Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pro informaci – Nový stavební zákon
Od 1. 7. 2024 je ve věcech týkajících se územního plánování plně aplikovatelný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace na Informačním webu územního plánování související s tímto zákonem budou postupně aktualizovány. Děkujeme za pochopení.


Bydlení, občanské vybavení, služby


Revize a aktualizace 2022

Téma

1. Bydlení

Ministerstvo po místní rozvoj (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy.

Státní fond podpory investic (SFPI)

SFPI je samostatnou právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Účelem SFPI je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky a podporovat udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem.

Český statistický úřad (ČSÚ)

ČSÚ je ústředním orgánem státní správy ČR, jehož činnost zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování.

Eurostat Statistics Explained – Statistika v EU

Průvodce evropskou statistikou.

Charta udržitelného bydlení

Charta udržitelného bydlení byla přijata 16. dubna 2015 na 66. zasedání Evropské hospodářské komise.

Centrum pasivního domu

Poradenské centrum ekonomického bydlení v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.


2. Občanské vybavení, služby

Principy a pravidla územního plánování (PaP)

Aktualizovaná internetová příručka ÚÚR. Kapitola C. Funkční složky – C.4 Občanské vybavení.

Školství a výchova

Instituce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

MŠMT Je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

UNESCO usiluje o budování míru prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, věd a kultury.

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR)

HZS ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému, která působí v oblasti požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatelstva.

Legislativa a dokumenty

Zpět na občanské vybavení

Kultura

Instituce

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kultury.

Národní památkový ústav (NPÚ)

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče.

České dědictví UNESCO

České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst České republiky, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, nebo také zkráceně řečeno na Seznam UNESCO.

Legislativa a dokumenty

Zpět na občanské vybavení

Tělovýchova a sport

Bez odkazů.

Zpět na občanské vybavení

Zdravotnictví

Instituce

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

ÚZIS ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického informačního systému.

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

SZÚ je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví, který se zabývá přípravou podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, zajištěním metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví. Dále se věnuje monitorovací, výzkumnou, kontrolní a vzdělávací činností.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

SÚKL je správní úřad a organizační složka státu, která zajišťuje v ČR dostupnost pouze farmaceuticky jakostních, účinných, bezpečných a humánních léčiv. SÚKL se rovněž podílí na tom, aby byly v ČR používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky.

Legislativa a dokumenty

Zpět na občanské vybavení

Sociální péče

Instituce

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

MPSV je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

ČSSZ je finanční instituce, která zajišťuje primárně důchodové a nemocenské pojištění. Dále ČSSZ působí např. v oblasti lékařské posudkové služby.

Úřad práce ČR

Úřad práce ČR je správním úřadem s celostátní působností a organizační složkou státu, která zabezpečuje poskytování informací z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst.

Legislativa a dokumenty

Zpět na občanské vybavení

Maloobchod

Instituce

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro oblast zemědělství.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Zprostředkovatel finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Česká plemenářská inspekce (ČPI)

ČPI je organizační složkou státu zřízené k dozorování ustanovení plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb.).

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa představuje nejvyšší orgán veterinární správy s celorepublikovou působností.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

SZPI je státní úřad, jehož úlohou je dozor nad dodržováním evropského a národního potravinového práva v České republice.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH, a.s.)

ČMSCH, a.s. poskytuje chovatelům komplexní služby v oblasti evidence hospodářských zvířat, včetně zajištění laserového popisu ušních známek a jejich distribuci. Zajišťuje normotvornou a metodickou činnost pro plemenářskou práci v chovu skotu, prasat, ovcí a koz a pro kontrolu mléčné užitkovosti.

Legislativa a dokumenty

Zpět na občanské vybavení

Ubytování

Instituce

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTurism

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejíž činností je koordinace v oblasti cestovního ruchu, destinační marketing, mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTurism, Informační podpora cestovního ruchu, či výzkumná a vzdělávací činnost.

Certifikace organizací destinačního managementu

Cílem certifikace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu. Zdroj.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR)

SOCR ČR je nezávislým a dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě, gastronomických a ubytovacích službách.

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. (AHR ČR)

AHR ČR sdružuje majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací, odborných škol, ale i partnerů nabízejících produkty pro ubytovací či restaurační provozy. AHR ČR pracuje především v oblastech legislativy a lobbyingu, a to při přípravě nových zákonných opatření prosazujeme úpravy, které mohou přispět k lepšímu podnikatelskému prostředí. AHR ČR dále zajišťuje informační servis a poradenství.

HOTREC

HOTREC je mezinárodní organizace, která zastřešuje asociace hotelů, restaurací, barů a kaváren a podobných zařízení v Evropě.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení s celostátní působností, které se aktivně podílí na rozvoji venkovské turistiky a agroturistiky na národní úrovni. Svaz spolupracuje s destinačními managementy, MAS, profesními organizacemi, státní správou a mnoha dalšími partnery.

Evropská federace venkovské turistiky – RuralTour

RuralTour je profesionální organizací cestovního ruchu zastupující toto odvětví na evropské úrovni.

Zpět na občanské vybavení

Veřejné stravování

Instituce

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro oblast zemědělství.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

SZPI je státní úřad, jehož úlohou je dozor nad dodržováním evropského a národního potravinového práva v České republice.

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky (AKC)

AKC je cechovní organizace českých kuchařů a cukrářů.

Legislativa a dokumenty

Zpět na občanské vybavení

Nevýrobní služby

Bez odkazů.

Zpět na občanské vybavení

Výrobní a opravárenské služby

Bez odkazů.

Zpět na občanské vybavení

Správa a administrativa

Bez odkazů.

Zpět na občanské vybavení

Církve

Ostatní

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kultury.

České křesťanské církve

Zpět na občanské vybavení

Věda a výzkum

Instituce

Rada pro výzkum a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády České republiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Akademie věd ČR (AVČR)

AVČR je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

MŠMT Je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Legislativa a dokumenty

Zpět na občanské vybavení

Zařízení specifická

Ostatní

Sdružení lázeňských míst České republiky (SLM)

SLM je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní organizací lázeňských měst a obcí v ČR, na jejichž území se nacházejí i lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. SLM aktivně přispívá k vytváření podmínek a nástrojů pro regeneraci a rozvoj lázeňství a lázeňských míst, zejména ke zlepšování stavu a rozvoji lázeňské a městské infrastruktury, obnovy lázeňských památek a k rozvoji českého lázeňství a českých lázeňských města a obcí.

Zpět na občanské vybavení

Ochrana obyvatelstva

Instituce

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy v oblasti justice.

Portál evropské e-justice

Policie ČR (PČR)

PČR představuje jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který má za úkol zejména chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti.

Vězeňská služba České republiky

Vězeňská služba ČR představuje ozbrojený bezpečnostní sbor sloužící zejména k zajištění výkonu vazby, výkonu zabezpečovací detence či výkon trestu odnětí svobody.

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR)

HZS ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému, která působí v oblasti požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatelstva.

Legislativa a dokumenty

Zpět na občanské vybavení

Problematika pohřebnictví

Ministerstvo po místní rozvoj (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy. Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví.

Zpět na občanské vybaveníTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 18. 11. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.