Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Starší aktuality


««« Novější aktuality

Rok 2022


27. 12. 2022 – Stavební zákon a prováděcí předpisy

Ve Sbírce zákonů v částce č. 188 pod číslem 418/2022 Sb. s účinností od 1. 1. 2023 byla vyhlášena 16. 12. 2022 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Hlavním cílem novely vyhlášky je stanovení podrobností jednotného standardu územně plánovací dokumentace se specifikací požadavků pro územní plán.
Více informací...


21. 12. 2022 – Teorie, metodiky – Principy a pravidla územního plánování

V sekci Teorie, metodiky byla zveřejněna aktualizovaná kapitola z Principů a pravidel územního plánování, části C. FUNKČNÍ SLOŽKY. Jedná se o kapitolu C.8 Technická infrastruktura.


13. 12. 2022 – Teorie, metodiky – Principy a pravidla územního plánování

V sekci Teorie, metodiky byly v pracovním znění zveřejněny vybrané aktualizované kapitoly z Principů a pravidel územního plánování, části D. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, JEHO ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY. Jedná se o kapitolu D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy, kapitolu D.2 Nástroje územního plánování, kapitolu D.3 Vazby nástrojů územního plánování, kapitolu D.4 Informace v územním plánování a kapitolu D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování.


7. 12. 2022 – Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty

Byla aktualizována sekce Mezinárodní souvislosti – Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty.
Více informací...


2. 12. 2022 – Další zdroje právních předpisů, judikatura

Byla aktualizována sekce Právní předpisy – Další zdroje právních předpisů, judikatura.
Více informací...


25. 11. 2022 – Obrana, bezpečnost státu, CO

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Obrana, bezpečnost státu, CO.
Více informací...


18. 11. 2022 – Bydlení, občanské vybavení, služby

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, služby.
Více informací...


4. 11. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky – byla zveřejněna nová metodická pomůcka objasňující pro jednotlivé typy oplocení náležitosti jejich povolování – Typy oplocení a požadavky na jejich povolování. Pro šest různých typů oplocení je objasněno, zda se vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, zda záměr posuzuje stavební úřad také podle § 90 odst. 2 stavebního zákona, zda se vydává územní rozhodnutí či územní souhlas, zda se vede zjednodušené územní řízení a zda se vydává stavební povolení či územní souhlas.


2. 11. 2022 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla aktualizována sekce Aktuální témata v územním rozvoji. Více informací...


1. 11. 2022 – Dotace EU a ČR / Publikace, internetové prezentace, knihovny

Byla aktualizována sekce Dotace EU a ČR. Více informací...
Byla aktualizována sekce Publikace, internetové prezentace, knihovny. Více informací...


24. 10. 2022 – Témata architektury a stavební kultury

Byla aktualizována sekce Témata architektury a stavební kultury.
Více informací...


21. 10. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace – byl zveřejněn nový metodický pokyn odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení a odboru územního plánování MMR – Centra osídlení České republiky – Vymezení vyšších a středních center a metodický postup pro vymezení nižších a malých center.


14. 10. 2022 – Teorie, metodiky

Byla aktualizována sekce Obecné informace o území – Evidence územně plánovací činnosti v ČR.
Více informací...


13. 10. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 5. Orgány územního plánování, dotčené orgány – byl zveřejněn aktualizovaný metodický pokyn OÚP MMR k problematice vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona – Závazná stanoviska orgánů územního plánování, 4. vydání.


13. 10. 2022 – Teorie, metodiky

Byla aktualizována sekce Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodiky.
Více informací...


10. 10. 2022 – Spuštění nového webu ÚÚR

Ústav územního rozvoje zprovoznil nové webové stránky, které nabízejí návštěvníkům nejen moderní podobu, ale především přehlednější uspořádání jednotlivých sekcí. Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v uspořádání sekcí, je možné, že odkazy na příslušné výstupy ÚÚR z IWÚP na nový web nebudou funkční. Průběžně pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.


5. 9. 2022 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte plánované konference, semináře, školení. Některé se konají on-line nebo si můžete plánovat akce na podzim 2022. Více informací...


1. 9. 2022 – Sídla, osídlení

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Sídla, osídlení.
Více informací...


31. 8. 2022 – Digitalizace, geografické informační systémy a data

Původní sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace je přejmenována na sekci Digitalizace, geografické informační systémy a data. Struktura je zásadně změněna a aktualizována.
Více informací...


25. 8. 2022 – Publikace programu ESPON

Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Udržitelná urbanizace v Evropě. Hledání příležitostí k podpoře udržitelné urbanizace v mém regionu. Naleznete:


25. 8. 2022 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

Možnost připomínkovat aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury
Do 2. 9. 2022 je možno připomínkovat aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR, cílící na zlepšení kvality vystavěného prostředí. Materiál k připomínkám je na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Více informací...


25. 8. 2022 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2022 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Nové výzvy pro územní plánování – Sborník z konference AUÚP ČR, Lanškroun 28.–29. dubna 2022, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...


28. 7. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR k vedení spisu při pořizování opatření obecné povahy na úseku územního plánování.


27. 7. 2022 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V souvislosti s probíhající aktualizací Politiky architektury a stavební kultury ČR byla vytvořena pracovní skupina, která má návrh aktualizace konzultovat. Dne 2. 5. 2022 se konalo třetí jednání neformální pracovní skupiny. Další informace naleznete:


27. 7. 2022 – Odstávka systémů EÚPČ a SSTP

Vážení uživatelé Evidence územně plánovací činnosti a Systému stavebně technické prevence,
dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní odstávku systémů iLAS, iKAS a iSSTP z důvodu probíhané transformace současných systémů. Po tuto dobu nebude možné nahlížet ani editovat záznamy. Odstávka proběhne v termínu od 25. 8. 2022, 18:00 hod. – 31. 8. 2022, 24:00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Ústav územního rozvoje


14. 7. 2022 – Ostatní

Ke dni 1. 7. 2022 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


13. 7. 2022 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byly aktualizovány výstupy:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. / (od roku 2022) Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Poslední aktualizace k 1. 7. 2022.
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 7. 2022.


28. 6. 2022 – Právní předpisy

Byla vydána vyhláška č. 164/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Touto vyhláškou se posouvá účinnost vyhlášky č. 360/2021 Sb., s výjimkou ustanovení čl. I bodu 29, na 1. 1. 2023.
Více informací...


23. 6. 2022 – Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byla zveřejněna nová publikace Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech. Je výstupem k opatření č. 3.1.1. Publikace navazuje na obdobný materiál zpracovaný Ústavem územního rozvoje v roce 2017 a aktualizovaný v roce 2018, věnovaný urbanistické struktuře venkovských sídel. Další informace naleznete:


23. 6. 2022 – Různé

Na Portálu územního plánování je aktualizována sekce Slovníky – Více informací....
Nově je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 23. 6. 2022. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 854 pojmů.
Více informací...


14. 6. 2022 – Strategické a koncepční dokumenty v České republice

Byla provedena revize a aktualizace sekce Strategické a koncepční dokumenty v České republice – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány.
Více informací...


3. 6. 2022 – Mezinárodní souvislosti

Byla provedena revize a aktualizace sekce Mezinárodní souvislosti – Územně plánovací nástroje na celostátní úrovni v zemích EU.
Více informací...


31. 5. 2022 – Nástroje územního plánování v České republice

Byla provedena revize a aktualizace sekce Nástroje územního plánování a účast veřejnosti.
Jedná se o pracovní znění kapitoly D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování v rámci příručky Principů a pravidel územního plánování.
Více informací...


13. 5. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR k výkladu pojmu „studna individuálního zásobování vodou“ a vztahu tohoto pojmu k souvisejícím pojmům vodního zákona a jeho prováděcích předpisů.


5. 5. 2022 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2022. Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...


4. 3. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Regulační plány bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR: Zrušení regulačního plánu – metodické sdělení k ustanovení § 71 odst. 3 a odst. 6 stavebního zákona.


28. 2. 2022 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 4/2021, 5/2021 a 6/2021.
Více informací...


21. 2. 2022 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování za rok 2021

Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2021 proběhne od 28. 2. do 11. 3. 2022.
Více informací....


14. 2. 2022 – Různé

8. ročník soutěžní přehlídky Urbanistický projekt roku 2022. Přihlášky jsou otevřené do 10. 3. 2022.
Přihlášené projekty budou zveřejněny na webu a tradiční hlasování odborné i laické veřejnosti bude otevřeno následně až do 26.6.2022 do 12.00 hod. Více informací....


11. 2. 2022 – Ostatní

Ke dni 1. 2. 2022 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.
Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.


9. 2. 2022 – Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. / (od roku 2022) Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
a Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.
Další informace naleznete:


4. 2. 2022 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V souvislosti s probíhající aktualizací Politiky architektury a stavební kultury ČR byla vytvořena pracovní skupina, která má návrh aktualizace konzultovat. Dne 29. 6. 2021 se konalo první jednání a dne 14. 12. 2021 se konalo druhé jednání neformální pracovní skupiny. Další informace naleznete:


4. 2. 2022 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny nové metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:


31. 1. 2022 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2022 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


12. 1. 2022 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno páté aktualizované vydání metodiky Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.


6. 1. 2022 – Evidence územně plánovací činnosti

Byly zveřejněny tabulkové přehledy podle krajů – počty územních plánů, regulačních plánů a změn dokumentací, které v příslušném roce nabyly účinnosti. Více informací...


3. 1. 2022 – Různé

Od 1. 1. 2022 došlo ke změně názvu Portálu územního plánování na „Informační web územního plánování“ – zkratka „IWÚP“. Nový název více odpovídá zaměření webu – soustředění informací v oblasti územního plánování a souvisejících oborů do jednoho místa pro odbornou i laickou veřejnost, rozcestník odkazů a prezentace výstupů z činnosti ÚÚR a MMR. Současně je třeba předejít případné záměně s Národním geoportálem územního plánování, který nově připravuje MMR dle § 11 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.


Rok 2021


30. 12. 2021 – Ústav územního rozvoje

Klidnější období, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2022 přejí všichni zaměstnanci Ústavu územního rozvoje.


30. 12. 2021 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR:
Možnost pořizování změn územně plánovacích dokumentací schválených před rokem 2007.


30. 12. 2021 – Publikace programu ESPON

Byly zveřejněny nové publikace Teze politik / Územní důkazy a politická doporučení pro prosperující budoucnost venkovských oblastí a Teze politik / Přeshraniční monitoring v Evropě. Naleznete na:


21. 12. 2021 – Různé

Na Portálu územního plánování je aktualizována sekce Slovníky – Více informací....
Nově je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 21. 12. 2021. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 747 pojmů.
Více informací...


13. 12. 2021 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2021 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Od strategie ke koncepci – Sborník z konference AUÚP ČR, Olomouc 14.–15. 10. 2021, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísla 3/2021.


2. 12. 2021 – Obecné informace o území – Mapové podklady

Byla provedena revize a aktualizace sekce Obecné informace o území – Mapové podklady. Více informací...


8. 11. 2021 / 29. 11. 2021 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byly aktualizovány výstupy:

Více informací...


26. 11. 2021 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR:
Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021).


19. 11. 2021 – Právní předpisy

Byla provedena revize a aktualizace sekce Právní předpisy. Sledujte především části:


11. 11. 2021 – Instituce

Byla provedena revize a aktualizace sekce Instituce národní. Více informací...


5. 11. 2021 – Publikace programu ESPON

Byla zveřejněna nová publikace Teze politik / Migrační vzorce a znalostní ekonomika / Územní soudržnost v digitální éře ovlivněné pandemií COVID-19. Naleznete na:


1. 11. 2021 – ÚPD a ÚPP krajů

Ke dni 1. 11. 2021 byla provedena aktualizace sekce ÚPD a ÚPP krajů. Kraje měli pořídit k 30. 6. 2021 pátou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odkazy na ÚAP krajů jsou nahrazovány za aktualizované v závislosti na zveřejňování na webových stránkách příslušných krajů.

Více informací ...


20. 10. 2021 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2021 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021), které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...


13. 10. 2021 – 23. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádali v Hradci Králové ve dnech 30. září a 1. října 2021 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly nový stavební zákon, standardizace a digitalizace.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací...


13. 10. 2021 – Různé – volná pracovní místa

Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo Referent společné státní správy a samosprávy – Příprava územního rozvojového plánu ČR – Specializace: dopravní infrastruktura, termín podání přihlášek do 31. 10. 2021.
Více informací...


7. 10. 2021 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny nové metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:


1. 10. 2021 – Publikace programu ESPON

Byly zveřejněny nové publikace:
Atlas pro Územní agendu 2030
Teze politik. Strukturální změny v regionech s postupným ukončováním těžby uhlí


10. 9. 2021 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2021 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 1/2021 a 2/2021.


7. 9. 2021 – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Byla zveřejněna internetová verze publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2021, která obsahuje srovnání cen v oblasti dopravní a technické infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021 (bez DPH).
Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.
Naleznete na:


6. 9. 2021 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny nové nebo aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:


3. 9. 2021 – Ostatní

Ke dni 2. 8. 2021 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.
Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.


1. 9. 2021 – Politika územního rozvoje České republiky

Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Je zveřejněno úplné znění závazné od 1. 9. 2021.


30. 8. 2021 – 23. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Hradci Králové ve dnech 30. září a 1. října 2021 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Téma konference: NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, STANDARDIZACE A DIGITALIZACE.

Více informací...


18. 8. 2021 – Evidence územně plánovací činnosti

Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2020.
Více informací...


6. 8. 2021 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny nové nebo aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:


5. 8. 2021 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2021 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Občanské vybavení – Sborník z konference AUÚP ČR, Praha 15.–16. 4. 2021, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací...

Viz také sekce na Portálu územního plánování Publikace, internetové prezentace, knihovny.


3. 8. 2021 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci implementace byla připravena brožura Požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze strategických materiálů / Politika architektury a stavební kultury České republiky, opatření 1.1.6. Více informací...

Viz také sekce Témata architektury a stavební kultury.


26. 7. 2021 – Ostatní

Ke dni 1. 7. 2021 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


13. 7. 2021 – Různé

Stavební zákon – 13. 7. 2021 byl schválen nový stavební zákon. Po podpisu prezidenta bude účinnost nabývat postupně. Plné nabytí účinnosti nastane 1. července 2023. Více informací...

Politika územního rozvoje České republiky – vláda České republiky na svém jednání 12. července 2021 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky (usnesení vlády ze dne 12. července 2021 č. 618). Více informací...

Politika architektury a stavební kultury České republiky – v rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 7. 2021. Více informací...


9. 7. 2021 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci implementace byla připravena brožura Možnosti pozitivního ovlivňování vývoje sídelní struktury nástroji územního plánování / Plnění opatření 1.1.3 k implementaci úkolů Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Více informací...
Dále byl v rámci propagace připraven informační leták k brožuře OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Více informací...

Viz také sekce Témata architektury a stavební kultury.


30. 6. 2021 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 5/2020 a 6/2020. Dále se budou nově od č. 1/2021 zveřejňovat v rubrice Názory a diskuze anglické abstrakty.
Viz také Publikace, internetové prezentace, knihovny – 2. Vybraná periodika česká.


28. 6. 2021 – Různé

Slavnostní vyhlášení výsledků Urbanistický projekt roku 2021 / pondělí 28.6.2021 od 18:00, Galerie Nadace ABF, Praha – Více informací....


23. 6. 2021 – Různé

Na Portálu územního plánování je aktualizována sekce Slovníky – Více informací....
Nově je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 23. 6. 2021. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 685 pojmů.
Více informací...


22. 6. 2021 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla provedena revize a aktualizace sekce Aktuální témata v územním rozvoji. Sledujte především části:

Více informací...


11. 6. 2021 – Různé – volná pracovní místa

Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje nabídku na spolupráci EKONOM ÚÚR, termín podání přihlášek do 25. 6. 2021. Více informací...


10. 6. 2021 – Témata architektury a stavební kultury

Upozorňujeme, že se krátí čas na zaslání nominace na cenu Architekt obci 2021. Původní termín 16. 6. 2021 byl prodloužen do 30. 6. 2021!
Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.

Více informací – Soutěž Architekt obci...


26. 5. 2021 – Témata architektury a stavební kultury

Byl zveřejněn nový materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Výsledky souhrnné analýzy výstupů k aktualizaci dokumentu.
Dále byl zveřejněn nový materiál Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR k roku 2020 v anglické verzi – Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic – Implementation Evaluation to 2020.

Více informací...


24. 5. 2021 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2021 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Politika architektury a stavební kultury České republiky – Vyhodnocení plnění k roku 2020, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací...


6. 5. 2021 – ÚPD a ÚPP krajů

Kraje mají pořídit k 30. 6. 2021 pátou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace na Portálu územního plánování byla provedena ke dni 6. 5. 2021. V průběhu roku 2021 budou odkazy na ÚAP krajů nahrazovány za aktualizované v závislosti na zveřejňování na webových stránkách příslušných krajů.

Více informací ...


26. 4. 2021 – Různé – volná pracovní místa

Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo Technický redaktor odborného časopisu Urbanismus a územní rozvoj, termín podání přihlášek do 10. 5. 2021 a nabídku na externí spolupráci Příprava územního rozvojového plánu / Specializace – Dopravní infrastruktura pro Územní rozvojový plán ČR, termín podání přihlášek do 14. 5. 2021. Více informací...


12. 4. 2021 – Publikace, internetové prezentace, knihovny

Byla provedena revize a aktualizace sekce Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovny. Více informací...

Nepřehlédněte nové číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj – obsah č. 1/2021. Součástí jsou dvě pravidelné přílohy zveřejněné v plné verzi – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe. Od roku 2021 je nově součástí těchto příloh přehled relevantní judikatury.


8. 4. 2021 / 26. 4. 2021 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byly aktualizovány výstupy:

Více informací...


31. 3. 2021 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Hodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na lidské zdraví.


30. 3. 2021 – Témata architektury a stavební kultury

Byla provedena revize a aktualizace sekce Témata architektury a stavební kultury. Více informací...

Nově jsou zveřejněny 2 materiály:


4. 3. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha
Změny v územním plánování. Co nás čeká? - Sborník z konference AUÚP ČR, Praha 8. října 2020, které jsou k dispozici v plné verzi. Současně je zveřejněn REJSTŘÍK 2020 k časopisu.
Více informací...


21. 2. 2021 – ÚPD a ÚPP obcí

Obce s rozšířenou působností (ORP) měly pořídit k 31. 12. 2020 pátou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace na Portálu územního plánování byla provedena ke dni 21. 2. 2021. V průběhu první poloviny roku 2021 budou odkazy na ÚAP ORP dále postupně nahrazovány za aktualizované v závislosti na zveřejňování na webových stránkách příslušných obcí s rozšířenou působností.

Více informací ...


16. 2. 2021 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Doporučený postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.


8. 2. 2021 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Pozemky veřejných prostranství.


8. 2. 2021 – Ostatní

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ČKAIT, MMR, ČSSI a AUÚP vypisují 7. ročník Urbanistický projekt roku 2021. Uzávěrka soutěže je 10. března 2021.
Více informací...


5. 2. 2021 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 1. 2021. Více informací...


5. 2. 2021 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2021 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.
Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.


30. 1. 2021 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2021 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


26. 1. 2021 – Publikace programu ESPON

Byly zveřejněny nové publikace:
Teze politik. Opětovné využití prostor a budov
Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR
Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech


19. 1. 2021 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Zástupce veřejnosti – metodické sdělení, vysvětlení k jednotlivým ustanovením § 23 stavebního zákona
Vzor pro výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu: podklady pro vydání, vazba na stanovisko SEA a obsah


15. 1. 2021 – Geografická data, informační systémy, digitalizace

Byla provedena revize a aktualizace sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace. Více informací...


13. 1. 2021 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha Koncepce rozvoje venkova (zkrácená verze), které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...


11. 1. 2021 – Politika územního rozvoje České republiky

Informace k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály. Veřejné projednání. Více informací...


Rok 2020


28. 12. 2020 – Ústav územního rozvoje

Klidnější období, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2021 přejí všichni zaměstnanci Ústavu územního rozvoje.


18. 12. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Byly zveřejněny brožury Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) v české, anglické a německé verzi.
Naleznete na:


18. 12. 2020 – Principy a pravidla územního plánování

Byla zveřejněna kapitola C.4 Občanské vybavení, jedna z částí internetové publikace Principy a pravidla územního plánování. Kapitola byla aktualizována ve spolupráci s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a je recenzována odborníky z oboru.
Naleznete na:


7. 12. 2020 – Různé

Na Portálu územního plánování je aktualizována sekce Slovníky – Více informací....
Nově je také ze zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 7. 12. 2020. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 664 pojmů.
Více informací...


26. 11. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky – Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Naleznete:


23. 11. 2020 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte plánované konference, semináře, školení – s ohledem na vývoj situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 – konají se on-line nebo si můžete plánovat akce na rok 2021. Více informací...


5. 11. 2020 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 10. 2020. Více informací...


4. 11. 2020 – Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty / Témata architektury a stavební kultury

Byla provedena revize a aktualizace sekce Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty.
Nově je zveřejněn Radou Evropy schválený český překlad – Heslář územního rozvoje.

Byla provedena revize a aktualizace sekce Témata architektury a stavební kultury.
Nově jsou zveřejněny informace k soutěži Architekt obci – Architekt obci 2020.


3. 11. 2020 – Témata architektury a stavební kultury

Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.


2. 11. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 1/2020 a 2/2020.


27. 10. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) pro stavební úřady
Oprávněný investor – Metodické sdělení k § 23a stavebního zákona


6. 10. 2020 – Teorie, metodiky

V rámci metodického pokynu Standard vybraných částí územního plánu byla aktualizována Knihovna grafických symbolů – byl nahrán nový balíček pro nastavení vizualizace v prostředí ESRI pro zajištění kompatibility s jednotlivými verzemi ArcGIS (pro verze 10.0–10.8). Naleznete na:


24. 9. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu
Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu


21. 9. 2020 – Evidence územně plánovací činnosti

Byly zveřejněny Seznamy projektantů územních plánů, regulačních plánů a územních studií podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Více informací...


4. 9. 2020 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byly aktualizovány výstupy Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 7. 2020. Více informací...


2. 9. 2020 – Konference Ministerstva pro místní rozvoj

Dne 6. října 2020 se v prostorách Akademie veřejného investování v Praze uskuteční 5. ročník konference MMR Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje. Konference je určena především pro zástupce akademické sféry, státní správy a územních samospráv.
Více informací...


21. 8. 2020 – Evidence územně plánovací činnosti

Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018. Více informací...


18. 8. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Byly zveřejněny informace k Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833.
Více informací...


4. 8. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny materiály: aktualizované metodické sdělení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Vztah územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a průmět územní energetické koncepce do územního plánu a revidovaný metodický výklad Ministerstva životního prostředí Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“).


30. 7. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj / Ostatní

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha Regulační plán vydávaný obcí – Otázky a odpovědi, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 5/2019 a 6/2019.

Ke dni 1. 7. 2020 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


14. 7. 2020 – Témata architektury a stavební kultury

Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.


14. 7. 2020 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna nová publikace odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi. Slouží k základní orientaci v problematice regulačních plánů vydávaných obcí, obsahuje 22 otázek a stručných odpovědí.


30. 6. 2020 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna aktualizovaná metodika Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.


26. 6. 2020 – Mapový portál Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje

ÚÚR zpracoval na podnět odborné veřejnosti společný výstup v rámci úkolů A.4.01/ÚP Evidence územně plánovací činnosti a A.4.13/SŘ Systém stavebně technické prevence – mapovou aplikaci Správní obvody stavebních úřadů. Obsahuje správní obvody obecných stavebních úřadů; speciálních stavebních úřadů pro vodní díla; speciálních stavebních úřadů pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
Výstup je publikován na Mapovém portálu MMR a ÚÚR.
Více informací...


12. 6. 2020 – Různé

Na Portálu územního plánování je aktualizována sekce Slovníky – Více informací....
Nově je také ze zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 12. 6. 2020. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 605 pojmů.
Více informací...


29. 5. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe. Více informací...


15. 5. 2020 – Různé

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2018–2020
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování, obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2019. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována sumární data z dotazníků po vyčištění dat a jejich požadovaných opravách. Byla zahájena příprava na statistické vyhodnocení.
Více informací...


15. 5. 2020 – Různé

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup "Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky". Poslední aktualizace k 1. 4. 2020. Více informací...


12. 5. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny materiály:
Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem;
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k prohlášení předkladatele koncepce podle ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu.
Současně byl zveřejněn odkaz na Metodická doporučení Ministerstva životního prostředí – převážně k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.


23. 4. 2020 – Správní uspořádání ČR, orgány územního plánování

Byla aktualizována sekce Správní uspořádání ČR, orgány územního plánování. Byly zrevidovány a aktualizovány odkazy a přehledné mapy v částech Portálu ÚP NUTS, Kraje, Obce a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo obrany ČR.


21. 4. 2020 – ARCHITEKT OBCI 2020

Do konce června lze podávat přihlášky do soutěže Architekt obci 2020, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Podrobnosti naleznete v příloze.
Více informací...


17. 4. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Byl zveřejněn návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky . Více informací naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Více informací...


16. 4. 2020 – Ostatní

Ke dni 2. 4. 2020 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování. Více informací...


10. 4. 2020

Vážení uživatelé Portálu územního plánování,
v souvislosti s krizovými opatřeními vlády ČR k rozšíření onemocnění COVID-19 využíváme období 03–05/2020 této situace k provedení celkové revize a aktualizaci odkazů na portálu. Omlouváme se Vám za možné nesrovnalosti.
Věříme, že se vše navrátí ke standardnímu stavu a opět budete využívat naše informace.
Děkujeme za pochopení.


8. 4. 2020 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie. Ke stažení:


26. 3. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


4. 3. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k „povinné“ změně územního plánu a aktualizovaná certifikovaná metodika Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury. Oboje ke stažení:


20. 2. 2020 – Různé

Pozornost věnujte např.:


31. 1. 2020 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2020 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


17. 1. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – VODA V SÍDLE A KRAJINĚ – Sborník z konference AUÚP ČR, Plzeň 3.–4. 10. 2019, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...
Současně je také zveřejněn REJSTŘÍK 2019 k časopisu.


Rok 2019

30. 12. 2019 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna metodika Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Naleznete v okruhu 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace.
Byla zveřejněna informace Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, pro stavební úřady. Naleznete v okruhu 1. Politika územního rozvoje ČR. Oboje k dispozici:


19. 12. 2019 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna metodika Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti. Naleznete na:


19. 12. 2019 – Různé

Pozornost věnujte např.:


10. 12. 2019 – Různé

20. 11. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Nově jsou v plné verzi zpřístupněny články z čísel 6/2018, 1/2019 a 2/2019. Více informací...


19. 11. 2019 – Různé

Pozornost věnujte např.:


18. 11. 2019 – Facebook

Ústav územního rozvoje je nově od 14. 11. 2019 na Facebooku. Věříme, že bude možné předávat informace o činnosti ÚÚR většímu okruhu uživatelů a oslovit šířeji naši cílovou skupinu. Sledujte – sdílejte – přispívejte. Více informací...


14. 11. 2019 – Dotace

8. 11. 2019 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno Metodické sdělení k aplikaci § 24 stavebního zákona ve vztahu k § 4 odst. 1 zákona o úřednících územních samosprávných celků. Naleznete na:


7. 11. 2019 – 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019
22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly připravované změny stavebního práva.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


4. 11. 2019 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu. Naleznete na:


14. 8. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – DOPRAVA / DOPRAVNÍ SYSTÉMY – Sborník z konference AUÚP, Brno 11.–12. 4. 2019, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


25. 9. 2019 – Různé

Evidence územně plánovací činnosti
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018. Více informací...


18. 9. 2019 – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Byla zveřejněna internetová verze publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2019, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2019 (bez DPH).
Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.
Naleznete na:


3. 9. 2019 – Politika územního rozvoje České republiky

Vláda schválila 2. 9. 2019 Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace PÚR ČR č. 2 byla pořízena z podnětu Ministerstva dopravy. Aktualizace PÚR ČR č. 3 byla pořízena z podnětu Ministerstva zemědělství. Více informací...


26. 8. 2019 – 22. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference jsou připravované změny stavebního práva. Více informací...


14. 8. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


9. 8. 2019 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR bylo v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018 vydáno druhé aktualizované znění publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019. Naleznete na na stránkách Ústavu územního rozvoje – v sekci Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel a v sekci Metodické příručky a publikační materiály – 2019 .


6. 8. 2019 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Byla zveřejněna finální verze Analýzy stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování 2015–2017, která je schválena vládou ČR.
Naleznete na:


5. 8. 2019 – Geografická data, informační systémy, digitalizace

Byla aktualizována sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace – Mapové portály krajů, měst a obcí. Více informací...


30. 7. 2019 – Oborové informace o území / Obecné informace o území

Byla aktualizována sekce Technická infrastruktura. Více informací...

Do sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace je nově zařazené téma Digitalizace. Více informací...


26. 7. 2019 – Teorie, metodiky / Mezinárodní souvislosti

Bylo zveřejněno aktualizované metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury. Naleznete na:

Byla aktualizována sekce Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty.
Více informací...


19. 7. 2019 – Ostatní

Ke dni 1. 7. 2019 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


17. 7. 2019 – Různé

Pozornost věnujte např.:


11. 7. 2019 – Seminář pro odbornou veřejnost

Byly zveřejněny vybrané prezentace ze semináře Ekonomické nástroje územního plánování v Evropě a jejich možné uplatnění v České republice, který se konal 17. 6. 2019 v Autoklubu v Praze, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, TAČR – Technologické agentury ČR, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a COST – European Cooperation in Science and Technology. Naleznete na:


28. 6. 2019 – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, byla schválena usnesením vlády ze dne 6. května 2019 č. 315. Naleznete na:


28. 6. 2019 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické doporučení Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 9. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Naleznete na:


21. 6. 2019 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla aktualizována stávající témata a doplněna dvě nová témata:


12. 6. 2019 – Nástroje územního plánování v České republice

Byly upraveny odkazy na ÚPD a ÚPP krajů a ÚPD a ÚPP obcí. Naleznete v sekcích:


28. 5. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi. Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 4/2018 a 5/2018.


28. 5. 2019 – Evidence územně plánovací činnosti ČR

Byly zveřejněny seznamy projektantů územních plánů, regulačních plánů a územních studií podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Naleznete na:


22. 5. 2019 – Principy a pravidla územního plánování

Byl aktualizován tematický okruh D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018. Byly zveřejněny aktualizované kapitoly:

Naleznete na:


21. 3. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj a Politika architektury a stavební kultury ČR

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a mimořádná příloha VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – Sborník z konference AUÚP ČR, Pardubice 8.–9. 11. 2018, které jsou k dispozici v plné verzi. Více informací...

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj připravili v rámci implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR, plnění opatření č. 2.2.3 publikaci – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře. Více informací...


8. 3. 2019 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury a k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace. Naleznete na:


11. 2. 2019 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Pro příslušné úřady – Nepřehlédněte – Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá
od 18. 2. do 1. 3. 2019.

Více informací...


1. 2. 2019 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi. Pozn.: metodické sdělení přesunuto do archivu a nahrazeno novým z 8. 3. 2019. Naleznete na:


26. 1. 2019 – Ostatní odkazy – Regionální rozvoj

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky provedl v rámci úkolu A.4.05/RP Podpora obcí k 31. 12. 2018 aktualizaci přehledu funkčních mikroregionů a euroregionů v České republice. Naleznete na:


25. 1. 2019 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2019 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


23. 1. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2018 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi. Více informací...
Současně je k časopisu zveřejněn Rejstřík 2018. Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 2/2018 a 3/2018.


16. 1. 2019 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2019 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování. Více informací...


Rok 2018

5. 12. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


28. 11. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a územní plánování, který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ve znění účinném od 25. 5. 2018. Naleznete na:


20. 11. 2018 – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Obce a veřejnost mají možnost zaslat své písemné připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky.
Připomínky ke Zprávě lze uplatnit písemně v termínu do 17. prosince 2018.

Více informací...


12. 11. 2018 – Témata architektury a stavební kultury

Byla doplněna sekce Weby zabývající se tématikou architektury a stavební kultury – vybrané instituce, školy, periodika. Pozornost věnujte např.:

Více informací ...


7. 11. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno druhé revidované vydání Ministerstva pro místní rozvoj Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování. Naleznete na:


5. 11. 2018 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dvě nové výzvy.

Více informací ...


24. 10. 2018 – Bydlení, občanské vybavení, služby

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, služby.
Více informací...


9. 10. 2018 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla aktualizována sekce Městský architekt.
Více informací...


20. 9. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla aktualizována sekce Pořizování regulačního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování územního plánu s odkazem na právní předpisy.


7. 9. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


5. 9. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí. Metodické sdělení nahrazuje a doplňuje Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 22. 7. 2013. Naleznete na:


31. 8. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 3. vydání. Ke změně metodického pokynu dochází ve vazbě na zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl novelizován § 96b stavebního zákona. Metodický pokyn naleznete na:


27. 8. 2018 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny nové materiály – metodická pomůcka Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků a metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti. Naleznete na:


21. 8. 2018 – Stavební zákon a prováděcí předpisy

Pro stavební úřady a úřady územního plánování:

  1. Ve Sbírce zákonů (částka 86) je publikován zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl také novelizován § 96b stavebního zákona.
  2. Ve Sbírce zákonů (částka 88) je publikován zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podjatost).

Více informací...


14. 8. 2018 – Obnova a rozvoj venkova

Byla aktualizována sekce Obnova a rozvoj venkova. Projděte si nové dokumenty, zajímavé informace z Deníku veřejné správy a Zpravodaje venkova, dostupné knihy a články na dané téma v knihovně ÚÚR a další odkazy.
Více informací...


8. 8. 2018 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte vybrané konference a semináře pro podzim 2018. Více informací...


7. 8. 2018 – Nástroje územního plánování v České republice

Byly upraveny odkazy na systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS a iLAS. Naleznete v sekcích:


6. 8. 2018 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Pro krajské úřady – zpracovaná sumární data z dotazníkového šetření včetně tabulek, grafů a kartogramů za roky 2015–2017 byla publikována na webových stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování a stavební řád – Analýza stavu na úseku SŘ a ÚP – Analýza 2015–2017.
Více informací...

V návaznosti na výše uvedenou analýzu byla aktualizována sekce na Portálu ÚP Úřady územního plánování a stavební úřady. Naleznete zde kontakty na orgány územního plánování, stavební úřady obecné, stavební úřady pro dopravní stavby a stavební úřady pro vodní díla.
Více informací...


20. 7. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem. Naleznete na:


17. 7. 2018 – Ostatní

Ke dni 1. 7. 2018 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


9. 7. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 2. vydání. Dále prezentace ze série školení Ministerstva pro místní rozvoj k problematice závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona (Brno, Praha, Pardubice. Červen 2018). Naleznete na:


26. 6. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu.. Naleznete na:


13. 6. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj – Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií.. Naleznete na:


28. 5. 2018 – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány / Publikace, internetové prezentace, knihovny

Byla provedena aktualizace sekce Strategické a koncepční dokumenty v České republice – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány. Více informací...

Byla provedena aktualizace sekce Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovny. Více informací...


23. 5. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


25. 4. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla aktualizována sekce Pořizování územního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování územního plánu s odkazem na právní předpisy.


23. 4. 2018 – Různé

Vážení uživatelé Portálu územního plánování, v průběhu dubna 2018 došlo ke změně webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Případné nefunkční odkazy na Portálu ÚP budeme postupně aktualizovat. Děkujeme za pochopení.


18. 4. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


5. 4. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


16. 3. 2018 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte na Portálu územního plánování vybrané konference a semináře. Například:

Více informací...


22. 2. 2018 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna tři aktualizovaná metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj – k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu, k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu a k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu. Materiály jsou k dispozici:


19. 2. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla provedena aktualizace sekce Pořizování zásad územního rozvoje v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou mj. přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování zásad územního rozvoje s odkazem na právní předpisy.

Postupně se také připravuje aktualizace sekcí Pořizování územního plánu a Pořizování regulačního plánu.


30. 1. 2018 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Pro příslušné úřady – Nepřehlédněte – Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 5. 2. do 19. 2. 2018.

Více informací...


29. 1. 2018
Novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 29. 1. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Materiál je k dispozici:

Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu – Viz informace OÚP MMR.


22. 1. 2018 – Novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 7. 12. 2017 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Materiál je k dispozici:


19. 1. 2018 – Novela stavebního zákona 2017

Postupně budeme doplňovat a aktualizovat sekce s vazbou na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – novela stavebního zákona – s účinností od 1. 1. 2018.
Nové informace jsou označeny – NOVÉ – NOVELA SZ nebo V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

Nepřehlédněte Prezentace ze série školení novely stavebního zákona. Více informací...


12. 1. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo materiál vztahující se k problematice vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. Materiál je k dispozici:


11. 1. 2018 – Témata architektury a stavební kultury

Nepřehlédněte novou sekci Témata architektury a stavební kultury. Ústav územního rozvoje spolupracuje na vybraných opatřeních k naplnění strategických cílů dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky. Např. nový výstup za Téma 8 – Výzkum a vývoj.

Více informací...


Rok 2017

27. 11. 2017 – Různé

Pozornost věnujte např.:


21. 11. 2017 – Různé

Byl zveřejněn nový materiál Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Materiál je také dispozici v sekci Teorie, metodiky – Výzkum a vývoj a na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


20. 11. 2017 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu. Materiál je k dispozici:


30. 10. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika. Materiál je k dispozici:


25. 10. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Materiál je k dispozici:


18. 10. 2017 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 na dotační titul „Územní plán“.
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč.
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 10. 2017 do 28. 12. 2017 (do 12.00 hodin).
Odbor územního plánování MMR pořádá k této výzvě dne 23. 10. 2017 konzultační seminář.

Více informací ...


16. 10. 2017 – 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


6. 10. 2017 – Různé

Věnujte pozornost např.:


4. 10. 2017 – Různé

Politika architektury a stavební kultury České republiky. Naplňování strategických cílů dokumentu – nová publikace za Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí – Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech.

Více informací ...


19. 9. 2017 – Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze

Ministryně pro místní rozvoj ČR předložila na jednání vlády ČR dne 18. září 2017 materiál Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze (vláda ČR čj. 988/17).

Více informací ...


15. 9. 2017 – Různé

Sledujte aktuální činnost a výstupy Ústavu územního rozvoje. Vybíráme např.:


22. 8. 2017 – Nástroje územního plánování v České republice – ÚPD a ÚPP krajů

Kraje pořizují v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady, které prezentují na svých webových stránkách. Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2017.

Odkazy na ÚAP krajů na Portálu územního plánování jsou aktualizovány ke dni 22. 8. 2017.

Více informací ...


1. 8. 2017 – Novela stavebního zákona

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Více informací ...


17. 7. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu. Materiál je také dispozici:


13. 7. 2017 – Novela stavebního zákona

Dne 13. 7. 2017 podepsal prezident republiky zákon ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Více naleznete na webových stránkách Pražský hrad – Aktuální tiskové zprávy.


30. 6. 2017 – Úřady územního plánování a stavební úřady

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Pozornost věnujte kontaktům na úřady územního plánování, stavební úřady obecné, stavební úřady pro dopravní stavby a stavební úřady pro vodní díla. Kontakty jsou využity z úkolu ÚÚR – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování.

Více informací ...


14. 6. 2017 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ŘO IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP. Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporuv MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.

Více informací ...


1. 6. 2017 – Různé

Pozornost věnujte např.:


24. 5. 2017 – Různé

Sledujte aktuální činnost a výstupy Ústavu územního rozvoje. Vybíráme např.:


15. 5. 2017 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace – Obecné informace k pořizování územně plánovací dokumentace

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Pozornost věnujte např.:

Více informací...


6. 4. 2017 – Různé

Pozornost věnujte např.:


24. 3. 2017 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti

Řídící orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ve Specifickém cíli 3.3 Územní rozvoj. Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14.00 hod., a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.
Řídící orgán IROP dále informoval, že výzvy č. 2 „Územní plány“ a č. 3 „Regulační plány“ budou ukončeny dne 31. 3. 2017 v 14.00 hod. tak, jak stanovují texty výzev. Další výzvy v těchto aktivitách Řídící orgán IROP neplánuje.

Více informací ...


17. 3. 2017 – Nástroje územního plánování v České republice – ÚPD a ÚPP obcí

Obce s rozšířenou působností pořizují v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady, které prezentují na svých webových stránkách. Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2016.

Odkazy na ÚAP ORP na Portálu územního plánování jsou aktualizovány ke dni 17. 3. 2017, naposledy doplněné 9. 6. 2017. AKTUALIZOVANÉ

Více informací ...


16. 3. 2017 – Oborové informace o území – Doprava

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci, zejména na odkazy na stránkách Ministerstva dopravy.

Více informací...


16. 3. 2017 – Konference, semináře, kurzy

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci.

Více informací...


15. 3. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Revize katastru nemovitostí – Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK - 3095/2017-22 a Ministerstva pro místní rozvoj, sekce stavebního práva č.j. 9865/2017-82 ze dne 2. března 2017 pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí. Materiál je také dispozici:


9. 3. 2017 – Aktuální témata v územním rozvoji

Nepřehlédněte nový okruh Smart Cities (Chytrá města).

Více informací...


8. 2. 2017 – Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Nepřehlédněte okruhy:

Více informací...


6. 2. 2017 – Dotace EU a ČR

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci, zejména odkazy na dotace a programy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Více informací...


2. 2. 2017 – Obnova a rozvoj venkova

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Nepřehlédněte nové dokumenty, zajímavé informace z Deníku veřejné správy a Zpravodaje venkova.

Více informací...


1. 2. 2017 – Konference, semináře, kurzy

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci.

Více informací...


31. 1. 2017 – Různé

Sledujte aktuální činnost a výstupy Ústavu územního rozvoje. Vybíráme např.:


2. 1. 2017 – ÚPD a ÚPP obcí

Obce s rozšířenou působností (ORP) pořídily k 31. 12. 2008 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (ÚAP), které prezentují na svých internetových stránkách. Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2016.

V průběhu první poloviny roku 2017 budou odkazy na ÚAP ORP postupně nahrazovány za aktualizované.

Více informací ...


Rok 2016

2. 11. 2016 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Více informací...


1. 11. 2016 – Různé

Pozornost věnujte např.:


27. 10. 2016 – Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Byla aktualizována a doplněna celá sekce odkazů na webové stránky, které přímo souvisí s pořizováním územně analytických podkladů.

Více informací...


18. 10. 2016 – Dotace EU a ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2017 na dotační titul Územní plán. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Více informací...


12. 10. 2016 – Různé

Pozornost věnujte např.:


11. 10. 2016 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Více informací...


22. 9. 2016 – Aktuality na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Nepřehlédněte:


15. 8. 2016 – Nová sekce Konference, semináře, kurzy

Pozornost věnujte např.:

Více informací...


1. 7. 2016 – Teorie, metodiky

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Sledujte především:

Více informací...


1. 7. 2016 – Dotace EU a ČR

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci.

Více informací...


6. 6. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Teorie, metodiky. Více informací...

Nepřehlédněte: Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí – Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb. – druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace, červen 2016.


KONFERENCE – Křižovatky architektury. Více informací...
Téma – Kulturní krajina: proměny – tvorba – ochrana. Konference se konala 2. 6. 2016 v Národním technickém muzeu, Praha.
Nabízíme Vám odkaz na jednotlivé prezentace.


27. 5. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Oborové informace o území – Průmysl, brownfields. Více informací...

Zajímavé odkazy:


18. 5. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti. Jedná se o aktualizaci Specifických pravidel – výzvy č. 2 Územní plány / výzvy č. 3 Regulační plány / výzvy č. 9 Územní studie.
Více informací...


9. 5. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Teorie, metodiky. Více informací...

Sledujte především:


5. 5. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Územně plánovací nástroje na celostátní úrovni v zemích EU.

Více informací...

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Další zdroje právních předpisů, judikatura – Vybraná poučná soudní rozhodnutí (judikáty) v oblasti územního plánování.

Více informací...


2. 5. 2016

Provedeny aktualizace a doplnění odkazů v různých sekcích. Za pozornost stojí např.:


27. 4. 2016

Vážení uživatelé Portálu územního plánování,

dnem 27. 4. 2016 byly ukončeny změny Portálu ÚP.
K úpravám bylo přistoupeno s ohledem na větší přehlednost internetových stránek a dynamické nastavení přednostně pro počítač a příležitostně pro mobilní zařízení. Dále bude opět na Portálu ÚP probíhat průběžná aktualizace stávajících odkazů a jeho další naplňování novými odkazy.

Věříme, že Vám změny přinesou nové informace i lepší uživatelský komfort.


26. 4. 2016

II. KONFERENCE – VÝZKUMNÉ PROJEKTY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

NEPŘEHLÉDNĚTE

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Olomouci 11. května 2016 konferenci, která představí výsledky výzkumných projektů v oblasti působnosti MMR realizovaných v rámci výzkumných programů Beta a Omega za podpory Technologické agentury ČR.
Místo konání: Olomouc, Clarion Congress Hotel, 11. května 2016 od 9:30 hod.

Více informací...


11. 4. 2016

Vážení uživatelé Portálu územního plánování,

v průběhu dubna 2016 se předpokládá změna Portálu ÚP s ohledem na kvalitnější přehlednost internetové aplikace. Úprava bude probíhat za provozu. Omlouváme se za případné přechodné problémy, které mohou vzniknout v zobrazení Portálu ÚP vzhledem k jeho změnám a obnovení.

Děkujeme za pochopení.


28. 3. 2016

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Stavební zákon a prováděcí předpisy.

Více informací...


25. 2. 2016

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD).

Více informací...


29. 1. 2016, aktualizováno 11. 4. 2016

EVROPSKÝ HABITAT – Regionální konference OSN. Praha, 16. až 18. března 2016. Téma „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech).

Více informací ...

Jak probíhala konference.

Více informací ...


29. 1. 2016

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Publikace, internetové prezentace, knihovny.

Více informací...

Pozornost věnujte především novým a aktualizovaným materiálům:


7. 1. 2016

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky.

Více informací...

Odkazy byly pro přehlednost rozděleny do pěti bloků – sekce Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování / sekce Principy a pravidla územního plánování / sekce Výzkum a vývoj / sekce Urbanismus / sekce Teorie, charty, mezinárodní dohody v oblasti územního rozvoje.
Pozornost věnujte např. odkazům:


4. 1. 2016

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY – ARCHITECTURE AND BUILDING CULTURE POLICY OF THE CZECH REPUBLIC

Strategický dokument s celostátní působností "Politika architektury a stavební kultury České republiky" byl zveřejněn v anglické verzi.

Více informací ...


Rok 2015

16. 12. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Mezinárodní souvislosti – Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumentyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


2. 12. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Dotace EU a ČRvíce informací...

Pozornost věnujte především aktuálním programům podpory územně plánovací činnosti:


27. 11. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, službyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:

Současně byly ve stejné sekci PŘIPRAVENY NOVÉ OKRUHY ODKAZŮ na jednotlivé funkční složky občanského vybavení a služeb.


24. 11. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Obnova a rozvoj venkovavíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


9. 11. 2015

20. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


3. 11. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodikyvíce informací...
Pozornost věnujte především novým materiálům:


1. 10. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Ostatní odkazyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


3. 9. 2015

K Portálu územního plánování je k dispozici informační leták. Více informací ...


11. 8. 2015

Kraje pořídily k 30. 6. 2015 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentují na svých internetových stránkách.
Třetí úplná aktualizace ÚAP krajů měla být pořízena do 30. 6. 2015.

Odkazy na ÚAP krajů na Portálu územního plánování byly naposledy aktualizovány ke dni 11. 8. 2015. Více informací ...


22. 6. 2015

Na základě Evidence stavu průběžné kontroly správnosti a funkčnosti odkazů na Portálu územního plánování byla provedena aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích.


19. 6. 2015

Obce s rozšířenou působností (ORP) prezentují na svých internetových stránkách třetí úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) 2014.

Odkazy na ÚAP ORP na Portálu územního plánování byly naposledy aktualizovány ke dni 13. 7. 2015. Více informací ...


21. 5. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodikyvíce informací...
Pozornost věnujte především novým materiálům:


14. 5. 2015

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
Strategický dokument s celostátní působností "Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1" byl schválen usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276.

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Strategický dokument s celostátní působností "Politika architektury a stavební kultury České republiky" byl schválen usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

Více informací ...


20. 3. 2015

Obce s rozšířenou působností (ORP) pořídily k 31. 12. 2014 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (ÚAP), které prezentují na svých internetových stránkách.
Třetí úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2014.

V průběhu první poloviny roku 2015 budou odkazy na ÚAP ORP na Portálu územního plánování postupně nahrazovány za aktualizované. Více informací ...


17. 3. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Ostatní odkazyvíce informací...
Pozornost věnujte především části:


21. 1. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Dotace EU a ČRvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


13. 1. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodikyvíce informací...
Pozornost věnujte především novým materiálům "Změna územního plánu – obsah", "Ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu", "Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků".

PROVEDENY AKTUALIZACE sekce Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovnyvíce informací...
Pozornost věnujte především výstupům ÚÚR – internetovým prezentacím "Principy a pravidla územního plánování" a "Dotčené orgány v procesu územního plánování".


Rok 2014

1. 12. 2014

Nové informace o připravovaném dokumentu "Politika architektury a stavební kultury České republiky" v sekci Aktuální tématavíce informací...


4. 11. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Obecné informace o území – Geografická data, informační systémyvíce informací...
Pozornost věnujte především geografickým informačním systémům, mapám a mapovým serverům krajů, obcí apod.


2. 10. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodikyvíce informací...


1. 10. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Strategické a koncepční dokumenty v České republice – Národní zprávy, koncepce, politiky, plányvíce informací...


23. 7. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Obrana, bezpečnost státu, COvíce informací...


19. 6. 2014

Na základě Evidence stavu průběžné kontroly správnosti a funkčnosti odkazů na Portálu územního plánování byla provedena aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích.


17. 6. 2014

Sledujte na Portálu územního plánování novou sekci Aktuální témata.
Pozornost věnujte nejen Aktualitám z oboru na jiných webových stránkách, ale i Aktuálním tématům v územním rozvoji.
Jsou zde na jednom místě shrnuty vybrané zajímavé informace – Politika územního rozvoje, Suburbanizace, Regionální rozvoj, Politika architektury, Městský architekt, Veřejná prostranství – více informací...


3. 6. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Vodní hospodářství.
Pozornost věnujte vybraným zajímavým informacím na téma "Voda v krajině" – více informací...


22. 5. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Sídla, osídlenívíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovnyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům na:


16. 5. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodikyvíce informací...
V této souvislosti věnujte pozornost sekci Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace:


15. 4. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Obnova a rozvoj venkovavíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


3. 4. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Mezinárodní souvislosti – Územně plánovací nástroje na celostátní úrovni v zemích EUvíce informací...


1. 4. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovnyvíce informací...


11. 2. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Dotacevíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodikyvíce informací...
Pozornost věnujte části Principy a pravidla územního plánování – Kapitola E. POJMY.
V současné době považujeme za účelné upozornit na:


31. 1. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Kultura, historie, rekreace, cestovní ruchvíce informací...
Pozornost věnujte hlavně odkazům s označením NOVÉ a aktualizované části Odkazy na cestovní ruch, rekreaci, turistiku a kulturní dědictví v jednotlivých krajích ČR.


20. 1. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, službyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


Rok 2013

28. 11. 2013

Na základě Evidence stavu průběžné kontroly správnosti a funkčnosti odkazů na Portálu územního plánování byla provedena aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích.


24. 10. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Oborové informace o území - Obrana, bezpečnost státu, CO - více informací ...
Pozornost věnujte např. odkazům:


16. 10. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace - Teorie, metodiky - více informací ...
Pozornost věnujte odkazům v nové části Charty – mezinárodní dohody v oblasti územního rozvoje.


2. 10. 2013

BYLA DOKONČENA NOVÁ SEKCE související s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb., o procesech pořizování ÚPD - Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace.
Je zde řešeno sjednocení odkazů – na právní předpisy, metodiky, judikaturu, 1000 otázek ke stavebnímu právu – uveřejněné na internetových stránkách ÚÚR a MMR ČR. Dále vazby nástrojů územního plánování a jednotlivé fáze pořizování ÚPD tak, aby pořizovatel měl přístup k informacím z jednoho místa.
Sekce bude dále aktualizována a doplňována.
Více informací:


20. 9. 2013

BYLA VYTVOŘENA NOVÁ SEKCE související s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. - Teorie, metodiky, publikace - Vybrané pojmy územního plánování - více informací ...
Současně byla pod Teorie, metodiky, publikace přesunuta aktualizovaná sekce odkazů Slovníky - více informací ...


6. 9. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekcích:
Oborové informace o území - Zemědělství, lesnictví - více informací ...
Oborové informace o území - Vodní hospodářství - více informací ...
Pozornost věnujte např. odkazům:


22. 8. 2013

Kraje pořídily k 30. 6. 2009 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentují na svých internetových stránkách.
Druhá úplná aktualizace ÚAP krajů měla být pořízena do 30. 6. 2013.

V průběhu druhé poloviny roku 2013 budou odkazy na ÚAP krajů postupně nahrazovány za aktualizované. Více informací ...

Poslední aktualizace proběhla ke dni 18. 11. 2013, předcházející 30. 9. 2013, 27. 8. 2013, 22. 8. 2013, 17. 7. 2013.


2. 8. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace - Teorie, metodiky - více informací ...
Pozornost věnujte především metodikám MMR ČR na úseku územního plánování, které procházejí úpravou z důvodu novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.


11. 6. 2013

Na základě Evidence stavu průběžné kontroly správnosti a funkčnosti odkazů na Portálu územního plánování byla provedena aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích.


4. 6. 2013

BYLA VYTVOŘENA NOVÁ SEKCE související s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. - Nástroje územního plánování a účast veřejnosti - více informací ...


28. 5. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace - Publikace, internetové prezentace, knihovny - více informací ...
Pozornost věnujte např. odkazům:


24. 5. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace - Teorie, metodiky - více informací ...
Pozornost věnujte především metodikám MMR ČR na úseku územního plánování, které procházejí úpravou z důvodu novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.


16. 5. 2013

PROVEDENO DOPLNĚNÍ odkazu na 1000 otázek ke stavebnímu právu v rámci Konzultačního střediska ke stavebnímu právu. Více informací ...


2. 5. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů a informací v sekci Právní předpisy - Stavební zákon a prováděcí předpisy v souvislosti s novelou stavebního zákona a dalších předpisů.
Více informací...


25. 4. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů a informací v sekci Nástroje územního plánování v České republice - Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD) v souvislosti s novelou stavebního zákona.
Více informací...


5. 2. 2013

Obce s rozšířenou působností (ORP) pořídily k 31. 12. 2008 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (ÚAP), které prezentují na svých internetových stránkách.
Druhá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2012.

Počátkem roku 2013 budou odkazy na ÚAP ORP postupně nahrazovány za aktualizované. Více informací ...

Poslední aktualizace proběhla ke dni 10. 12. 2013, předcházející 22. 2. 2013, 16. 4. 2013, 2. 5. 2013, 22. 8. 2013, 19. 9. 2013.


4. 2. 2013

DOKONČENA OPRAVA A AKTUALIZACE odkazů souvisejících se změnou internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kdy došlo ke ztrátě cílových odkazů.
Upozorňujeme uživatele našeho portálu, že všechny odkazy by měly být plně funkční.


9. 1. 2013

Věnujte pozornost informacím souvisejícím s novelou stavebního zákona. Odkazy jsou označeny NOVÉ v souvislosti s novelou SZ.
Např. v sekcích:Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 28. 2. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.