Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Obnova a rozvoj venkova


Revize a aktualizace 2023

Téma

1. Instituce, organizace, zdroje

Ministerstvo zemědělství / Portál eAGRI

Dokumenty:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Knihovna Ústavu územního rozvoje

On-line katalog – články, knihy, zprávy.
Vybraná hesla:


Zpět na seznam témat


2. Deník veřejné správy

Deník veřejné správy

Nový on-line deník, zaměřený na domácí politickou scénu, na dění v regionech, městech a obcích, a na problematiku veřejné správy.


Zpět na seznam témat


3. Ostatní odkazy

AGRIS – Agrární www portál

On-line informační místo na Internetu pro oblast agrárního sektoru (zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodohospodářství) a venkova.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Hlavní činností je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky, včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova a šíření jeho výsledků prostřednictvím výuky, publikováním a dalšími formami předávání poznatků.

Agrární komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR). Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, kterým poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. Komora svojí činností pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. Svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Centrum pro komunitní práci

Nezisková organizace, poskytující služby v oblastech – Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů / Místní udržitelný rozvoj / Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR / Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací.

Intersucho.cz

Portál informující o suchu. Ústav výzkumu globální změny AV ČR.

Lesy České republiky

Hlavní náplní činnosti je obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu a péče o určené vodní toky a bystřiny.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

NS MAS ČR – neformální seskupení místních akčních skupin. Cílem je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. Je partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF). Základ dotační politiky Ministerstva zemědělství, efektivní nástroj českého zemědělství působící v rámci tzv. „národní pomoci“.

Společnost pro obnovu vesnice a malého města

SOVAMM. Zájmové sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství.

Sdružení místních samospráv České republiky

SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy členských obcí. Hlavním posláním a příčinou vzniku je prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, atd.

Spolek pro obnovu venkova

Rehabilitace venkova, vznik a činnosti místních a regionálních sdružení apod. Evropská spolupráce při obnově venkova. Podpora realizace Programu obnovy venkova.

Svaz měst a obcí České republiky

SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Zprostředkovatel finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Vesnice roku

Program obnovy venkova. Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva zemědělství. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.


Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 13. 6. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.