Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Hledání na portálu   Hledání na portálu

Hlavní seznam odkazů   Hlavní seznam odkazů

Vodní hospodářství


Sekce

1. Instituce

Český hydrometeorologický ústav

Vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.
POVODNĚ - aktuální informace a předpovědní povodňová služba:

Povodňový informační systém – POVIS

Umožňuje integraci informací z různých datových zdrojů. Publikuje data do digitálních povodňových plánů. Kontroluje přijetí a verifikaci zápisů a adekvátní reakce na ně. Umožňuje koordinovanou aktualizaci dat. Tvoří ucelené informační základny o průběhu povodňových událostí.
Moduly POVIS:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Veřejná výzkumná instituce zřízena Ministerstvem životního prostředí ČR.

Oddělení geografických informačních systémů. DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD)

Voda v krajině. Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR. NOVÉ

Informační systém VODA České republiky

Vodohospodářský informační portál VODA – Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, spolupráce s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR.

Správci vodních toků:

Lesy ČR – Správa vodních toků a bystřin

Správa toků státního podniku Lesy České republiky.

Povrchové vody využívané ke koupání

Ministerstvo zemědělství ČR. Rozcestník eAGRI.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

VÚMOP. Ministerstvo zemědělství ČR. Instituce odpovědná za výzkum a vývoj v oblastech komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Státní pozemkový úřad

Informace: Správu hlavních vodohospodářských zařízení (HOZ) na území ČR vykonává s účinností od 1. 7. 2012 Pozemkový fond České republiky. Ke dni 30. 6. 2012 byla zrušena Zemědělská vodohospodářská správa – viz Oznámení Ministerstva zemědělství ČR.


2. Povodí v České republice

Plány mezinárodních oblastí povodí

Česká republika se v rámci aktivit Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje aktivně podílí na zpracování společných mezinárodních částí těchto 3 plánů:

Plán hlavních povodí České republiky

Ministerstvo zemědělství ČR. 2007. Schváleno usnesením vlády ČR č. 562 ze dne 23. 5. 2007.

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území

Ministerstvo zemědělství ČR. Ministerstvo životního prostředí. Praha, září 2011.

Plány oblastí povodí

Plány oblastí povodí jsou zpracovávány pro osm oblastí:


3. Voda v krajině

Vybrané zajímavé informace

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 16. 8. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2017.