkum všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkum biologické rozmanitosti a její ochrany, odbornou podporu ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví.


Zpět na seznam témat


2. Informační systémy / Geografické informační systémy / Data na úseku životního prostředí

Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE)

CRVE je aplikace, která umožňuje správním úřadům a orgánům územní samosprávy ukládat jimi vydávaná rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazná stanoviska a identifikační údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 414/2013 Sb., do informačního systému veřejné správy a předávat je v elektronické podobě Ministerstvu zemědělství.

Centrální registr životního prostředí (CRŽP)

CRŽP je významný informační systém veřejné správy, který poskytuje služby a data ostatním agendovým informačním systémům v resortu Ministerstva životního prostředí. Systém CRŽP zajišťuje správu registru osob – uživatelů a jejich rolí, registru subjektů, registru zmocnění (vztah mezi zmocněncem a zmocnitelem), provozoven ovzduší, provozoven IRZ, registru míst užívání vody (MUV), registru OZO.

Databáze Povodňového informační systém (POVIS)

POVIS slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Databáze POVIS zprostředkovává odkazy pro výběr dat z uživatelských databází v rozsahu pro území povodňového plánu kraje, případně ORP.

Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)

Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako tematické vodohospodářské nadstavby ZABAGED. Jedná se o referenční geografickou databázi vytvořenou primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED, která je cílově určená pro tvorbu tematických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000, resp. 1: 50 000, včetně Mapy záplavových území ČR 1:10 000

Envidata

Projekt envidata.cz prezentuje veřejně dostupná data o životním prostředí, se zaměřením na obory počasí, klima, kvality ovzduší a vody.

Environmentální helpdesk (EnviHELP)

EnviHELP sdružuje a poskytuje základní přehled informací z jednotlivých témat a oblastí životního prostředí, ale i informace, které se životním prostředí souvisí nepřímo - např. dotační programy nebo informační systémy.

Envirometr

Envirometr, který je součástí Informačního systému pro statistiku a reporting (STAR), simuluje na vybraných ukazatelích tlak lidské společnosti na životní prostředí v ČR.

Geoportál Národního parku Podyjí

Geoportál umožňuje prohlížení široké škály prostorových dat vztažených k Národnímu parku Podyjí – od turistiky, přes tematické mapy až po sbírku ortofotomap.

GIS – Správa Národního parku Šumava

Mapová aplikace umožňuje prohlížení široké škály prostorových dat vztažených k Národnímu parku Šumava – od turistiky, přes tematické mapy až po sbírku ortofotomap.

HAMR – Hydrologie, Agronomie, Meteorologie, Retence

Systémový nástroj HAMR umožňuje hodnocení sucha a vodnosti s predikcí až na 8 týdnů. Aplikace sleduje hydrologické povrchové sucho, zemědělské sucho, nebezpečí nedostatku vody, hydrologické podzemní sucho, meteorologické sucho.

Hydroekologický informační systém VÚV TGM (HEIS VÚV)

Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem VÚV TGM, v.v.i., v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod a informačním zdrojem pro řešitele ústavu a uživatele z řad veřejné správy a odborné i laické veřejnosti.

Informační systém EIA

Informační systém EIA slouží k vedení evidence posuzovaných záměrů a ke zveřejňování dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů na životní prostředí tak, jak ukládá zákon č. 100/2001 Sb., posuzování vlivů na životní prostředí.

Informační systém IPPC

Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci.

Informační systém kvality ovzduší (ISKO)

Informační systém kvality ovzduší shromažďuje a všeobecně zpřístupňuje naměřená data z významných sítí, které monitorují látky znečišťující ovzduší.

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

ISOH představuje informační systém sloužící pro rozhodovací, kontrolní a statistické potřeby řízení odpadového hospodářství ČR, a to prostřednictvím webových aplikací:

Informační systém SEA

Informační systém SEA slouží k vedení evidence posuzovaných koncepcí (úroveň celostátní), zásad územního rozvoje (úroveň regionální) a územní plány obcí (úroveň místní) a ke zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu posuzování koncepcí tak, jak ukládá zákon č. 100/2001 Sb., posuzování vlivů na koncepce životní prostředí.

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

IRZ představuje databázi údajů o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy.

Jednotná evidence Speleologických objektů (JESO)

Jednotná Evidence Speleologických Objektů (JESO) je informační systém o krasových a pseudokrasových jevech na území České republiky.

Koupací vody

Mapový portál o kvalitě koupacích vod, kterou pravidelně sledují vybrané krajské hygienické stanice a provozovatelé koupališť. Koupací vody jsou řazeny dle kvality vody do 5 kategorií. V případě absence dostatečných dat pro stanovení kvality je koupací místo zařazeno do specifické kategorie.

Národní geoportal INSPIRE – prohlížecí služby

Národní geoportal INSPIRE představuje národní geoportal shromažďující tematická data sbíraná a vytvářená státními institucemi, které je možné prohlížet v mapové aplikaci. Pro stažení vybraných datových sad jsou na geoportálu zprostředkovány odkazy na datová úložiště konkrétních institucí.

On-line aplikace ČGS

Veřejně dostupné webové aplikace České geologické služby členěné např. dle témat (geologie, hydrologie, půdy, nerostné suroviny, poddolování a důlní díla, těžební odpady, geohazardy, inženýrská geologie, územní plánování, geofyzika, geochemie, geologická prozkoumanost apod.).

Otevřená data AOPK ČR – prohlížecí služba

Mapová aplikace pro prohlížení dat o národně i mezinárodně chráněných územích či druzích.

Otevřená data AOPK ČR – stahovací služba

Portál pro stažení dat o národně i mezinárodně chráněných územích či druzích.

Portál ČHMÚ

Portál ČHMÚ poskytuje aktuální a historická data k meteorologii a klimatologii, hydrologii a kvalitě ovzduší.

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP)

Portál ISOP je webovým rozhraním, které umožňuje přistupovat z jednoho místa ke všem informačním zdrojům a aplikacím ISOP.

Registr CITES

Registr CITES představuje sadu informačních služeb poskytovaných veřejnosti a orgánům, které vykonávají státní správu v problematice CITES podle zákona č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy) a souvisejícího práva EU.

Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM 3)

SEKM 3 je informační systém pro evidenci, sledování a posuzování priorit kontaminovaných, respektive potenciálně kontaminovaných, míst a lokalit s řešenou ekologickou újmou.

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) je veřejný informační systém veřejné správy, který je tvořen Sbírkou listin a Registrem objektů evidující veškerá zvláště chráněná území, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, památné stromy, smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné stromy na území ČR (objekty ÚSOP).

Veřejný mapový portál KRNAP

Mapový server Správy Krkonošského národního parku nabízí možnost prohlížení řady vrstev vztahující se ke Krkonošskému národnímu parku (turismus, ochrana přírody, živá příroda, management lesa, voda a území).

Vodohospodářský informační portál VODA (ISVS – VODA)

Informační portál nabízí detailní soubor všech vodohospodářských informací. Datové sady lze třídit dle tématu, abecedy a garanta a následně vizualizovat prostřednictvím mapové aplikace.


Zpět na seznam témat


3. Další zajímavé odkazy

Časopisy, zpravodaje, internetové servery a portály

Ekolist

Internetový deník přinášející informace o přírodě a životním prostředí. Ekolist nabízí rozsáhlé zpravodajství doplněné o publicistiku, rady o šetrném přístupu k životnímu prostředí, kulturní rubriku a rovněž kalendář tematických akcí.

Ekologickébydlení.eu

Internetový magazín Ekologickébydlení.eu přináší pravidelné novinky k tématům ekologie, stavitelství, architektura, bytový i zahradní design. Internetový magazín dále informuje o nových materiálech a možnostech ekologické výstavby.

Enviroportál

Enviroportál představuje informační portál Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky.

EnviWeb

Server EnviWeb přináší zpravodajství o ekologii a životnímu prostředí pro odborníky a nejširší veřejnost.

Fakta o změně klimatu

Diskuze týmu nezávislých analytiků a expertů o klimatických změnách, založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech.
Témata: Klimatická změna / Emise skleníkových plynů / Energetika / Ekonomika / Mezinárodní dohody a legislativa / Krajina a ekosystémy.

NIKA

Časopis NIKA představuje tradiční, odborné periodikum zaměřené na oblast ochrany přírody a krajiny. Časopis seznamuje své čtenáře s aktuálními problémy ekologické výchovy a osvěty, prohlubuje environmentální vzdělanost a odpovědnost vůči biosféře, svému městu a sobě samým.

Příroda.cz

Internetový magazín Příroda.cz je nezávislým informačním, komunikačním a vzdělávacím centrem věnovaným přírodě, ekologii či turistice.

TEKOB

Teplotní komfort v obcích: pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role zeleně.

ŽIVA

Časopis ŽIVA je populárně vědecký časopis, který přináší příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.


Zpět na seznam témat


4. Odpadové hospodářství, recyklace

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice (ARSM)

ARSM je občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se řešením problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů.

Česká bioplynová asociace (CzBA)

CzBA představuje národní technologickou platformu pro oblast výroby a využití bioplynu a biometanu sdružující klíčové instituce a experty v oboru.

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.

ZERA představuje společnost prosazující ekologické principy v odpadovém hospodářství, zemědělství, přičemž klade důraz na ochranu a zvyšování kvality půdy.

Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM 3)

SEKM 3 je informační systém pro evidenci, sledování a posuzování priorit kontaminovaných, respektive potenciálně kontaminovaných, míst a lokalit s řešenou ekologickou újmou.

EKO-KOM, a.s.

Společnost EKO-KOM je autorizovanou obalovou společností, která provozuje celorepublikový systém na třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO-KOM.”
Vybrané projekty zabývající se problematikou třídění a následném využití odpadu (aktuality, akce, osvěta, rady a tipy, zajímavosti apod.):


Odpadové hospodářství krajů ČR

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 2. 2024 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.