Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Digitalizace, geografické informační systémy a data


Revize a aktualizace 2023

Sekce

1. Digitalizace

Digitální Česko

Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+ je souborem koncepcí a implementačních plánů zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Struktura programu Digitální Česko se člení na tři pilíře:

GeoInfoStrategie2020+ (v gesci Ministerstva vnitra)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020 kontinuálně navazuje na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020. GeoInfoStrategie2020+ vytváří podmínky pro realizaci zásadních projektů nad prostorovými daty s celonárodním významem v mezinárodním kontextu a akcentuje vzdělávání všech účastníků národní infrastruktury pro prostorové informace a podporu výzkumu, vývoje a inovací v předmětné oblasti.


2. Geografické informační systémy a data

Geografický informační systém (GIS) je informační systém navržený pro práci s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými souřadnicemi. Je to automatizovaný systém pro sběr dat, jejich uchovávání, třídění, úpravu, analýzu a následné zobrazení.

GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových vyjádření (např. topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, letecké snímky atd.), a to v libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále pracovat při tvorbě analýz, prognóz a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) vyjádření jsou pomocí GISu úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích, a to činí GIS účinným nástrojem.

Možnosti GISu, tj. svázání názorných grafických informací s popisnými, jsou významné obzvláště ve státní správě a samosprávě, kde mohou usnadnit a zefektivnit rozhodování. Navíc umožní zrychlení přístupu k různým mapám a oborovým databázím a zlepší jejich provázanost.


GIS vybraných ústředních orgánů státní správy, organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, státních podniků a veřejně výzkumných organizací

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo kultury

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo dopravy


GIS krajů, měst a obcí

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Vybraná města ve Středočeském kraji

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj


Služby v oblasti GIS

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. je dodavatelem řešení od předních světových firem (zejména Esri) zaměřených na správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat. Doplňkovou službou je poskytování dat (např. ArcČR 500) a prodej družicových dat. Vedle prodeje softwaru a dat se společnost zaměřuje také na poskytování oficiálních školení a profesionálních konzultačních a implementačních služeb.

CEDA Maps a.s.

Společnost CEDA Maps a.s. spravuje vlastní databázi vektorových mapových podkladů Česka a Slovenska, přičemž participuje na tvorbě celoevropské bezešvé navigační databáze vytvářené nadnárodní společností TomTom. Vyjma dodávání dat řadě výrobců navigací, poskytuje společnost konzultační služby v oblasti IS zaměřených na dopravu.

DIGIS, spol. s r.o.

Společnost DIGIS, spol. s r.o., za zaměřuje na ucelená řešení v oblasti GIS (dodávka produktů GIS – např. AMEServer, geodetickou činnost, převody dat, pasportizaci). Dále společnost nabízí prodej a servis velkoformátových skenerů.

GEKON, spol. s r.o.

Společnost GEKON, spol. s r.o. se specializuje na geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí, stavebnictví a památkové péče. Společnost se rovněž zabývá tvorbou geografických informačních systémů pracujících nad daty katastru nemovitostí (např. DaG).

GEOREAL spol. s r.o.

Společnost GEOREAL spol. s r.o. poskytuje veškeré práce v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí, speciální inženýrské geodézie, zpracování komplexních pozemkových úprav, letecké digitální fotogrammetrie a geografických informačních systémů (např. SPIRIT PANORAMA).

GEPRO spol. s r.o.

Společnost GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami včetně systémové integrace v oblastech geografických informačních systémů (např. Geoportál GEPRO), správy nemovitého i movitého majetku (facility management), katastru nemovitostí, geodézie a kartografie, pozemkových úprav či informačního modelování staveb (BIM).

GISIT s.r.o.

Společnost GISIT s.r.o. se zaměřuje na vývoj a nasazení informačních systémů, konzultaci v oblasti informačních technologií a dodávky kompletní firemní IT infrastruktury. Jedná se zejména o webové a mobilní technologie (např. GEOFolder) zaměřené na zpracování prostorových dat.

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

Společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. se věnuje vývoji a následnému provozu informačních systémů, mobilních aplikací, mapových aplikací a jiných softwarových řešení na míru, a to především pro obory týkající se inženýrských sítí, hydrologie, územního plánování a zemědělství.

T-MAPY spol. s r.o.

Společnost T-MAPY spol. s r.o. se zaměřujeme na poskytování produktů a služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. V oblasti GIS společnost nabízí produkty, které jsou realizovány jak prostřednictvím Open Source (např. platformy T-WIST, Spinbox), tak i komerční technologií Esri.

VARS BRNO a. s.

Společnost VARS BRNO a. s. nabízí inovativní a chytrá řešení pro dopravní telematiku (modulární systém SMARTiC), správu majetku a GIS. V oblasti GIS a CAD nabízí společnost rovněž akreditované i neakreditované kurzy a uživatelské semináře na vybraná a aktuální témata.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 8. 6. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.