Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Teorie, metodiky


Téma

1. Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování

UPOZORNĚNÍ

Tato sekce Portálu ÚP má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.
Sekce není v souladu s novelou a je postupně aktualizována.
Nové a revidované metodiky a stanoviska jsou označeny – V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

Stanoviska a metodiky na stránkách Ústavu územního rozvoje

Sekce Stanoviska a metodiky. Dále také Neaktuální stanoviska a metodiky.

AKTUALIZOVANÉ 18. 4. 2018

Nově problémové okruhy dle OÚP MMR:


1. Politika územního rozvoje ČR


Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro stavební úřady
(43-informace-MMR-o-APUR-stavebni-urady-2016-08-30.pdf, 328 kB, zveřejněno 14. 9. 2016)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(36-APUR-pomucka-k-uplatnovani-priorit-02-03-2016.pdf, 1 280 kB, zveřejněno 4. 3. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
(24-zavaznost-apur-19052015.pdf, 140 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)


2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny


Územní plány

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(07-zverejnovani-a-ukladani-updo-§165-mmr-17727-2018.pdf, 228 kB, zveřejněno 5. 4. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(04-soubezne-porizovani-zmen-up-mmr-6097-2018.pdf, 181 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(03-golfova-hriste-mmr-11117-2018.pdf, 171 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(02-zmena-mapoveho-podkladu-mmr-11113-2018.pdf, 133 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu – Metodické doporučení
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(05-koridory-vd-ti-doporuceni-2017-11-07.pdf, 2 447 kB, zveřejněno 20. 11. 2017, revize 31. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu
(49-vyjadreni-MMR-CZT-v-UP-2017-07-12.pdf, 226 kB, zveřejněno 17. 7. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení – Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání dvou či více změn
(31-UP-pravni-stav-po-zmenach-30102015.pdf, 141 kB, zveřejněno 30. 10. 2015)

Adobe Acrobat PDF Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu
(28-ukony-porizovatele-spojene-s-verejnym-projednanim-up-082015.pdf, 267 kB, zveřejněno 24. 8. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií
(26-koridor-uzemnich-rezerv-28012015.pdf, 257 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.pdf, 715 kB, zveřejněno 13. 1. 2015)

MS Word Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.doc, 734 kB, zveřejněno 13. 1. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP MMR ve věci zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s projektantem
(18-zadavani-zpracovani-up-19122014.pdf, 188 kB, zveřejněno 29. 12. 2014)

Adobe Acrobat PDF Problematika vymezování architektonických nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
(17-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-18112013.pdf, 1 587 kB, zveřejněno 24. 11. 2014)

Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (textová část vč. odůvodnění)
(07a-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-text_oprava.pdf, 1 761 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (grafická část)
(07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf, 62 568 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Poznámka: Příklad metodicky navazuje na prezentaci Územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hovoří-li se tedy v textu příkladu o metodickém pokynu, je tím míněna tato prezentace.

Adobe Acrobat PDF Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti
(03-Prezkum-zmocneni-zastupce-verejnosti-1.pdf, 383 kB, zveřejněno 19. 8. 2013)


Regulační plány

Adobe Acrobat PDF Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
(38-zadani-rp-z-podnetu-09-05-2016.pdf, 836 kB, zveřejněno 9. 5. 2016)

Adobe Acrobat PDF Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení
(29-RP-porizeni-z-podnetu-bez-ur-09-2015-MMR.pdf, 712 kB, zveřejněno 16. 9. 2015)


3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace


Stanoviska a metodiky z této části byly přesunuty do sekce Neaktuální Stanoviska a metodiky.
Nové stanoviska a metodiky budou postupně doplňovány.


Územní studie a urbanistické studie

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – osnova zadání
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf, 265 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie krajiny – Pro správní obvod obce s rozšířenou působností
(35-zadani-US-krajiny-ORP-23022016.pdf, 459 kB, zveřejněno 19. 2. 2016, aktualizováno 26. 2. 2016)

Adobe Acrobat PDF Územní studie veřejného prostranství – metodický návod pro pořízení a zpracování
(32-uzemni-studie-verejneho-prostranstvi-03112015.pdf, 3 503 kB, zveřejněno 3. 11. 2015)


4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území


Adobe Acrobat PDF Čl. II bodu 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“) – metodický výklad Ministerstva životního prostředí
(45-eia-posuzovani-vlivu-met-vyklad-mmr-2016-10-04.pdf, 332 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)


5. Orgány územního plánování, dotčené orgány


Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(09-nevydani-zavazneho-stanoviska-§96b-mmr-18848-2018.pdf, 262 kB, zveřejněno 18. 4. 2018)

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování.
Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb.

V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(01-zavazna-stanoviska-2018-01-12.pdf, 6 137 kB, zveřejněno 12. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(52-vestnik-mzp-mmr-§12-zopk-2017-10-25.pdf, 678 kB, zveřejněno 25. 10. 2017)


6. Zastavěné území


Adobe Acrobat PDF Výklad definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ – metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
(44-zastaveny-stavebni-pozemek-met-sdeleni-mmr-2016-09-22.pdf, 264 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)

Adobe Acrobat PDF Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu
(04-Aktualizace-zastaveneho-uzemi.pdf, 887 kB, zveřejněno 10. 2. 2014)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území
(04-Vymezeni-zastaveneho-uzemi.pdf, 3 389 kB, zveřejněno 3. 10. 2013)


7. Úprava vztahů v území


Adobe Acrobat PDF Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj „Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví“ – liniové stavby a problematika ochrany před hlukem
(41-mz-mmr-metodika-pro-SU-verejne-zdravi-§77-2016-05-10.pdf, 299 kB, zveřejněno 14. 7. 2016)


8. Ostatní stanoviska a metodiky


Adobe Acrobat PDF Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí
Ve znění účinném od 1. 3. 2018
(08-spolecny-pokyn-cuzk-mmr-uplne-zneni-2018-03-01.pdf, 226 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika
(53-TB050MMR01-Standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-2017-10-30.pdf, 3 442 kB, zveřejněno 30. 10. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodika odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(zveřejněno 12. 9. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování ve věci aplikace § 24, § 189 a § 195 stavebního zákona ve vztahu k přerušení výkonu ÚPČ
(51-metodika-§§-24-189-195-SZ-1-2017-08-14.pdf, 193 kB, zveřejněno 14. 8. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování velkokapacitních skleníků
(50-velkokapacitni-skleniky-2017-08-08.pdf, 287 kB, zveřejněno 8. 8. 2017)

Adobe Acrobat PDF Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.pdf, 399 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

MS Word Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.docx, 51 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR – sekce územního plánování a stavebního řádu k uplatňování § 22 odst. 1 a 2 „Pozemky veřejných prostranství" vyhlášky č. 501/2006 Sb.
(27-§22-pozemky-verejnych-prostranstvi-07082015.pdf, 299 kB, zveřejněno 7. 8. 2015)

Adobe Acrobat PDF Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod
(23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf, 2 610 kB, zveřejněno 21. 4. 2015)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu
(10-zpf-up.pdf, 1 448 kB, zveřejněno 26. 8. 2013)

Stanoviska a metodiky na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Sekce Územní plánování a stavební řád. Další Informace a aktuality.

AKTUALIZOVANÉ 1. 3. 2018

Problémové okruhy:


1. Politika územního rozvoje ČR


30. srpna 2016
Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro stavební úřady

7. března 2016
Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1

4. listopadu 2015
Metodické sdělení OÚP MMR ve věci aplikace republikové priority v čl. (24) PÚR ČR

19. května 2015
Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1

17. dubna 2013
Metodické sdělení k hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace na lidské zdraví


2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny


16. listopadu 2017
Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu

14. července 2017
Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od CZT a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu

11. července 2016
Metodické sdělení Souběžné pořizování změn územního plánu a nového územního plánu – revize z 28. 6. 2016

9. května 2016
Metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí

11. listopadu 2015
Metodické sdělení Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho dvou či více změn

7. dubna 2015
Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu

28. ledna 2015
Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v ZÚR a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií

23. prosince 2014
Metodické sdělení zadávání zpracování územního plánu

24. listopadu 2014
Stanovisko MMR k problematice vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu

31. března 2014
Metodické sdělení k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu

18. prosince 2013
Metodické sdělení MMR k postupu pořizování územního plánu v případě, kdy byl požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí uplatněn ve stanovisku dotčeného orgánu podle § 50 odst. 2 stavebního zákona

20. listopadu 2013
Metodické sdělení MMR k opatřování ÚPD razítkem autorizovaného architekta

23. července 2013
Metodické sdělení k problematice aplikace pojmu “veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury”

22. července 2013
Metodické sdělení MMR k tzv. „povinné“ změně územního plánu

6. května 2013
Metodické sdělení k vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 53 stavebního zákona

3. ledna 2013
Přechodná ustanovení – územní plán


3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace


17. ledna 2018
Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů

17. ledna 2018
Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí

17. ledna 2018
Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů

19. února 2016
Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

25. listopadu 2015
Zadání územní studie – osnova zadání


4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území


22. července 2013
Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území


5. Orgány územního plánování, dotčené orgány


12. ledna 2018
Závazná stanoviska orgánů územního plánování - příklady s komentářem

25. října 2017
Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

3. září 2014
Metodické sdělení pro žadatele o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 195 stavebního zákona

19. července 2013
Metodické sdělení k stanoviskům, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování

18. července 2013
Metodické sdělení OÚP k působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojenského újezdu


6. Zastavěné území


22. září 2016
Metodické sdělení ve věci výkladu definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“

16. května 2013
Metodické sdělení k zahrnutí pozemků, na nichž je umístěna stavba vodního díla, do zastavěného území


7. Úprava vztahů v území


25. května 2016
Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj „Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví“ – liniové stavby a problematika ochrany před hlukem

3. dubna 2013
Výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.


8. Ostatní stanoviska a metodiky


1. března 2018
Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí

30. října 2017
Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika

14. srpna 2017
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování ve věci aplikace § 24, § 189 a § 195 stavebního zákona ve vztahu k přerušení výkonu ÚPČ

8. srpna 2017
Možnosti umisťování velkokapacitních skleníků pro zemědělství podle § 18 odst. 5 stavebního zákona

2. listopadu 2016
Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství


Neaktuální stanoviska a metodiky

Odkaz na stránky ÚÚR. Naleznete zde k dohledání Neaktuální stanoviska a metodiky (v oblasti územního plánování a stavebního řádu), které mohou napomoci k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.


2. Principy a pravidla územního plánování

Principy a pravidla územního plánování

Odkaz na stránky ÚÚR. Internetová prezentace – průběžně se aktualizují vybrané kapitoly – poslední aktualizace 22. 2. 2017. Odborná pomůcka obsahuje následující problémové okruhy:

V rámci kapitoly E. POJMY jsou doplňována témata obsahující vybrané pojmy obsažené v publikaci. Každé téma zahrnuje abecední seznam pojmů a jejich výklad podle textu publikace.

Vybrané pojmy z Principů a pravidel územního plánování:

Další pojmy související s problematikou územního plánování naleznete také ve Slovníku územního rozvoje.


3. Výzkum a vývoj

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj Výstupy výzkumu a vývoje (regionální politika) – Certifikace metodik

MMR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR zajišťuje certifikaci metodik výzkumu a vývoje na úseku regionálního rozvoje. Certifikovaná metodika je Radou pro výzkum, vývoj a inovace definována jako metodika, která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi. Nutnou podmínkou certifikace metodiky je novost postupů.

IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.

Nestátní nezisková organizace IURS byla založena v roce 2001. Zabývá se problematikou udržitelného rozvoje urbanizovaného území. Součástí aktivit IURS je i výzkumná činnost související s opuštěnými a málo využitými lokalitami.

Materiály z archivu J. B. Jackson:

Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

NOVÉ

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002. Viz též na webových stránkách MMR.

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Studie, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo u společnosti EEIP, a.s. Materiál hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonost České republiky a hledá cesty, jak tuto kvalitu zvýšit. Viz též na webových stránkách MMR Vyšší úroveň architektury závisí na kvalitě plánů a projektů.

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Metodika zadávání územních plánů

Fakulta architektury ČVUT v Praze. Výzkumný projekt „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města“. 2013–2015.


4. Urbanismus

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Vybrané pojmy urbanistické kompozice

Odkaz na stránky ÚÚR.

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Odkaz na stránky ÚÚR.

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

NOVÉ

Odkaz na stránky ÚÚR.


5. Teorie, charty, mezinárodní dohody v oblasti územního rozvoje

Davoská deklarace 2018

NOVÉ

Davos (Švýcarsko), 22. 1. 2018. Davos Declaration 2018 (EN).

Habitat III – Nová agenda pro města

Nová agenda pro města – česká verze. Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ (17.–20. října 2016, ekvádorské hlavní město Quito). EU a její členské státy se zavázaly k podpoře udržitelné urbanizace tak, aby všechny příslušné nové a vznikající problémy byly řešeny celostním a jednotným způsobem.

Karpatská úmluva

Podepsána Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Ukrajinou, Rumunskem, Maďarskem a Srbskem v květnu 2003 v Kyjevě.
Má zabezpečit koordinovanou ochranu biodiverzity – přirozených lesů, nenarušených povodí a tradiční kulturní krajiny i života místních obyvatel.
Úmluva obsahuje obecně formulované závazky, dále konkretizované v rámci prováděcích protokolů.

Evropská úmluva o krajině

MŽP. Florencie, 20. 10. 2000. Oficiální stránky úmluvy – European Landscape Convention.

Sdělení č. 12/2017 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí – nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, přijaté dne 20. října 2000 ve Florencii, které nahrazuje český překlad Úmluvy vyhlášený pod č. 13/2005 Sb. m. s. NOVÉ

Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje

Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT), Lublaň 2003. Další informace na stránkách ÚÚR.
Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování – Nafplio, 17. června 2014:

Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu

Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT), Hannover 2000.

Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního rozvoje

Studie regionálního rozvoje, EU 2000.

ESDP - evropské perspektivy územního rozvoje

Přijato v Postupimi ministry zemí EU, kteří zodpovídají za územní plánování, EU 1999.

Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech

ÚÚR. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2017. Schválena v Dublinu 17. října 2015. ECTP-CEU – Evropská rada urbanistů (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes).

Charta evropského plánování 2013 (CZ)

ÚÚR. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2015. Vize pro evropská města a regiony 21. století. Schválena v Barceloně 22. dubna 2013.

Lipská charta o udržitelných evropských městech 2007 (CZ)

ÚÚR. Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2007.

Nová Athénská charta 2003 (CZ)

Zásady plánování měst. Zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

Melbournská charta 2002 (EN)

Principy udržitelného rozvoje měst.

Nová Athénska charta 1998 (CZ)

ÚÚR. Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2000.

Aalborgská charta 1994 (CZ)

Charta evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji.

Aalborgská charta 1994 (EN)

Mezinárodní charta pro záchranu historických měst.

Washingtonská charta 1987 (CZ)

Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS). Mezinárodní charta pro záchranu historických měst.

Torremolinská charta 1984 (FR, EN)

Evropská charta regionálního a prostorového plánování.

Benátská charta 1964 (CZ)

Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel.

Athénska charta 1933 (EN)

Zásady plánování měst.


Hlavní seznam odkazů


XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 18. 4. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2018.