Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pořizování regulačního plánu


Viz také


Regulační plán – RP

Vybrané fáze a úkony pořizování regulačního plánu a právní předpisy


Přehled zohledňuje změnu stavebního zákona. Má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.
Stav k 1. 2. 2018.

V souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018


Téma

Pořizování regulačního plánu – RP – z podnětu

Adobe Acrobat PDF Pořizování regulačního plánu – RP – z podnětu, Ústav územního rozvoje, Brno 2018.Zpět na témata


Pořizování regulačního plánu – RP – na žádost

Adobe Acrobat PDF Pořizování regulačního plánu – RP – na žádost, Ústav územního rozvoje, Brno 2018.Zpět na témata


Pořizování změny regulačního plánu – RP – z podnětu

Adobe Acrobat PDF Pořizování změny regulačního plánu – RP – z podnětu, Ústav územního rozvoje, Brno 2018.Zpět na témata


Pořizování změny regulačního plánu – RP – na žádost

Adobe Acrobat PDF Pořizování změny regulačního plánu – RP – na žádost, Ústav územního rozvoje, Brno 2018.Zpět na témata


Vysvětlivky a zkratky

SZzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vvyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
MMR ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP ČRMinisterstvo životního prostředí ČR
ÚÚRÚstav územního rozvoje
Portál ÚPPortál územního plánování
KHSkrajská hygienická stanice
ÚPPúzemně plánovací podklady
ÚPDúzemně plánovací dokumentace
PÚRpolitika územního rozvoje
ZÚRzásady územního rozvoje
ÚPúzemní plán
RPregulační plán
ÚAPkúzemně analytické podklady kraje
URÚudržitelný rozvoj území
VV URÚvyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
EVLevropsky významná lokalita
POptačí oblast
PaPPrincipy a pravidla územního plánování – internetová publikace ÚÚR

Zpět na témata


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 20. 9. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.