Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Technická infrastruktura


Sekce

1. Různé

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury

AKTUALIZOVANÉ

Ústav územního rozvoje. Internetová publikace – Aktualizace 2017. Karty samostatných příkladů z publikace. Tabulky jednotkových cen prací dle aktuálních rozpočtů:

SÚRAO – Správa uložišť radioaktivních odpadů

Organizační složka státu zřízená na základě zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Zajišťuje na území ČR bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ústřední orgán státní správy. Vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany.


2. Vodovody a kanalizace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky

Ministerstvo zemědělství. 2010. Informace o zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR). Dlouhodobá koncepce s výhledem do roku 2015.


3. Plyn

Aktualizovaná metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství

Ministerstvo pro místní rozvoj. Výklad pojmů v plynárenství a vztahu mezi zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon (listopad 2014).


4. Energetika

Portál dat technické infrastruktury pro územně plánovací podklady

Zejména plynárenství. Pro přihlášené uživatele.

Poskytování dat územně plánovací dokumentace

Data technické infrastruktury pro územně plánovací podklady - plynárenství, energetika - dle vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. Přístupné pouze registrovaným uživatelům.

Internetová aplikace Mawis – služba ÚAP (územně analytické podklady)

Elektroenergetika. Pro přihlášené uživatele.

Energetický regulační úřad

Ochrana zájmů spotřebitelů, kvalita a spolehlivost dodávek energie, podpora konkurence apod.

ČEPS, a.s.

Výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Transevropské energetické sítě (TEN-E)

Nové hlavní směry pro transevropské energetické sítě (TEN-E) uvádějí projekty, roztříděné podle stanovených cílů a priorit, způsobilé pro finanční pomoc Společenství, a zavádějí pojem projektu evropského zájmu. Také posilují koordinaci kolem těchto projektů a plně do nich zapojují nové členské státy.

TEN-E (transevropská energetická síť)

Prezentace Ústavu územního rozvoje pro Poradu s kraji 5. 6. 2014.


5. Elektronické komunikace

Dokumentace sítí. Mapy pokrytí.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 23. 1. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.