Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Instituce národní


Revize a aktualizace 2021

Sekce

1. Instituce

Prezident České republiky

Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky – Senát

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Veřejný ochránce práv – ombudsman


2. Ministerstva

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí


3. Ostatní ústřední orgány státní správy

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Energetický regulační úřad

Komise pro cenné papíry

Národní bezpečnostní úřad

Národní památkový ústav

Správa státních hmotných rezerv

Státní báňská správa

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví


4. Další úřady a instituce

Rejstřík orgánů veřejné moci

NOVÉ

Portál veřejné správy – gov.cz.

ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

ABF - podpora a rozvoj neziskové a nevládní sféry. Poslání - péče o rozvoj a kvalitu architektury, podpora výzkumu, vzdělávací činnosti, organizování a využívání spolupráce pro rozvoj měst, obcí apod.

Asociace krajů ČR

AKČR je zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Dobrovolné sdružení odborníků a osob působících v oborech urbanismus a územní plánování.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Státní příspěvková organizace, založená MMR ČR, která od roku 1997 podporuje regionální politiku vlády ČR.

Česká asociace pro geoinformace (CAGI)

Nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů působících v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií.

Česká asociace rozvojových agentur

Účelové sdružení rozvojových agentur s krajskou působností, jehož posláním je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů ČR.

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj, zřízená zejména pro koordinaci státní propagace cestovního ruchu.

Česká komora architektů

Samosprávné profesní sdružení všech autorizovaných architektů, urbanistů a projektantů územních systémů ekologické stability.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Veřejnoprávní stavovská organizace autorizovaných inženýrů, techniků a stavitelů.

Česká společnost pro stavební právo

Česká společnost pro stavební právo, člen Evropské společnosti pro stavební právo, je dobrovolným zájmovým a nevládním sdružením občanů a právnických osob, které se zabývají veřejným a soukromým stavebním právem. Společnost v souladu se svými cíli dlouhodobě spolupracuje se všemi ústředními orgány při tvorbě legislativních norem v oboru stavebního práva nebo na úsecích, které stavební právo ovlivňují.

Národní síť Zdravých měst ČR

Asociace měst, která jsou aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město WHO, jejímž posláním je hledat cestu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v podmínkách měst v ČR.

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR

Zájmové sdružení občanů za účelem ochrany práv vlasníků domů, bytů a dalších nemovitostí a vytvoření podmínek tržní ekonomiky v oblasti bydlení a využívání nemovitostí.

Sdružení bytových družstev a SVJ

Poradenské centrum, zabývající se bydlením, správou bytového fondu, jakož i členů společenstev vlastníků bytů, domů a členů jiných občanských sdružení. Posláním je péče o vlastní bytový fond.

Sdružení nájemníků ČR

Dobrovolné sdružení občanů ČR usilující o dodržování a respektování zákonných práv, zájmů a potřeb nájemců a uživatelů bytů a nebytových prostorů, aktivně působící při tvorbě právních předpisů týkajících se bydlení.

Sdružení pohřebnictví v ČR

Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR.

Státní fond podpory investic

Nástroj realizace státní bytové politiky jehož úkolem je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení a používat je v souladu se zákony.

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad je zřízen ke dni 1. ledna 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Tímto zákonem byla po mnohaleté přípravě dokončena transformace Pozemkového fondu ČR, který byl současně zrušen.

Svaz českých a moravských bytových družstev

Zájmové sdružení bytových družstev zastupující své členy v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi.

Svaz měst a obcí

Dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace obcí s cílem hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Dobrovolná nestátní organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR z oblasti průmyslu a dopravy.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Organizační složka státu zřízená MZ za účelem řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému určeného ke sběru a zpracování zdravotnických informací, k vedení národních zdravotních registrů, k poskytování informací.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

ÚZEI je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace.


5. Školy a jejich instituce

Vysoké školy – výběr

České vysoké učení technické v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Západočeská univerzita v Plzni

Jihočeská univerzita

Masarykova univerzita

Mendelova univerzita v Brně

Ostravská univerzita v Ostravě

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

Univerzita Hradec Králové

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita obrany v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze


Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Universita Karlova, Fakulta sociálních věd. Založeno v roce 2000. Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Sociální a ekonomické strategie. Návaznost - Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Poradenská instituce pro orgány místní samosprávy a orgány EU.

Výzkum a vývoj v České republice

Rada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) poskytují přehledné aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji v ČR.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 10. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.