Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pro informaci – Nový stavební zákon
Od 1. 7. 2024 je ve věcech týkajících se územního plánování plně aplikovatelný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace na Informačním webu územního plánování související s tímto zákonem budou postupně aktualizovány. Děkujeme za pochopení.


Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD)


Viz také

Sekce

1. Územně plánovací podklady (ÚPP)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (§ 25 – § 30).

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.


2. Politika územního rozvoje (PÚR)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (§ 31 – § 35).

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.

Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci.

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území republiky a schvaluje ji vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.


3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (§ 36 – § 75).


4. Odkazy na webové stránky, které souvisí s pořizováním územně analytických podkladů (ÚAP)

AKTUALIZOVANÁ SEKCE

Téma

Dopravní infrastruktura

Mapy ke stažení

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavby / Opravy / Odpočívky / Mapy ke stažení.

Zpět na seznam témat

Technická infrastruktura

Poskytování dat územně plánovací dokumentace

Společnost GEOVAP – dopravní a technická infrastruktura.

Vektorová data pro orgány státní správy a samosprávy

Společnost GasNet – distribuce plynu.

Územně analytické podklady

Internetová aplikace MAWIS.

UtilityReport – žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury v ČR

Internetová aplikace MAWIS. Agenda podání a příjmu žádostí o vyjádření k existenci sítí.

Elektronické komunikace

Dokumentace sítí, žádosti o vyjádření k existenci sítí, mapy pokrytí.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Zpět na seznam témat

Vodní hospodářství

Územně analytické podklady

Povodí Labe, s.p.

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. – Mapy a data

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Oddělení geografických informačních systémů a kartografie.

Voda – Úsek hydrologie, oddělení povrchových vod, data související s ÚAP – rozvodnice

Český hydrometeorologický ústav.

Centrální datový sklad pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Český hydrometeorologický ústav. SWECO Hydroprojekt a.s.

Zpět na seznam témat

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdního fondu, geologie a horninové prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Státní pozemkový úřad

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Česká geologická služba

Zpět na seznam témat

Památková ochrana

Národní památkový ústav

Zpět na seznam témat

Ostatní

Územně plánovací podklady a jejich aktualizace

Ústav územního rozvoje – Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování.

Územně plánovací podklady a jejich aktualizace

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Územně analytické podklady

Český statistický úřad.

Zpět na seznam témat
Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 1. 2. 2024 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.