Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Geografická data, informační systémy, digitalizace


Revize a aktualizace 2021

Sekce

1. Geografické informační systémy, mapy, mapové servery

Geografický informační systém (GIS) je informační systém navržený pro práci s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými souřadnicemi. Je to automatizovaný systém pro sběr dat, jejich uchovávání, třídění, úpravu, analýzu a následné zobrazení.

GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových vyjádření (např. topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, letecké snímky atd.), a to v libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále pracovat při tvorbě analýz, prognóz a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) vyjádření jsou pomocí GISu úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích, a to činí GIS účinným nástrojem.

Možnosti GISu, tj. svázání názorných grafických informací s popisnými, jsou významné obzvláště ve státní správě a samosprávě, kde mohou usnadnit a zefektivnit rozhodování. Navíc umožní zrychlení přístupu k různým mapám a oborovým databázím a zlepší jejich provázanost.

Mapové portály krajů, měst a obcí

AKTUALIZOVÁNO KE DNI 15. 1. 2021

Kraj Geografické informační systémy
Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Geoportál hl. m. Prahy – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Geoportál hl. m. Prahy – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Středočeský kraj

Středočeský kraj

Mapový portál Středočeského kraje Mapový portál Středočeského kraje
Mapový portál ÚAP Středočeského kraje
Kladno Mapový portál města Kladna
Dobříš Mapový portál
Dolní Břežany Geoportál Dolní Břežany
Líbeznice Geoportál Líbeznice
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Portál digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje
Investiční portál Jihočeského kraje
České Budějovice Geoportál Statutárního města České Budějovice
Český Krumlov Geoportál města Český Krumlov
Jindřichův Hradec Geoportál ORP Jindřichův Hradec
Písek Mapové podklady města Písek
Tábor Geoportál města Tábor
Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
Plzeň Mapový portál města Plzně
Blovice GIS a ÚAP
Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Geoportál digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje Mapové služby GIS Karlovarského kraje
Geoportál digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje
Karlovy Vary Geoportál Karlovy Vary
Ústecký kraj

Ústecký kraj

Portál digitální mapy veřejné správy Ústeckého kraje Portál digitální mapy veřejné správy Ústeckého kraje
Ústí nad Labem Mapový portál Ústí nad Labem
Most Mapový portál města Most
Kadaň Geografický informační systém
Liberecký kraj

Liberecký kraj

Geoportál digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje Geoportál digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje
GIS jednotlivých odborů Libereckého kraje
Liberec Mapový portál
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Mapový portál Královéhradeckého kraje Mapový portál Královéhradeckého kraje
Pardubický kraj

Pardubický kraj

GIS - Mapy – Pardubický kraj GIS - Mapy – Pardubický kraj
Pardubice Geoportál města Pardubic
Přelouč Geoportál města Přelouč
Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Geoportál Kraje Vysočina
Geoportál digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina
Geoportál Kraje Vysočina
Geoportál digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina
Světlá nad Sázavou Geografický informační systém
Třebíč Mapové aplikace
Jihlava Mapy (GIS)
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Mapový portál Jihomoravského kraje Brno Mapový portál města Brna
Znojmo Mapový server ORP Znojmo
Bučovice Geoportál Bučovice
Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Portál územního plánování Olomouckého kraje
Přerov Mapové centrum, GIS
Zlínský kraj

Zlínský kraj

Mapové aplikace a služby Zlínského kraje Portál mapových služeb Zlínského kraje
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje
Jednotné územně analytické podklady a územní plány
Metainformační systém
Zlín Mapový portál města Zlína
Uherský Brod Mapové služby – GIS města Uherský Brod a okolních obcí
Uherské Hradiště GIS – geografický informační systém
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

GIS – geografický informační systém - Moravskoslezský kraj GIS – geografický informační systém – Moravskoslezský kraj
Ostrava Mapový portál města Ostravy
Český Těšín Mapový portál města Český Těšín
Karviná Mapový portál a územní plánování města a ORP Karviná
Nový Jičín GIS Nový Jičín
Frýdek Místek Mapový server Frýdek Místek


2. Digitalizace

AKTUALIZOVANÉ

Digitální Česko

Úřad vlady České republiky. Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+.

Program Digitální Česko

Ministerstvo vnitra. Vláda ČR schválila svým usnesením č. 629 dne 3. října 2018 průřezový strategický dokument Digitální Česko, který se týká veškerých dopadů digitalizace na hospodářství a společnost.

GeoInfoStrategie

Ministerstvo vnitra ČR. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie).3. Různé

AKTUALIZOVANÉ

Mapový portál veřejné správy

NOVÉ

Mapový portál Ministerstva vnitra pro kartografickou vizualizaci dat o veřejné správě v Česku.

Geoportál INSPIRE

Národní geoportál podle požadavků INSPIRE (cenia.cz). INSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe. Iniciativa Evropské komise. Tvorba evropského legislativního rámce potřebného k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni.

Geoportál ČÚZK

Přístup k mapovým produktům a službám resortu. Komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Poskytuje služby a umožňuje sdílení dat dle zásad uvedených v prováděcích pravidlech směrnice INSPIRE.

Geoportál silniční a dálniční sítě ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR).

Geoportál památkové péče

Národní památkový ústav. Památkový geografický informační systém (PaGIS).

Geoportál Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hlukové mapy, koupací vody, letní tábory, topografická mapa ČR, RÚIAN.

Geoportál SOWAC-GIS

Tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny České republiky. Je provozován Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Česká geologická služba – Mapové aplikace

Primární mapové podklady, aplikovaná data a informace o geologické prozkoumanosti území ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Aplikace

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. MŽP.

Správa Krkonošského národního parku – Mapový server a GIS

Zajímavé vrstvy z oborů: Turismus, Ochrana přírody, Živá příroda, Management lesa, Voda a Území. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů – Mapy a data

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR. Vede centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice.

Veřejný registr půdy – LPIS

Ministerstvo zemědělství ČR. Geografický informační systém – evidence využití zemědělské půdy, evidence krajinných prvků, evidence umístění objektů hospodářství a evidence obnovy travního porostu. Pro veřejnost 3 moduly LPIS: 1. Registr půdy pro farmáře (iLPIS) / 2. Veřejný registr půdy (pLPIS) / 3. WMS/WFS služby.


ARCDATA Praha – geografické informační systémy

GISportal.cz

Základní tým tvoří studenti a absolventi Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, které doplňují odborníci a zájemci o geoinformační technologie z ČR i zahraničí. Kvalitní, nezávislé a aktuální informace z české i mezinárodní geoinformační komunity, publikace vědeckých i populárně naučných článků, domácí a zahraniční konference.

Ústav prostorového plánování – FA ČVUT

Ústav se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýzkumnou i praktickou činnost prostorového plánování jako managementu změn fyzického i sociálního prostředí. Využití geografických informačních systémů v územním plánování. Aplikace GIS v činnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů atd.

Služby v oblasti geoinformatiky


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 5. 3. 2021 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.