Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie


Sekce

1. Různé

Česká inspekce životního prostředí

Je pověřena dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Svou činnost vykonává v pěti oblastech: ochrana ovzduší, ochrana vody, odpadové hospodářství, ochrana přírody a ochrana lesa. Svou působnost rozšířila také na oblast ochrany ozónové vrstvy Země, dohled nad nakládáním s chemickými látkami, prevenci havárií, problematiku obalů a geneticky modifikovaných organismů.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Jednotný informační systém o životním prostředí. Formulace možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití. Rozvoj a ověřování metodiky plánování územního rozvoje a postupy revitalizace krajiny, identifikace a hodnocení ekologických rizik. Legislativa a nástroje ekologické politiky, výzkum v oblasti ekologických technologií. Integrovaný registr znečišťování.

Informační systémy / Geografické informační systémy

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Odborná instituce státní ochrany přírody. Zajišťuje metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu.

Územní ochrana

Natura 2000

Soustavu Natura 2000 tvoří v ČR ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Cílem je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v Evropě.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Státní příspěvková organizace. Ministerstvo životního prostředí. Působení zahradnického oboru v systému ochrany a tvorby životního prostředí.

Výsledky výzkumu

Zelená infrastruktura

EU – CS – Příroda. Červen 2010.

Český hydrometeorologický ústav

Vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

EkoList - deník o životním prostředí

Zpravodajství, kalendář akcí, poradenství a další informace z oblasti životního prostředí.

Enviroportál

Slovenská republika. Informační systém o životním prostředí.

Informační systémy životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí.

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO)

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka - sekce odpadů. Problematika odpadového hospodářství.

Výsledky výzkumu

NOVÉ

Hydroekologický informační systém

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je jedním z dílčích informačních systémů Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR), vytvářeného k zabezpečení jednotného informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství s vazbou na Státní informační systém a další subsystémy Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP).

Zelené střechy – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech

NOVÉ

Publikace je součástí projektu Zelené střechy – naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí.


2. Odpadové hospodářství, recyklace

AKTUALIZOVANÉ

Ministerstvo životního prostředí ČR

CENIA – česká informační agentura životního prostředí

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

Řešení problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů.

Česká bioplynová asociace

Podpora implementace a provozu bioplynových technologií.

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura

Sdružení - poradenská, vzdělávací, výzkumná a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst

Integrovaná databáze informací o skládkách, odpadových zařízeních a starých ekologických zátěžích Nadstavbou databáze je mapové rozhraní, které umožňuje vyhledání kontaminovaného místa v území a následný výpis detailních informací.

Třídění odpadů


3. Odpadové hospodářství krajů ČR

AKTUALIZOVANÉ

Kraj Odpady
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Životní prostředí – Odpady – Praha
Koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti odpadového hospodářství
Středočeský kraj Středočeský kraj Odpadové hospodářství – Středočeský kraj
Odpady Středočeského kraje
Jihočeský kraj Jihočeský kraj Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Jihočeský kraj
Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Jihočeského kraje včetně jejich povolených odpadů
Třídění komunálních odpadů v Jihočeském kraji
Plzeňský kraj Plzeňský kraj Životní prostředí – Odpady – Plzeňský kraj
Karlovarský kraj Karlovarský kraj Odpadové hospodářství – Karlovarský kraj
Ústecký kraj Ústecký kraj Životní prostředí a zemědělství – Odpadové hospodářství – Ústecký kraj
Liberecký kraj Liberecký kraj Odbor životního prostředí a zemědělství – Odpadové hospodářství – Liberecký kraj
Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Odpadové hospodářství - Královéhradecký kraj
Pardubický kraj Pardubický kraj Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství – Odpadové hospodářství – Pardubický kraj
Kraj Vysočina Kraj Vysočina Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV) - Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Životní prostředí – Odpady – Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj Olomoucký kraj Odpadové hospodářství – Olomoucký kraj
Zlínský kraj Zlínský kraj Odpadové hospodářství - Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Informační systém životního prostředí – Odpady – Moravskoslezský kraj

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 21. 2. 2020 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.