Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Aktuality


Sekce

Aktuality na Informačním webu územního plánování


11. 6. 2024 – Stanoviska a metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 9. Metodiky k zákonu č. 283/2021 Sb. – byly zveřejněny:
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu – znění do Sbírky zákonů a odůvodnění;
Metodické sdělení k postupu pořizování územních plánů a jejich změn po 1. 7. 2024.


30. 5. 2024 – Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

V rámci PASK ČR – Implementace Aktualizace 2022 byl zveřejněn výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II / (od roku 2023) / Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky – poslední aktualizace k 1. 4. 2024.


27. 5. 2024 – Stanoviska a metodiky

Byla zveřejněna aktualizovaná metodika – Centra osídlení České republiky – Vymezení vyšších a středních center a metodický postup pro vymezení nižších a malých center – 2. vydání.


23. 5. 2024 – Stanoviska a metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn – Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 3. 2024).


10. 5. 2024 – Publikace ESPON

Byla zveřejněna nová publikace ESPON – Teze politik – Územní perspektiva zelené industrializace. Naleznete na:


6. 5. 2024 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2024 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí je pravidelna příloha Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.


24. 4. 2024 – Kariéra

Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na externí spolupráci:

Více informací...


22. 4. 2024 – Den otevřených dveří ÚÚR

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Eurocentrem Brno si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se pořádá mj. i k 30 letům založení ÚÚR. V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost nahlédnout do zázemí pracoviště – 1. května 2024 v čase 9:00–13:00 hod., Jakubské nám. 3, Brno.

DOD ÚÚR 2024


22. 4. 2024 – Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 1. 3. 2024)

Jsou zveřejněny brožury k Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky v české, anglické a německé verzi:

Naleznete na:


9. 4. 2024 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování, obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2023. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována sumární data z dotazníků po vyčištění dat. Bylo zahájeno opravné dotazování.

Naleznete na:


27. 3. 2024 – Standardizace územně plánovací dokumentace

Byly aktualizovány informace v části Kontrola dat ETL nástrojem, byla zveřejněna Metodická příručka pro uživatele ETL nástroje pro kontrolu dat ÚP zpracovaných podle Standardu vybraných částí územního plánu – Metodický pokyn, 2. vydání Verze 2. 1. 2023 a byl vložen odkaz na videozáznam ze školení.

Naleznete na:


22. 3. 2024 – Stanoviska a metodiky – PÚR

V sekci Stanoviska a metodiky – 1. Politika územního rozvoje ČR – byla aktualizována Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 3. 2024) pro stavební úřady.


20. 3. 2024 – Stanoviska a metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické sdělení k § 50 - § 53 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – Metodický list zástupce pořizovatele + Příloha.
Předmětem metodického sdělení jsou náležitosti žádosti, kterou předkládají žadatelé o udělení oprávnění k výkonu územně plánovací činnosti podle § 52 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.


15. 3. 2024 – Školení ke kontrolnímu nástroji na standard územního plánu

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, pořádá školení k připravovanému zveřejnění kontrolního nástroje ETL určeného projektantům a pořizovatelům pro potřeby prokázání souladu územního plánu nebo jeho změny s jednotným standardem dle § 21a odst. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Na školení vystoupí a tento nástroj představí zástupce dodavatelské společnosti.

Na školení bude prezentován kontrolní nástroj ETL na stávající standard územního plánu.

Školení ke kontrolnímu nástroji na standard územního plánu se uskuteční dne 25. 3. 2024 od 14:00 do 16:00 hod. v AVI, Pařížská 4, Praha 1.


13. 3. 2024 – Mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na 2. ročník mezinárodní konference věnované tématům krajiny, sídel a památek. Konference se bude konat na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně ve středu 17. dubna 2024. Na konferenci je možné se registrovat do 15. dubna 2024.
Ústav územního rozvoje je mediální partner a převzal záštitu nad konferencí.


Konference KSP


1. 3. 2024 – Standardizace územně plánovací dokumentace

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, zveřejňuje videozáznam z druhého workshopu k připravované prováděcí vyhlášce nového stavebního zákona o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.

Workshop se uskutečnil 12. 2. 2024 a navázal na workshop ze dne 23. 1. 2024. Byl zaměřen na problematiku jednotného standardu územního plánu, zejména na požadavky CityDeal.


15. 2. 2024 – Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie.
Více informací...

Sledujte témata: Instituce na úseku životního prostředí / Informační systémy / Geografické informační systémy / Data na úseku životního prostředí / Zajímavé odkazy / Odpadové hospodářství, recyklace.


14. 2. 2024 – Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

V rámci PASK ČR – Implementace Aktualizace 2022 byl zveřejněn výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II / (od roku 2023) / Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky – poslední aktualizace k 1. 1. 2024.


8. 2. 2024 – Politika územního rozvoje České republiky (Koncept úplného znění)

Vláda ČR na svém jednání dne 7. 2. 2024 schválila Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky. Závaznost Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky nastane až den po zveřejnění Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky ve Sbírce zákonů, předpoklad v průběhu března 2024.

Více informací... Sekce Územní plánování / Politika územního rozvoje ČR / PÚR ČR – Aktualizace č. 7.


7. 2. 2024 – Standardizace územně plánovací dokumentace

Druhý workshop k připravované vyhlášce 12. 2. 2024. Workshop se zaměří na požadavek na odlišný standard v případě územních plánů vydávaných v měřítku 1 : 10 000.
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, bude organizovat další workshop k návrhu vyhlášky k novému stavebnímu zákonu o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, který naváže na workshop konaný 23. 1. 2024. Workshop se uskuteční 12. února 2024 od 9:30 hod. v AVI, Pařížská 4, Praha 1.

Více informací...


1. 2. 2024 – Limity a jiné požadavky na využití území

Ke dni 1. 1. 2024 byla aktualizovaná příručka Limity a jiné požadavky na využití území.


24. 1. 2024 – Dotace EU a ČR

Byla aktualizována sekce Dotace EU a ČR.
Více informací...


24. 1. 2024 – Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

V rámci PASK ČR – Implementace Aktualizace 2022 byl zveřejněn výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I / (od roku 2023) / Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – poslední aktualizace k 1. 1. 2024.


24. 1. 2024 – Prezentace z workshopu k připravované vyhlášce

K prezentovaným námětům se lze neformálně vyjádřit do 7. 2. 2024.
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, zveřejňuje prezentaci z workshopu k připravované prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu na úseku územního plánování. Workshop se uskutečnil 23. 1. 2024 a byla na něm prezentována a diskutována vybraná témata, která budou řešena v připravované vyhlášce.

Více informací...


16. 1. 2024 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Politiky architektury a stavební kultury České republiky byla zpracovaná Analýza postojů a znalostí strategického dokumentu Politiky architektury a stavební kultury České republiky.
Analýza je náhledem do postojů a znalostí nejenom VŠ studentů, ale i odborné veřejnosti, která se může s politikou architektury a stavební kultury setkávat. Podstatou a cílem byl sběr dat pomocí dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu a sběr dat byly podpořeny z projektu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.


15. 1. 2024 – Dotčené orgány v procesu územního plánování

Ke dni 1. 1. 2024 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.


12. 1. 2024 – Standardizace územně plánovací dokumentace

Byla upravena stránka, přidány aktuální informace ohledně dotací, aktualizovány e-mailové adresy k podání žádosti o provedení kontroly dat a přidán dokument Formulář s metadaty k datům zasílaným na kontrolu ETL.

Naleznete na:


5. 1. 2024 – Stanoviska a metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky byly zveřejněny aktualizované materiály:

Naleznete na:


4. 1. 2024 – Pro informaci – Přechodné období účinnosti nového stavebního zákona

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 334a tohoto zákona se v tzv. přechodném období, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, postupuje ve věcech týkajících se územního plánování podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou územního řízení týkajícího se vyhrazené stavby. Dosavadními právními předpisy se rozumí zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí předpisy, ve znění účinném k 31. 12. 2023, ale také ta ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., která k 31. 12. 2023 již účinná byla.

Více informací...


2. 1. 2024 – Dotace na architektonické a urbanistické soutěže

Dne 29. 12. 2023 byla vypsána další výzva z dotačního programu na podporu architektonických a urbanistických soutěží. Ukončení příjmu žádostí bude 29. 2. 2024 v poledne.
Více informací na webu Ministerstva pro místní rozvoj...


20. 12. 2023 – PF 2024

Klidnější období, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2024 přejí všichni zaměstnanci Ústavu územního rozvoje.


ÚÚR – PF 2024


20. 12. 2023 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla aktualizována sekce Aktuální témata v územním rozvoji.
Více informací...

Sledujte téma 2. Digitalizace / Standardizace územně plánovací dokumentace.
MMR od konce roku 2023 a pro rok 2024 připravilo sérii intenzivních školení ke změnám, které přináší nový stavební zákon. Vzdělávání bude cílit jak na úředníky ústředních orgánů státní správy, tak především na úředníky stavebních úřadů.


7. 12. 2023 – Různé

Pozornost věnujte např.:


5. 12. 2023 – Standardizace územně plánovací dokumentace

Byly aktualizovány informace v části Elektronický kontrolní nástroj – o kontrole souladu územních plánů s jednotným standardem, který se provádí pomocí kontrolního nástroje (tzv. ETL nástroj).


1. 12. 2023 – Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 1. 9. 2023)

Jsou zveřejněny brožury k Aktualizaci č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky v anglické a německé verzi: Spatial Development Policy of the Czech Republic (as amended, in effect on 1st September 2023) / Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik (in der ab 1. 9. 2023 verbindlichen Fassung).

Více informací ...


15. 11. 2023 – 24. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádali ve Zlíně ve dnech 2. – 3. listopadu 2023 24. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Téma konference: NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA, DIGITALIZACE.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


8. 11. 2023 – ÚPD a ÚPP obcí

Byla provedena aktualizace sekce ÚPD a ÚPP obcí.

Více informací...


7. 11. 2023 – Publikace, internetové prezentace, knihovny

Byla provedena aktualizace sekce Publikace, internetové prezentace, knihovny.

Více informací...


6. 11. 2023 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2023 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská a Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.


2. 11. 2023 – Mapové podklady

Byla provedena aktualizace sekce Obecné informace o území – Mapové podklady.

Více informací...


31. 10. 2023 – Stanoviska a metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn – Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2023).


13. 10. 2023 – Evidence územně plánovací činnosti – Seznam projektantů

Byly zveřejněny seznamy projektantů územních plánů, regulačních plánů a územních studií podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).


12. 10. 2023 – Standardizace územně plánovací dokumentace

V rámci Standardizace územně plánovací dokumentace byly ke dni 12. 10. 2023 zveřejněny prezentace a záznam z workshopu ke standardizaci územního plánu, který se uskutečnil 25. 9. 2023.
Více informací...


2. 10. 2023 – Odstávka počítačových systémů ÚÚR

Ústav územního rozvoje upozorňuje uživatele, že ve dnech 13. 10. 2023 a 20. 10. 2023 dojde k plánované odstávce všech počítačových systémů ÚÚR. V nezbytném případě můžete kontaktovat sekretariát – mobilní tel.: +420 725 121 201.
Děkujeme za pochopení.


22. 9. 2023 – ÚPD a ÚPP krajů

Byla provedena aktualizace sekce ÚPD a ÚPP krajů.

Více informací...


20. 9. 2023 – Stanoviska a metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 1. Politika územního rozvoje ČR – byla aktualizována Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2023) pro stavební úřady.


20. 9. 2023 – 24. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá ve dnech 2. – 3. listopadu 2023 ve Zlíně 24. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

Také na webu Ústavu územního rozvoje – Více informací... Sekce Územní plánování / Konference a semináře.


8. 9. 2023 – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023

Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023.
Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2023 (bez DPH).


31. 8. 2023 – Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 1. 9. 2023)

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky bylo zveřejněno dne 31. srpna 2023 ve Sbírce zákonů v částce 121 pod číslem 263.
Dnem 1. září 2023 je Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.


31. 8. 2023 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2023 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská a Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací...


30. 8. 2023 – Limity a jiné požadavky na využití území

Ke dni 1. 7. 2023 byla aktualizovaná příručka Limity a jiné požadavky na využití území.
Při této aktualizaci byla vytvořena nová struktura příručky, která jednoznačně rozlišuje limity využití území podle stavebního zákona a jiné požadavky právních předpisů na území, popř. jiné informace o území.


28. 8. 2023 – Evidence územně plánovací činnosti – Ročenka 2022

Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2022.


25. 8. 2023 – Stanoviska a metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Územní plány – bylo zveřejněno nové Metodické sdělení ke zbořeništím v územním plánu. Metodické sdělení se zabývá problematikou vymezování zbořenišť v územních plánech.


24. 8. 2023 – Politika územního rozvoje České republiky

Byl zveřejněn Seznam relevantních podkladů PÚR ČR k 1. 7. 2023.

Více informací...


23. 8. 2023 – Konference People – City – Transport 2023

Ústav územního rozvoje přebírá záštitu nad mezinárodní studentskou vědeckou konferencí People – City – Transport 2023, která se uskuteční na Fakultě architektury ČVUT v Praze ve dnech 19. a 20. října 2023.
Konference je zaměřená na problematiku dopravy v kontextu plánování měst a celých regionů a jejím hlavním cílem je posílit mezioborový přístup ke zkoumání městské dopravy a přispět k budování kompetencí a kapacit pro řešení aktuálních problémů měst spojených s dopravou a mobilitou.


14. 8. 2023 – Seminář ESPON

Ústav územního rozvoje a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s pražským a ostravským Eurocentrem pořádá seminář ESPON na téma Přidaná hodnota politiky soudržnosti pro metropolitní regiony v České republice.

Termíny: Praha 26. 9. 2023 / Ostrava 2. 10. 2023

Více informací... Sekce Mezinárodní spolupráce / ESPON / Semináře programu ESPON


14. 8. 2023 – Systémy EÚPČ a SSTP

Vážení uživatelé Evidence územně plánovací činnosti a Systému stavebně technické prevence, dovolujeme si Vás upozornit, že ke dni 1. 9. 2023 dojde ke změně webových adres výše uvedených systémů. Původní adresy budou automaticky přesměrovány (redirect). Děkujeme za pochopení.

Nové adresy:


9. 8. 2023 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 9. Metodiky k zákonu č. 283/2021 Sb. – byl zveřejněn nový materiál – Přechodné ustanovení nového stavebního zákona o stavebních uzávěrách – Metodické sdělení k aplikaci § 326 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které se týká pozbytí platnosti stavebních uzávěr vydaných podle zákona č. 50/1976 Sb.

Dne 30. července 2021 pozbyly platnosti ty stavební uzávěry, které byly vydány či vyhlášeny v období od 1. října 1976 do 31. prosince 2006 za účelem zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, přičemž konkrétní účel vydání / vyhlášení stavební uzávěry musí být z územního rozhodnutí nebo nařízení jednoznačně patrný.


4. 8. 2023 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Regulační plány – byl zveřejněn nový metodický pokyn – Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení.
Dále byla provedena revize starších dokumentů, některé budou postupně aktualizovány a některé byly přesunuty do Neaktuálních stanovisek a metodik.


27. 7. 2023 – Standardizace územně plánovací dokumentace

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje bude pořádat dne 25. 9. 2023 od 10:00 do 13:00 hodin v konferenčních prostorách ministerstva (AVI MMR), Pařížská ul. 4, Praha 1, workshop ke standardizaci územních plánů.
Více informací...


13. 7. 2023 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte plánované konference, semináře, školení a jiné akce pro podzim 2023.
Více informací...


12. 7. 2023 – Dotčené orgány v procesu územního plánování

Ke dni 1. 7. 2023 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.
Nově byla doplněna část Územní opatření.


11. 7. 2023 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2023 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí je pravidelná příloha – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Energetická krize – Sborník z konference AUÚP ČR, Ostrava 30.–31. března 2023, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...


29. 6. 2023 – 24. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá ve dnech 2. – 3. listopadu 2023 ve Zlíně již 24. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.
Konference navazuje na dlouholetou tradici pravidelně po dvou letech se opakujících pracovních setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších odborníků z oblasti územního plánování a stavebního řádu.

Tématem letošní konference je NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA, DIGITALIZACE.

Bližší informace ke konferenci budou zveřejněny v průběhu září 2023.
Program konference se připravuje.


20. 6. 2023 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace – Územní studie a urbanistické studie – byl zveřejněn nový metodický pokyn – Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Skládá se ze dvou materiálů:
Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností a Příručka k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností.


13. 6. 2023 – Obnova a rozvoj venkova

Byla aktualizována sekce Obnova a rozvoj venkova.
Více informací...

Zajímavé informace a novinky naleznete např. v Deníku veřejné správy nebo ve specializovaném fondu knihovny ÚÚR. Dále probíhá soutěž Vesnice roku 2023.


8. 6. 2023 – Mapové podklady

Byla aktualizována sekce Obecné informace o území – Mapové podklady.
Více informací...

Sledujte téma Digitální technická mapa. Podle zákona č. 47/2020 Sb. (účinnost od 1. 7.2024), by měly být do 30. 6. 2024 spuštěny digitální technické mapy krajů a centrální informační systém Digitální mapy veřejné správy.


7. 6. 2023 – Kariéra

Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na externí spolupráci:
Příprava územního rozvojového plánu ČR / Specializace: dopravní infrastruktura pro Územní rozvojový plán ČR.
Termín podání přihlášek: do 7. 7. 2023.
Více informací...


5. 6. 2023 – Stavební zákon a prováděcí předpisy

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 152/2023 Sb., kterým byl změněn nový stavební zákon (velká věcná novela). Současně ve sbírce vyšel i zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.
Více informací...


24. 5. 2023 – Kultura, historie, rekreace, cestovní ruch

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Kultura, historie, rekreace, cestovní ruch.
Více informací...

Sledujte témata: Instituce a organizace působící v těchto oblastech / Cestovní ruch, rekreace, turistika a kulturní dědictví v jednotlivých krajích ČR.


10. 5. 2023 – Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie.
Více informací...

Sledujte témata: Instituce na úseku životního prostředí / Informační systémy / Geografické informační systémy / Data na úseku životního prostředí / Zajímavé odkazy / Odpadové hospodářství, recyklace.


27. 4. 2023 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR – Aktualizace 2022 byly zveřejněny výstupy Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I / (od roku 2023) / Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – poslední aktualizace k 1. 4. 2023 a Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II / (od roku 2023) / Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky – poslední aktualizace k 1. 4. 2023.


26. 4. 2023 – Standardizace územně plánovací dokumentace / Teorie, metodiky

V rámci Standardizace územně plánovací dokumentace byly ke dni 25. 4. 2023 aktualizovány dokumenty Standard ÚP – vybrané otázky a odpovědi a Vzorové struktury a styly pro QGIS. V rámci Stanovisek a metodik byla ke dni 26. 4. 2023 aktualizována metodika Zákon č. 19/2023 Sb. a Nařízení Rady (EU) 2022/2577.


22. 3. 2023 – Regionální rozvoj

Byla aktualizována sekce Ostatní odkazy.
Více informací...

Pro informaci: Vznikla Asociace euroregionů České republiky. Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhla 20. 3. 2023 ustavující schůze. Cílem asociace je společně sdílet zkušenosti, předávat informace a inspirovat se při práci s problémy a příležitostmi, které přináší život v příhraničních oblastech.


21. 3. 2023 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky – bylo zveřejněno nové metodické sdělení – Zákon č. 19/2023 Sb. a nařízení Rady (EU) 2022/2057.
Metodické sdělení se zabývá úpravami stavebního zákona vyvolanými zákonem č. 19/2023 Sb. v oblasti územního plánování a řeší dopady nařízení Rady (EU) 2022/2057 na postupy územního plánování.
Novela stavebního zákona provedla rozšíření definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více jsou veřejnou technickou infrastrukturou. Metodické sdělení se stručně dotýká nového úkolu územního plánování i doplněné definice charakteru území. Věnuje se řešení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v územně plánovací dokumentaci a objasňuje dopady novely zákona na umisťování staveb v nezastavěném území.
Metodické sdělení nahrazuje metodické sdělení č.j. MMR-9135/2023-81, které řešilo dílčí problém uvedený i v tomto metodickém sdělení.


3. 3. 2023 – Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4

Právě probíhá mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4.
Připomínky lze uplatnit písemně v termínu do 31. března 2023.

Naleznete na stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování / Politika územního rozvoje ČR.
Více informací...


1. 3. 2023 – Různé

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF) vypisuje další ročník Urbanistického projektu roku. Přihlášky jsou otevřené do 31. 3. 2023.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 26. června 2023 v 18:00 v Galerii Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.
Více informací...


28. 2. 2023 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky – bylo zveřejněno nové Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování, k ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) bodu 2 stavebního zákona, novelizovanému zákonem č. 19/2023 Sb. – Rozšíření definice technické infrastruktury. S účinností od 24. 1. 2023 jsou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů součástí technické infrastruktury.


9. 2. 2023 – Teorie, metodiky – Principy a pravidla územního plánování

V pracovním znění byly zveřejněny aktualizované kapitoly D.1 až D.3 z Principů a pravidel územního plánování.
Do aktualizací jsou zapracovány změny zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) – změna zákonem č. 19/2023 Sb. – účinná od 24. 1. 2023, vyhlášky č. 500/2006 Sb. – změna vyhláškou č. 418/2022 Sb. – účinná od 1. 1. 2023 a vyhlášky č. 501/2006 Sb. – změny vyhláškou č. 418/2022 Sb. – účinná od 1. 1. 2023 a vyhláškou č. 360/2022 Sb. – část účinná od 1. 1. 2023.


8. 2. 2023 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte plánované konference, semináře, školení na rok 2023. Více informací...


31. 1. 2023 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 1. 2023.


27. 1. 2023 – Standardizace územně plánovací dokumentace

V sekcích, kde jsou zveřejňovány informace k jednotnému standardu územně plánovací dokumentace, byly aktualizovány některé dokumenty (Příloha – katalog jevů, Standard ÚP – vybrané otázky a odpovědi) a doplněny podrobnější informace na dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na změny územních plánů ve vazbě na jednotný standard. Sledujte především části:


23. 1. 2023 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2023 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


16. 1. 2023 – Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022

Vláda na svém jednání 4. ledna 2023 schválila usnesením č. 6 materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022. Aktualizovaná politika nahrazuje původní dokument schválený v roce 2015. Na webových stránkách naleznete nový schválený dokument, usnesení vlády schvalující aktualizovanou PASK ČR a letáky k aktualizované PASK ČR v české a anglické verzi.


11. 1. 2023 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2023 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.


9. 1. 2023 – Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dne 9. ledna 2023 na Úřední desce Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj: Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály, zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, stanovení lhůty a způsobu pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti a o formě, místě a době konání veřejného projednání.

Naleznete na stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování / Politika územního rozvoje ČR / PÚR ČR – Aktualizace č. 6.
Více informací...


6. 1. 2023 – Standardizace územně plánovací dokumentace

Byly zveřejněny informace k jednotnému standardu územně plánovací dokumentace. Sledujte především části:


3. 1. 2023 – Slovník územního rozvoje

V sekci Slovníky je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 29. 12. 2022. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 857 pojmů.


Starší aktuality »»»

Aktuality jinde

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje

Aktuality.

Deník veřejné správy / Obec a finance

Události, aktuality, rubriky.

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra. Český týdeník pro státní správu a samosprávu. Aktuální číslo.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 12. 6. 2024 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.