Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Teorie, metodiky


Téma

1. Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování

UPOZORNĚNÍ

Tato sekce Portálu ÚP má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.
Sekce je postupně aktualizována.
Nové a revidované metodiky a stanoviska jsou označeny – V souladu se SZ ve znění účinném od ...


Stanoviska a metodiky na stránkách Ústavu územního rozvoje

Sekce Stanoviska a metodiky. Dále také Neaktuální stanoviska a metodiky.

AKTUALIZOVANÉ 26. 7. 2019

Problémové okruhy:


1. Politika územního rozvoje ČR


Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro stavební úřady
(43-informace-MMR-o-APUR-stavebni-urady-2016-08-30.pdf, 328 kB, zveřejněno 14. 9. 2016)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(36-APUR-pomucka-k-uplatnovani-priorit-02-03-2016.pdf, 1 280 kB, zveřejněno 4. 3. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
(24-zavaznost-apur-19052015.pdf, 140 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)


2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny


Územně plánovací dokumentace obecně

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(27-vps-mmr-34232-2019-81-2019-07-26.pdf, 411 kB, zveřejněno 26. 7. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(25-uplne-zneni-upd-mmr-10730-2019-81-2019-03-08.pdf, 353 kB, zveřejněno 8. 3. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(16-opatrovani-upd-autorizacnim-razitkem-mmr-31290-2018.pdf, 214 kB, zveřejněno 20. 7. 2018)


Územní plány

Adobe Acrobat PDF Metodické doporučení Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018
(26-Ukony-porizovatele-verejne-projednani-aktualizace-2019-06-28.pdf, 468 kB, zveřejněno 28. 6. 2019)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf, 468 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

MS Word Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.docx, 1 658 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(13-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-mmr-29172-2018.pdf, 222 kB, zveřejněno 26. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(07-zverejnovani-a-ukladani-updo-§165-mmr-17727-2018.pdf, 228 kB, zveřejněno 5. 4. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(04-soubezne-porizovani-zmen-up-mmr-6097-2018.pdf, 181 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(03-golfova-hriste-mmr-11117-2018.pdf, 171 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(02-zmena-mapoveho-podkladu-mmr-11113-2018.pdf, 133 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu – Metodické doporučení
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(05-koridory-vd-ti-doporuceni-2017-11-07.pdf, 2 447 kB, zveřejněno 20. 11. 2017, revize 31. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu
(49-vyjadreni-MMR-CZT-v-UP-2017-07-12.pdf, 226 kB, zveřejněno 17. 7. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií
(26-koridor-uzemnich-rezerv-28012015.pdf, 257 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP MMR ve věci zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s projektantem
(18-zadavani-zpracovani-up-19122014.pdf, 188 kB, zveřejněno 29. 12. 2014)

Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (textová část vč. odůvodnění)
(07a-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-text_oprava.pdf, 1 761 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (grafická část)
(07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf, 62 568 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Poznámka: Příklad metodicky navazuje na prezentaci Územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hovoří-li se tedy v textu příkladu o metodickém pokynu, je tím míněna tato prezentace.

Adobe Acrobat PDF Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti
(03-Prezkum-zmocneni-zastupce-verejnosti-1.pdf, 383 kB, zveřejněno 19. 8. 2013)


Regulační plány

Adobe Acrobat PDF Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
(38-zadani-rp-z-podnetu-09-05-2016.pdf, 836 kB, zveřejněno 9. 5. 2016)

Adobe Acrobat PDF Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení
(29-RP-porizeni-z-podnetu-bez-ur-09-2015-MMR.pdf, 712 kB, zveřejněno 16. 9. 2015)


3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace


Stanoviska a metodiky z této části byly přesunuty do sekce Neaktuální Stanoviska a metodiky.
Nové stanoviska a metodiky budou postupně doplňovány.


Územní studie a urbanistické studie

Adobe Acrobat PDF Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování / druhé revidované vydání 2018
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(21-usvp-06112018.pdf, 3 736 kB, zveřejněno 7. 11. 2018)

Adobe Acrobat PDF Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií – metodický pokyn
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(12-aktualizace-uzemni-studie-11595-2018.pdf, 809 kB, zveřejněno 13. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – osnova zadání
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf, 265 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie krajiny – Pro správní obvod obce s rozšířenou působností
(35-zadani-US-krajiny-ORP-23022016.pdf, 459 kB, zveřejněno 19. 2. 2016, aktualizováno 26. 2. 2016)


4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území


Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(20-posuzovani-navrhu-up-z-hlediska-posuzovani-vlivu-mmr-40018-2018.pdf, 334 kB, zveřejněno 5. 9. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vyjádření úřadu územního plánování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(11-vyjadreni-uup-posuzovani-vlivu-na-zp-15455-2018.pdf, 183 kB, zveřejněno 23. 5. 2018)

Adobe Acrobat PDF Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“) – metodický výklad Ministerstva životního prostředí
(45-eia-posuzovani-vlivu-met-vyklad-mmr-2016-10-04.pdf, 332 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)


5. Orgány územního plánování, dotčené orgány


Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn. 3. vydání.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(19-zavazne-stanovisko-§96b-3vydani-mmr-38672-31-08-2018.pdf, 1 257 kB, zveřejněno 31. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(52-vestnik-mzp-mmr-§12-zopk-2017-10-25.pdf, 678 kB, zveřejněno 25. 10. 2017)


6. Zastavěné území


Adobe Acrobat PDF Výklad definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ – metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
(44-zastaveny-stavebni-pozemek-met-sdeleni-mmr-2016-09-22.pdf, 264 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)

Adobe Acrobat PDF Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu
(04-Aktualizace-zastaveneho-uzemi.pdf, 887 kB, zveřejněno 10. 2. 2014)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území
(04-Vymezeni-zastaveneho-uzemi.pdf, 3 389 kB, zveřejněno 3. 10. 2013)


7. Úprava vztahů v území


Adobe Acrobat PDF Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj „Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví“ – liniové stavby a problematika ochrany před hlukem
(41-mz-mmr-metodika-pro-SU-verejne-zdravi-§77-2016-05-10.pdf, 299 kB, zveřejněno 14. 7. 2016)


8. Ostatní stanoviska a metodiky


Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(17-kvalifikacni-pozadavky-§189-mmr-37204-2018.pdf, 312 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí
Ve znění účinném od 1. 3. 2018
(08-spolecny-pokyn-cuzk-mmr-uplne-zneni-2018-03-01.pdf, 226 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika
(10-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-2018-05.pdf, 3 585 kB, zveřejněno 30. 10. 2017, aktualizováno 22. 5. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodika odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(zveřejněno 12. 9. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování velkokapacitních skleníků
(50-velkokapacitni-skleniky-2017-08-08.pdf, 287 kB, zveřejněno 8. 8. 2017)

Adobe Acrobat PDF Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.pdf, 399 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

MS Word Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.docx, 51 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR – sekce územního plánování a stavebního řádu k uplatňování § 22 odst. 1 a 2 „Pozemky veřejných prostranství" vyhlášky č. 501/2006 Sb.
(27-§22-pozemky-verejnych-prostranstvi-07082015.pdf, 299 kB, zveřejněno 7. 8. 2015)

Adobe Acrobat PDF Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod
(23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf, 2 610 kB, zveřejněno 21. 4. 2015)


Stanoviska a metodiky na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Sekce Stavební právo.

Sekce Stanoviska a metodiky.


Neaktuální stanoviska a metodiky

Odkaz na stránky ÚÚR. Naleznete zde k dohledání Neaktuální stanoviska a metodiky (v oblasti územního plánování a stavebního řádu), které mohou napomoci k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.


2. Principy a pravidla územního plánování

Principy a pravidla územního plánování

Odkaz na stránky ÚÚR. Internetová prezentace – průběžně se aktualizují vybrané kapitoly – poslední aktualizace 22. 5. 2019. Odborná pomůcka obsahuje následující problémové okruhy:

Další pojmy související s problematikou územního plánování naleznete také ve Slovníku územního rozvoje.


3. Výzkum a vývoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální rozvoj – Výzkum a inovace na MMR – Certifikace metodik MMR

MMR. Usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19.06.2013 byl schválen materiál Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností pro léta 2013–2015 (s prodloužením na rok 2016). Na základě tohoto materiálu byly zpracovány odborem regionální politiky MMR metodiky certifikace výzkumu, vývoje a inovací a předloženy ministrovi pro místní rozvoj ke schválení následující metodiky, které ministr pro místní rozvoj schválil dne 20. srpna 2013.

IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.

Nestátní nezisková organizace IURS byla založena v roce 2001. Zabývá se problematikou udržitelného rozvoje urbanizovaného území. Součástí aktivit IURS je i výzkumná činnost související s opuštěnými a málo využitými lokalitami.

Materiály z archivu J. B. Jackson:

Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002. Viz též na webových stránkách MMR.

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Studie, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo u společnosti EEIP, a.s. Materiál hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonost České republiky a hledá cesty, jak tuto kvalitu zvýšit. Viz též na webových stránkách MMR Vyšší úroveň architektury závisí na kvalitě plánů a projektů.

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Metodika zadávání územních plánů

Fakulta architektury ČVUT v Praze. Výzkumný projekt „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města“. 2013–2015.


4. Urbanismus

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Vybrané pojmy urbanistické kompozice

Odkaz na stránky ÚÚR.

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Odkaz na stránky ÚÚR.

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

NOVÉ

Odkaz na stránky ÚÚR.


5. Teorie, charty, mezinárodní dohody v oblasti územního rozvoje

Davoská deklarace 2018

NOVÉ

Davos (Švýcarsko), 22. 1. 2018. Davos Declaration 2018 (EN).

Habitat III – Nová agenda pro města

Nová agenda pro města – česká verze. Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ (17.–20. října 2016, ekvádorské hlavní město Quito). EU a její členské státy se zavázaly k podpoře udržitelné urbanizace tak, aby všechny příslušné nové a vznikající problémy byly řešeny celostním a jednotným způsobem.

Karpatská úmluva

Podepsána Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Ukrajinou, Rumunskem, Maďarskem a Srbskem v květnu 2003 v Kyjevě.
Má zabezpečit koordinovanou ochranu biodiverzity – přirozených lesů, nenarušených povodí a tradiční kulturní krajiny i života místních obyvatel.
Úmluva obsahuje obecně formulované závazky, dále konkretizované v rámci prováděcích protokolů.

Evropská úmluva o krajině

MŽP. Florencie, 20. 10. 2000. Oficiální stránky úmluvy – European Landscape Convention.

Sdělení č. 12/2017 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí – nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, přijaté dne 20. října 2000 ve Florencii, které nahrazuje český překlad Úmluvy vyhlášený pod č. 13/2005 Sb. m. s. NOVÉ

Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje

Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT), Lublaň 2003. Další informace na stránkách ÚÚR.
Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování – Nafplio, 17. června 2014:

Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu

Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT), Hannover 2000.

Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního rozvoje

Studie regionálního rozvoje, EU 2000.

ESDP - evropské perspektivy územního rozvoje

Přijato v Postupimi ministry zemí EU, kteří zodpovídají za územní plánování, EU 1999.

Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech

ÚÚR. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2017. Schválena v Dublinu 17. října 2015. ECTP-CEU – Evropská rada urbanistů (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes).

Charta evropského plánování 2013 (CZ)

ÚÚR. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2015. Vize pro evropská města a regiony 21. století. Schválena v Barceloně 22. dubna 2013.

Lipská charta o udržitelných evropských městech 2007 (CZ)

ÚÚR. Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2007.

Nová Athénská charta 2003 (CZ)

Zásady plánování měst. Zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

Melbournská charta 2002 (EN)

Principy udržitelného rozvoje měst.

Nová Athénska charta 1998 (CZ)

ÚÚR. Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2000.

Aalborgská charta 1994 (CZ)

Charta evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji.

Aalborgská charta 1994 (EN)

Mezinárodní charta pro záchranu historických měst.

Washingtonská charta 1987 (CZ)

Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS). Mezinárodní charta pro záchranu historických měst.

Torremolinská charta 1984 (FR, EN)

Evropská charta regionálního a prostorového plánování.

Benátská charta 1964 (CZ)

Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel.

Athénska charta 1933 (EN)

Zásady plánování měst.


Hlavní seznam odkazů


XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 26. 7. 2019 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.