Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Od 1. 1. 2022 došlo ke změně názvu Portálu územního plánování na „Informační web územního plánování“ – zkratka „IWÚP“.
Nový název více odpovídá zaměření webu. Úpravy budou probíhat za provozu, proto se omlouváme za případné přechodné problémy.
Současně Ústav územního rozvoje zprovoznil nové webové stránky.
Je možné, že odkazy na příslušné výstupy ÚÚR z IWÚP na nový web nebudou funkční. Průběžně pracujeme na nápravě.
Děkujeme za pochopení.


Informační Web Územního Plánování / Oficiální portál (rozcestník odkazů) z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Aktuality


Sekce

Aktuality na Portálu územního plánování


25. 11. 2022 – Obrana, bezpečnost státu, CO

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Obrana, bezpečnost státu, CO.
Více informací...


18. 11. 2022 – Bydlení, občanské vybavení, služby

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, služby.
Více informací...


4. 11. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky – byla zveřejněna nová metodická pomůcka objasňující pro jednotlivé typy oplocení náležitosti jejich povolování – Typy oplocení a požadavky na jejich povolování. Pro šest různých typů oplocení je objasněno, zda se vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, zda záměr posuzuje stavební úřad také podle § 90 odst. 2 stavebního zákona, zda se vydává územní rozhodnutí či územní souhlas, zda se vede zjednodušené územní řízení a zda se vydává stavební povolení či územní souhlas.


2. 11. 2022 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla aktualizována sekce Aktuální témata v územním rozvoji. Více informací...


1. 11. 2022 – Dotace EU a ČR / Publikace, internetové prezentace, knihovny

Byla aktualizována sekce Dotace EU a ČR. Více informací...
Byla aktualizována sekce Publikace, internetové prezentace, knihovny. Více informací...


24. 10. 2022 – Témata architektury a stavební kultury

Byla aktualizována sekce Témata architektury a stavební kultury.
Více informací...


21. 10. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace – byl zveřejněn nový metodický pokyn odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení a odboru územního plánování MMR – Centra osídlení České republiky – Vymezení vyšších a středních center a metodický postup pro vymezení nižších a malých center.


14. 10. 2022 – Teorie, metodiky

Byla aktualizována sekce Obecné informace o území – Evidence územně plánovací činnosti v ČR.
Více informací...


13. 10. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 5. Orgány územního plánování, dotčené orgány – byl zveřejněn aktualizovaný metodický pokyn OÚP MMR k problematice vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona – Závazná stanoviska orgánů územního plánování, 4. vydání.


13. 10. 2022 – Teorie, metodiky

Byla aktualizována sekce Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodiky.
Více informací...


10. 10. 2022 – Spuštění nového webu ÚÚR

Ústav územního rozvoje zprovoznil nové webové stránky, které nabízejí návštěvníkům nejen moderní podobu, ale především přehlednější uspořádání jednotlivých sekcí. Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v uspořádání sekcí, je možné, že odkazy na příslušné výstupy ÚÚR z IWÚP na nový web nebudou funkční. Průběžně pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.


5. 9. 2022 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte plánované konference, semináře, školení. Některé se konají on-line nebo si můžete plánovat akce na podzim 2022. Více informací...


1. 9. 2022 – Sídla, osídlení

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Sídla, osídlení.
Více informací...


31. 8. 2022 – Digitalizace, geografické informační systémy a data

Původní sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace je přejmenována na sekci Digitalizace, geografické informační systémy a data. Struktura je zásadně změněna a aktualizována.
Více informací...


25. 8. 2022 – Publikace programu ESPON

Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Udržitelná urbanizace v Evropě. Hledání příležitostí k podpoře udržitelné urbanizace v mém regionu. Naleznete:


25. 8. 2022 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

Možnost připomínkovat aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury
Do 2. 9. 2022 je možno připomínkovat aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR, cílící na zlepšení kvality vystavěného prostředí. Materiál k připomínkám je na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Více informací...


25. 8. 2022 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2022 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Nové výzvy pro územní plánování – Sborník z konference AUÚP ČR, Lanškroun 28.–29. dubna 2022, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...


28. 7. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR k vedení spisu při pořizování opatření obecné povahy na úseku územního plánování.


27. 7. 2022 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V souvislosti s probíhající aktualizací Politiky architektury a stavební kultury ČR byla vytvořena pracovní skupina, která má návrh aktualizace konzultovat. Dne 2. 5. 2022 se konalo třetí jednání neformální pracovní skupiny. Další informace naleznete:


27. 7. 2022 – Odstávka systémů EÚPČ a SSTP

Vážení uživatelé Evidence územně plánovací činnosti a Systému stavebně technické prevence,
dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní odstávku systémů iLAS, iKAS a iSSTP z důvodu probíhané transformace současných systémů. Po tuto dobu nebude možné nahlížet ani editovat záznamy. Odstávka proběhne v termínu od 25. 8. 2022, 18:00 hod. – 31. 8. 2022, 24:00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Ústav územního rozvoje


14. 7. 2022 – Ostatní

Ke dni 1. 7. 2022 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


13. 7. 2022 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byly aktualizovány výstupy:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. / (od roku 2022) Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Poslední aktualizace k 1. 7. 2022.
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 7. 2022.


28. 6. 2022 – Právní předpisy

Byla vydána vyhláška č. 164/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Touto vyhláškou se posouvá účinnost vyhlášky č. 360/2021 Sb., s výjimkou ustanovení čl. I bodu 29, na 1. 1. 2023.
Více informací...


23. 6. 2022 – Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byla zveřejněna nová publikace Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech. Je výstupem k opatření č. 3.1.1. Publikace navazuje na obdobný materiál zpracovaný Ústavem územního rozvoje v roce 2017 a aktualizovaný v roce 2018, věnovaný urbanistické struktuře venkovských sídel. Další informace naleznete:


23. 6. 2022 – Různé

Na Portálu územního plánování je aktualizována sekce Slovníky – Více informací....
Nově je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 23. 6. 2022. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 854 pojmů.
Více informací...


14. 6. 2022 – Strategické a koncepční dokumenty v České republice

Byla provedena revize a aktualizace sekce Strategické a koncepční dokumenty v České republice – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány.
Více informací...


3. 6. 2022 – Mezinárodní souvislosti

Byla provedena revize a aktualizace sekce Mezinárodní souvislosti – Územně plánovací nástroje na celostátní úrovni v zemích EU.
Více informací...


31. 5. 2022 – Nástroje územního plánování v České republice

Byla provedena revize a aktualizace sekce Nástroje územního plánování a účast veřejnosti.
Jedná se o pracovní znění kapitoly D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování v rámci příručky Principů a pravidel územního plánování.
Více informací...


13. 5. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR k výkladu pojmu „studna individuálního zásobování vodou“ a vztahu tohoto pojmu k souvisejícím pojmům vodního zákona a jeho prováděcích předpisů.


5. 5. 2022 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2022. Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...


4. 3. 2022 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Regulační plány bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR: Zrušení regulačního plánu – metodické sdělení k ustanovení § 71 odst. 3 a odst. 6 stavebního zákona.


28. 2. 2022 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 4/2021, 5/2021 a 6/2021.
Více informací...


21. 2. 2022 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování za rok 2021

Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2021 proběhne od 28. 2. do 11. 3. 2022.
Více informací....


14. 2. 2022 – Různé

8. ročník soutěžní přehlídky Urbanistický projekt roku 2022. Přihlášky jsou otevřené do 10. 3. 2022.
Přihlášené projekty budou zveřejněny na webu a tradiční hlasování odborné i laické veřejnosti bude otevřeno následně až do 26.6.2022 do 12.00 hod. Více informací....


11. 2. 2022 – Ostatní

Ke dni 1. 2. 2022 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.
Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.


9. 2. 2022 – Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. / (od roku 2022) Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
a Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.
Další informace naleznete:


4. 2. 2022 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V souvislosti s probíhající aktualizací Politiky architektury a stavební kultury ČR byla vytvořena pracovní skupina, která má návrh aktualizace konzultovat. Dne 29. 6. 2021 se konalo první jednání a dne 14. 12. 2021 se konalo druhé jednání neformální pracovní skupiny. Další informace naleznete:


4. 2. 2022 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny nové metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:


31. 1. 2022 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2022 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


12. 1. 2022 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno páté aktualizované vydání metodiky Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.


6. 1. 2022 – Evidence územně plánovací činnosti

Byly zveřejněny tabulkové přehledy podle krajů – počty územních plánů, regulačních plánů a změn dokumentací, které v příslušném roce nabyly účinnosti. Více informací...


3. 1. 2022 – Různé

Od 1. 1. 2022 došlo ke změně názvu Portálu územního plánování na „Informační web územního plánování“ – zkratka „IWÚP“. Nový název více odpovídá zaměření webu – soustředění informací v oblasti územního plánování a souvisejících oborů do jednoho místa pro odbornou i laickou veřejnost, rozcestník odkazů a prezentace výstupů z činnosti ÚÚR a MMR. Současně je třeba předejít případné záměně s Národním geoportálem územního plánování, který nově připravuje MMR dle § 11 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.


Starší aktuality »»»

Aktuality jinde

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje

Aktuality.

Deník veřejné správy

Města a obce online. Události, aktuality.

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra. Český týdeník pro státní správu a samosprávu. Aktuální číslo.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 25. 11. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2022.