Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pořizování územního plánu


Viz také


Územní plán – ÚP

Vybrané fáze a úkony pořizování územního plánu a právní předpisy


Přehled zohledňuje změnu stavebního zákona. Má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.
Stav k 23. 4. 2018.

V souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018


Téma

1. Pořizování územního plánu (ÚP)

Adobe Acrobat PDF Pořizování územního plánu (ÚP), Ústav územního rozvoje, Brno 2018.


Zpět na seznam témat


2. Pořizování změny územního plánu (ÚP) na základě zprávy o uplatňování ÚP – řádná změna – standardní postup a zkrácený postup

Zpráva o uplatňování ÚP je schvalovaná zastupitelstvem obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky – § 55 odst. 1 SZ.

Adobe Acrobat PDF Pořizování změny územního plánu (ÚP) na základě zprávy o uplatňování ÚP – řádná změna, Ústav územního rozvoje, Brno 2018.


Zpět na seznam témat


3. Pořizování změny územního plánu (ÚP) na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o změně ÚP – mimořádná změna – standardní postup a zkrácený postup

Zpráva o uplatňování ÚP se nezpracovává – SZ § 55 odst. 3.

Adobe Acrobat PDF Pořizování změny územního plánu (ÚP) na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o změně ÚP – mimořádná změna, Ústav územního rozvoje, Brno 2018.


Zpět na seznam témat


Vysvětlivky a zkratky

SZzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
NSZzákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb.
Vvyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
MMRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
MŽPMinisterstvo životního prostředí ČR
ÚÚRÚstav územního rozvoje
IWÚPInformační web územního plánování
KHSkrajská hygienická stanice
ÚPPúzemně plánovací podklady
ÚPDúzemně plánovací dokumentace
PÚRpolitika územního rozvoje
ÚRPúzemní rozvojový plán
ZÚRzásady územního rozvoje
ÚPúzemní plán
RPregulační plán
ÚAPúzemně analytické podklady
URÚudržitelný rozvoj území
VV URÚvyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
EVLevropsky významná lokalita
POptačí oblast
PaPinternetová příručka Principy a pravidla územního plánování

Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 8. 12. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.