Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pořizování zásad územního rozvoje


Viz také


Zásady územního rozvoje – ZÚR

Vybrané fáze a úkony pořizování zásad územního rozvoje a právní předpisy


Přehled zohledňuje změnu stavebního zákona. Má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.
Stav k 1. 2. 2018.

V souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018


Téma

1. Pořizování zásad územního rozvoje (ZÚR)

Adobe Acrobat PDF Pořizování zásad územního rozvoje (ZÚR), Ústav územního rozvoje, Brno 2018.Zpět na témata


2. Pořizování aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) na základě zprávy o uplatňování ZÚR – řádná aktualizace – standardní postup a zkrácený postup

Zpráva o uplatňování ZÚR je schvalovaná zastupitelstvem kraje nejpozději do 4 let po vydání ZÚR nebo poslední aktualizace ZÚR – § 42 odst. 3 SZ.

Adobe Acrobat PDF Pořizování aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) na základě zprávy o uplatňování ZÚR – řádná aktualizace, Ústav územního rozvoje, Brno 2018.Zpět na témata


3. Pořizování aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o aktualizaci ZÚR a o jejím obsahu – mimořádná aktualizace – standardní postup a zkrácený postup

Zpráva o uplatňování ZÚR se nepořizuje – SZ § 42 odst. 6.

Adobe Acrobat PDF Pořizování aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o aktualizaci ZÚR a o jejím obsahu – mimořádná aktualizace, Ústav územního rozvoje, Brno 2018.Zpět na témata


Vysvětlivky a zkratky

SZzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vvyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
MMR ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP ČRMinisterstvo životního prostředí ČR
ÚÚRÚstav územního rozvoje
Portál ÚPPortál územního plánování
KHSkrajská hygienická stanice
ÚPPúzemně plánovací podklady
ÚPDúzemně plánovací dokumentace
PÚRpolitika územního rozvoje
ZÚRzásady územního rozvoje
ÚPúzemní plán
RPregulační plán
ÚAPkúzemně analytické podklady kraje
URÚudržitelný rozvoj území
VV URÚvyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
EVLevropsky významná lokalita
POptačí oblast
PaPPrincipy a pravidla územního plánování – internetová publikace ÚÚR

Zpět na témata


Poznámky

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 20. 9. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.