Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Doprava


Sekce

1. Instituce, různé

Ministerstvo dopravy

AKTUALIZOVANÉ

Ředitelstvi silnic a dálnic ČR

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Centrum dopravního výzkumu

Ústav zpracovává a zajišťuje racionalizační projekty a služby pro MD ČR a další orgány státní správy. Řeší výzkumné a vývojové úkoly, poskytuje expertní a poradenské služby pro státní i soukromé zadavatele a je úspěšně zapojen i do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Prostřednictvím svého informačního střediska pomáhá CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovějších zahraničních poznatků mezi dopravní veřejnost.

Státní fond dopravní infrastruktury

Účelem SFDI je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.

Informace pro dopravní analýzy

IODA, z.s., Praha. Databáze údajů dopravně-ekonomických souvislostí. Databáze IODA. Výročenky. Publikace. Mapy.

Správa železniční dopravní cesty

SŽDC hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu. Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty.

Drážní inspekce

Drážní inspekce byla zřízena na základě zákona o dráhách jako organizační složka státu. Plní funkci nezávislého národního orgánu pro odborné šetření příčin mimořádných událostí (nehod) v drážní dopravě. Provádí zejména zjišťování příčin mimořádných událostí, zjišťování nedostatků ohrožujících bezpečnost a výkon státního dozoru ve věcech drah.

Ředitelství vodních cest

Ředitelství vodních cest ČR je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy. Základním předmětem činnosti jsou veškeré aktivity související s dopravně významnými vodními cestami a stavbami.

Státní plavební správa

Státní plavební správa působí jako plavební úřad a plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj plavby a bezpečný a plynulý provoz. Doklady plavidel, osob; dozor na vodní cesty, na plavbu; organizace.

České přístavy a.s.

České přístavy a. s. jsou akciová společnost s významným postavením ve vodní dopravě. Logistika, přístavy. Vzájemné propojení dopravy - vodní, železniční a silniční. Využití pro rekreaci a vodní sporty.

Plavba

Vodní cesty, nákladní plavba, osobní plavba, rekreační plavba, statistika, organizace, historie a rozvoj, životní prostředí.

Plavba a vodní cesty

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe.

Úřad pro civilní letectví

AeroWeb

Databáze letišť a pilotních škol v ČR.

Řízení letového provozu

Statistiky provozu. Letecká informační služba.

Asociace měst pro cyklisty

Asociace vychází z iniciativy Uherskohradišťské charty. Cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení měst.

Česko cyklistické

ZAJÍMAVÉ

Státní fond dopravní infrastruktury. Souhrnná příručka – encyklopedie základních prvků cyklistické infrastruktury ve vztahu k dopravnímu prostředí a užívání. 2013.

Evropská unie na železnici

Ministerstvo dopravy. Aktuality.

TEN-T (transevropská dopravní síť) – Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Prezentace Ústavu územního rozvoje pro Poradu s kraji 5. 6. 2014.

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Portál TSK. Dopravní informace. Především pro hlavní město Prahu.

Vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

NOVÉ

Zákony pro lidi. Sdělení Ministerstva vnitra č. 98/2018 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamu přeshraničních propojení – Sbírka zákonů ČR, částka 50/2018.


2. Dokumenty

AKTUALIZOVANÉ

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050

Ministerstvo dopravy.

Zelená kniha koncepce veřejné dopravy

Ministerstvo dopravy. Praha 2014. Diskusní dokument k aktuálním tématům v oblasti veřejné dopravy.

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

Ministerstvo dopravy. Praha 2017.

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Ministerstvo dopravy.

Bílá kniha – Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopnéhodopravního systému účinně využívajícího zdroje

Ministerstvo dopravy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 10. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.