Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Obecné informace k pořizování územně plánovací dokumentace


Viz také

Téma

1. Rozcestník odkazů

Právní předpisy

Teorie, stanoviska a metodiky

Otázky a odpovědi

Vybrané otázky a odpovědi

1000 otázek – Územně plánovací podklady

Limity využití území viz též Územní plán, viz též Dotčené orgány / Mapové podklady / Sledované jevy / Údaje o území / Územně analytické podklady / Územní studie / urbanistická studie

1000 otázek – Územně plánovací dokumentace

Doba platnosti ÚPD / Hluková studie / Námitky a připomínky při pořizování ÚP / Obecně závazná vyhláška / Opatření obecné povahy / Plánovací smlouva / Plocha / Pořizování územního plánu / Pořizovatel / Pravomoci zastupitelstva obce / Předkupní právo / Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy / Prostorová regulace / Rada obcí / Regulační plán / Současně zastavěné území / Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení / Úprava územního plánu / Určený zastupitel / Územně plánovací dokumentace / Územní plán / Územní systémy ekologické stability / Veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření / Veřejné prostranství / Vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj území / Zadání územního plánu / Zahrádkové kolonie / Zásady územního rozvoje / Zastavěné území / Změna územního plánu


Zpět na témata


2. Nástroje územního plánování

Nástroje územního plánování tvoří podle SZ: Územně plánovací dokumentaci tvoří
podle SZ § 2 odst. 1 písm. n):
Územně plánovací dokumentaci pořizují
podle SZ § 2 odst. 2 písm. a):
 • Územně plánovací podklady (ÚPP) – SZ § 25 až 30
 • Politika územního rozvoje (PÚR) – SZ § 31 až 35
 • Územně plánovací dokumentace (ÚPD) – SZ § 36 až 71
 • Územní rozhodnutí a územní souhlas – SZ § 76 až 96a
 • Územní opatření – SZ § 97 až 100
 • Úprava vztahů v území – SZ § 101 až 102
 • Zásady územního rozvoje (ZÚR)
 • Územní plán (ÚP)
 • Regulační plán (RP)
 • příslušný obecní úřad
 • krajský úřad
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo obrany

  Celostátní dokument Územně plánovací podklady (ÚPP) Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Rozhodování v území Úprava vztahů v území
Stát Politika územního rozvoje (PÚR)        
Kraj   Územně analytické podklady (ÚAP) Zásady územního rozvoje (ZÚR)    
  Územní studie Regulační plán (RP) Regulační plán nahrazující územní rozhodnutí Předkupní právo
      Územní rozhodnutí Náhrada za změnu v území
      Územní opatření o stavební uzávěře  
      Územní opatření o asanaci  
Obec   Územně analytické podklady (ÚAP) Územní plán (ÚP)    
  Územní studie Regulační plán (RP) Regulační plán nahrazující územní rozhodnutí Předkupní právo
      Územní opatření o asanaci Náhrada za změnu v území
    Zastavěné území Územní rozhodnutí  
      Územní souhlas  
      Územní opatření o stavební uzávěře  

Vazby nástrojů územního plánování ČR

Ústav územního rozvoje, Brno 2013.

Vývoj územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v ČR od roku 1959

Ústav územního rozvoje, Brno 2017.


Zpět na témata


3. Ostatní

Standard služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb

NOVÉ

Česká komora architektů. 11/2017, aktualizováno 04/2018. Standardy služeb jako metodický nástroj pro ustanovení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi.

Kalkulačky – pozemní a krajinářské stavby / územní plán / regulační plán a územní studie

AKTUALIZOVANÉ

Česká komora architektů. Stanovuje hodnotu územně plánovací dokumentace, hodnoty projektových prací pozemní a krajinářské stavby, stanovení investičních nákladů stavby dle cenových ukazatelů.

Pořizování územního plánu – tzv. "létající pořizovatel"


Zpět na témata


Vysvětlivky a zkratky

SZzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vvyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
MMR ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP ČRMinisterstvo životního prostředí ČR
ÚÚRÚstav územního rozvoje
Portál ÚPPortál územního plánování
KHSkrajská hygienická stanice
ÚPPúzemně plánovací podklady
ÚPDúzemně plánovací dokumentace
PÚRpolitika územního rozvoje
ZÚRzásady územního rozvoje
ÚPúzemní plán
RPregulační plán
ÚAPkúzemně analytické podklady kraje
URÚudržitelný rozvoj území
VV URÚvyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
EVLevropsky významná lokalita
POptačí oblast
PaPPrincipy a pravidla územního plánování – internetová publikace ÚÚR

Zpět na témata


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 10. 9. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.