Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Obecné informace k pořizování územně plánovací dokumentace


Revize a aktualizace 2022

Téma

1. Rozcestník odkazů

Právní předpisy

Teorie, stanoviska a metodiky

Otázky a odpovědi


Zpět na seznam témat


2. Nástroje územního plánování

Nástroje územního plánování tvoří podle SZ: Územně plánovací dokumentaci tvoří
podle SZ § 2 odst. 1 písm. p):
Územně plánovací dokumentaci pořizují
podle SZ § 2 odst. 2 písm. a):
 • Územně plánovací podklady (ÚPP) – SZ § 25 až 30
 • Politika územního rozvoje (PÚR) – SZ § 31 až 35
 • Územně plánovací dokumentace (ÚPD) a vymezení zastavěného území – SZ § 35a až 71
 • Územní rozhodnutí a územní souhlas – SZ § 76 až 96b
 • Územní opatření – SZ § 97 až 100
 • Úprava vztahů v území – SZ § 101 až 102
 • Územní rozvojový plán (ÚRP)
 • Zásady územního rozvoje (ZÚR)
 • Územní plán (ÚP)
 • Regulační plán (RP)
 • příslušný obecní úřad
 • krajský úřad
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo obrany

  Celostátní dokument Územně plánovací podklady (ÚPP) Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Rozhodování v území Úprava vztahů v území
Stát Politika územního rozvoje (PÚR) Územně analytické podklady (ÚAP) Územní rozvojový plán (ÚRP)    
Kraj   Územně analytické podklady (ÚAP) Zásady územního rozvoje (ZÚR)    
  Územní studie Regulační plán (RP) Regulační plán nahrazující územní rozhodnutí Předkupní právo
      Územní rozhodnutí Náhrada za změnu v území
      Územní opatření o stavební uzávěře  
      Územní opatření o asanaci  
Obec   Územně analytické podklady (ÚAP) Územní plán (ÚP)    
  Územní studie Regulační plán (RP) Regulační plán nahrazující územní rozhodnutí Předkupní právo
      Územní opatření o asanaci Náhrada za změnu v území
    Zastavěné území Územní rozhodnutí  
      Územní souhlas  
      Územní opatření o stavební uzávěře  

Nástroje územního plánování

Ústav územního rozvoje, Brno 2022.
Principy a pravidla územního plánování – Kapitola D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby – D.2 Nástroje územního plánování

Vývoj územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v ČR od roku 1959

Ústav územního rozvoje, Brno 2022.


Zpět na seznam témat


3. Ostatní

Standardy služeb architekta – projektanta územního plánu a regulačního plánu

Česká komora architektů, 04/2020.

Kalkulačky

Česká komora architektů. Program pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačka) stanovuje hodnotu územně plánovací dokumentace, hodnoty projektových prací pozemní a krajinářské stavby, stanovení investičních nákladů stavby dle cenových ukazatelů.

Pořizování územního plánu – tzv. "létající pořizovatel"


Zpět na seznam témat


Vysvětlivky a zkratky

SZzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
NSZzákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb.
Vvyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
MMRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
MŽPMinisterstvo životního prostředí ČR
ÚÚRÚstav územního rozvoje
IWÚPInformační web územního plánování
KHSkrajská hygienická stanice
ÚPPúzemně plánovací podklady
ÚPDúzemně plánovací dokumentace
PÚRpolitika územního rozvoje
ÚRPúzemní rozvojový plán
ZÚRzásady územního rozvoje
ÚPúzemní plán
RPregulační plán
ÚAPúzemně analytické podklady
URÚudržitelný rozvoj území
VV URÚvyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
EVLevropsky významná lokalita
POptačí oblast
PaPinternetová příručka Principy a pravidla územního plánování

Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 8. 12. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.