Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Národní zprávy, koncepce, politiky, plány


Odkazy na vybrané resortní dokumenty

Ministerstvo dopravy


Dopravní politika České republiky pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050

MD. Schváleno usnesením vlády č. 449 ze dne 12. 6. 2013.
Dokument.


Dopravní politika ČR pro léta 2005–2013


Dopravní sektorové strategie, 2. Fáze

Strategický dokument, schválený vládou ČR dne 13.11.2013. Koncepce rozvíjí nadřazený koncepční dokument Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050.


Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020

Strategie vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Je součástí naplňování vládního dokumentu Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013–2020, který vláda ČR schválila dne 22. 5. 2013.
Dokument.


Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020

Strategie byla schválená usnesením Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599.


Operační program Doprava

MD. Dokument pro období let 2014–2020.

Ministerstvo financí


Konvergenční program České republiky

MF. Verze duben 2014. Aktualizace Konvergenčního programu na období 2014–2017.


Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2014

MF.


Národní strategie finančního vzdělávání

MF. V květnu 2010 bylo vládou přijato Usnesení č. 338/2010.

Ministerstvo kultury


Státní kulturní politika na léta 2009–2014

MK. Březen 2009. Schváleno usnesením vlády č. 1452 ze dne 19. listopadu 2008.


Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013–2014 s výhledem na roky 2015–2020

MK. Schváleno usnesením vlády č. 7 ze dne 9. ledna 2013.


Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011–2016

MK. Schváleno vládou dne 20. července 2011.


Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2011 až 2015


Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011–2016

MK. Schváleno usnesením vlády č. 871 ze dne 1. prosince 2010.


Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015


Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013–2018


Strategie Evropa 2020 – Digitalizace kulturního obsahu

Ministerstvo obrany


Základní strategické bezpečnostní dokumenty

MO.

STRATEGIE

NATO v dokumentech

 • Strategická koncepce NATO – Lisabon (2010)
 • Souhrnná politická směrnice NATO (2006)
 • NATO v 21. století (1999)
 • Strategická koncepce NATO (1999)
 • Protokol o přistoupení České republiky k NATO – prosinec 1997
 • Severoatlantická SMLOUVA (1949)
 • České a zahraniční strategické dokumenty a české zákony (výběr)
 • Obranná strategie České republiky – září 2012
 • Bílá kniha o obraně – 2011
 • Plán obrany ČR – 2011
 • Principy obrany ČR 2030-2008

OBRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • Koncepce Aktivní zálohy – 2013
 • Koncepce přípravy občanů na obranu státu – 2013
 • Koncepce mobilizace – 2013
 • Shrnutí a důvody: Koncepce aktivní zálohy, přípravy občanů na obranu státu a koncepce mobilizace (ze 4. prosince 2012)

Ministerstvo práce a sociálních věcí


Sociální práce a sociální služby

MPSv.


Strategie, stanoviska a metodiky MPSV

 • Národní strategie ochrany práv dětí a Akční plán k naplnění Národní strategie
 • Stanoviska / metodiky k SPO a ke kuratele

Strategické dokumenty v oblasti podpory rodiny

 • Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2009)

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Schváleno usnesením vlády České republiky ze dne 13. února 2013 č. 108.


Regionální strategie a demografické stárnutí – příručka ke strategii pro demografické stárnutí


Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

MPSv Schváleno usnesením vlády č. 769 ze dne 19. 10. 2011.


Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020


Operační program Zaměstnanost

MPSV. Programové období 2014–2020.

Ministerstvo pro místní rozvoj


Strategie regionálního rozvoje České republiky


Národní dokument k územní dimenzi 2014–2020

MMR ČR. Schváleno usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 681.


Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020

MMR ČR. Schváleno usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682.


Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014–2020

MMR ČR. Schváleno usnesením vlády ze dne 27. března 2013 č. 220.


Koncepce bydlení ČR do roku 2020

MMR ČR. Schváleno usnesením vlády ze dne 13. července 2011 č. 524.


Politika architektury a stavební kultury České republiky

MMR ČR. Schváleno usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.


Politika územního rozvoje České republiky

MMR ČR. Schváleno usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 929.


Společná strategie územního rozvoje států V4+2


Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011-2015

MMR ČR. Schváleno usnesením vlády č. 5 ze dne 5. ledna 2011.


Příprava programů pro programové období 2014–2020

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012.

Ministerstvo průmyslu a obchodu


Státní energetická koncepce České republiky (2015)

Schválena usnesením vlády ze dne 18. května 2015 č. 362.

Chytrá energie – Informační stránky nové energetické koncepce (ekologické organizace)


Národní inovační strategie České republiky

Dokument, pro období 2012–2020, byl schválen usnesením vlády č. 714 ze dne 27. září 2011.


Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR

Dokument na léta 2009 až 2015 byl schválen dne 8. června 2009 usnesením vlády č. 729.


Státní energetická koncepce ČR a Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

MPO. Aktualizace – srpen 2012.


Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice

Schváleno vládou dne 20. března 2013 usnesením č. 203.


Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Businessinfo.cz. Strategie pro období 2012–2020.


Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020

Dokument přijat usnesením vlády ČR č. 923 dne 12. prosince 2012.


Surovinová politika

MPO.


Průmyslová politika

MPO.


Strategie Národní politiky kvality 2011-2015

MPO.


Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

MPO. Businessinfo.cz.


Spotřebitelská politika

MPO. Businessinfo.cz.


Koncepce výzkumu a vývoje MPO

MPO. 11/2004.


Národní politika podpory jakosti

MPO. Usnesení vlády č. 458/ 2000.


Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

MPO. Usnesení vlády č. 1079/2001.

Ministerstvo spravedlnosti


Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Knihovna koncepcí

 • Národní program rozvoje vzdělávání ČR (Bílá kniha)
 • Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
 • Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR
 • Akční plán podpory odborného vzdělávání
 • Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR (dříve Priority)
 • Strategie celoživotního učení ČR
 • Koncepce státní podpory sportu v ČR
 • Národní strategie podpory klíčových gramotností v základním vzdělávání
 • Národní inovační strategie

Strategie vzdělávací politiky České politiky České republiky do roku 2020

Dokument byl schválen dne 9. července 2014 usnesením vlády č. 538.

Ministerstvo vnitra


Dokumenty Ministerstva vnitra ČR

MV. Dokumenty a legislativa.


Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration)

Vládní strategie.


Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR pro období 2012–2015


Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015


Strategie České republiky pro boj proti terorismu od r. 2013


Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030


Koncepce požární prevence v České republice na období let 2012 až 2016


Další koncepční materiály HS ČR


Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015

Ministerstvo zahraničních věcí


Základní dokumenty zahraniční rozvojové spolupráce ČR

BusinessInfo.cz. MPO. MZV.


Ministerstvo zahraničních věcí - základní dokumenty

MZV.


Koncepční dokumenty, plány, publikace

Ministerstvo zdravotnictví


Zdraví pro všechny v 21. století

MZ. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR schválený usnesením vlády č. 1046/2002.


Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007–2017

Dokument byl schválen dne 22. srpna 2007 usnesením vlády č. 926.


Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Strategie byla schválena usnesením vlády č. 23 ze dne 8. ledna 2014


Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice

Dokument pro období 2013 – 2017.

Ministerstvo zemědělství


Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013


Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření

Dokument schválený usnesením vlády České republiky ze dne 10. listopadu 2010 č. 799.


Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

Dokument schválený usnesením vlády č. 113 ze dne 26. ledna 2009.


Společná zemědělská politika na období 2014–2020


Program rozvoje venkova 2014–2020

MZe. APIC-AK – Agrární poradensko informační centrum Agrární komory.


Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015

MZe. APIC-AK – Agrární poradensko informační centrum Agrární komory.


Zásady státní lesnické politiky

Dokument byl schválen usnesením vlády České republiky č. j. 854 ze dne 21. listopadu 2012.


Koncepce MZe k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012

Dřevěná kniha.


Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky

MZe. eAGRI. 2010. Informace o zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR). Dlouhodobá koncepce s výhledem do roku 2015.


Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012–2020


Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015

Dne 14. 12. 2010 byl přijat vládou ČR nový Akční plán.


Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR

Návrh 12. září 2012 schválila vláda ČR svým usnesením č. 660.


Operační program Rybářství na období 2014–2020

Ministerstvo životního prostředí


Ministerstvo životního prostředí


Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

MŽP ČR. 2010. Usnesení vlády č. 37/2010.


Státní politika životního prostředí

Aktualizovaný dokument pro období 2012–2020.


Státní program ochrany přírody a krajiny ČR

MŽP. Usnesení vlády č. 415/1998. Státní program ochrany přírody a krajiny ČR byl přijat v červnu 1998. Aktualizovanou verzi vláda schválila 30.11.2009 usnesením č. 1497/2009.


Politika ochrany klimatu ČR

MŽP. Dokument pro období 2009–2020.


Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj

MŽP a MŠMT. Dokument pro období 2008–2015.


Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020

Koncepci 11. ledna 2012 schválila vláda ČR svým usnesením č. 30.


Národní program snižování emisí

MŽP. Dokument schválen dne 11. června 2007 usnesením vlády České republiky č. 630.

Meziresortní a vládní dokumenty


Programové prohlášení vlády České republiky (2014)


Národní program reforem pro rok 2014


Národní rozvojový program mobility pro všechny na období 2016–2025

Schváleno na zasedání vlády dne 14. července 2014.


Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011–2015


Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Strategie byla schválena usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010.


Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2013–2015


Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014

Dokument schválený usnesením vlády České republiky ze dne 29. března 2010 č. 253.


Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Schváleno vládou usnesením č. 552 ze dne 19. července 2012. Dokument pro období 2012–2030.


Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008–2018


Vláda ČR - Záležitosti romské komunity

Vláda ČR. Aktuality. Dokumenty. Dotace.


Hlavní seznam odkazů


XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 27. 4. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2017.