Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Hledání na portálu   Hledání na portálu

Hlavní seznam odkazů   Hlavní seznam odkazů

Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie


Sekce

1. Různé

Česká inspekce životního prostředí

Je pověřena dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Svou činnost vykonává v pěti oblastech: ochrana ovzduší, ochrana vody, odpadové hospodářství, ochrana přírody a ochrana lesa. Svou působnost rozšířila také na oblast ochrany ozónové vrstvy Země, dohled nad nakládáním s chemickými látkami, prevenci havárií, problematiku obalů a geneticky modifikovaných organismů.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Jednotný informační systém o životním prostředí. Formulace možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití. Rozvoj a ověřování metodiky plánování územního rozvoje a postupy revitalizace krajiny, identifikace a hodnocení ekologických rizik. Legislativa a nástroje ekologické politiky, výzkum v oblasti ekologických technologií. Integrovaný registr znečišťování.

Informační systémy / Geografické informační systémy

NOVÉ

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Odborná instituce státní ochrany přírody. Zajišťuje metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu.

AKTUALIZOVANÉ

Územní ochrana

NOVÉ

Natura 2000

Soustavu Natura 2000 tvoří v ČR ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Cílem je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v Evropě.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Státní příspěvková organizace. Ministerstvo životního prostředí. Působení zahradnického oboru v systému ochrany a tvorby životního prostředí.

Výsledky výzkumu

NOVÉ

Zelená infrastruktura

EU – CS – Příroda. Červen 2010.

Český hydrometeorologický ústav

Vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

EkoList - deník o životním prostředí

Zpravodajství, kalendář akcí, poradenství a další informace z oblasti životního prostředí.

Enviroportál

Slovenská republika. Informační systém o životním prostředí.

Informační systémy životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí.

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO)

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka - sekce odpadů. Problematika odpadového hospodářství.

Výsledky výzkumu

NOVÉ

Hydroekologický informační systém

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je jedním z dílčích informačních systémů Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR), vytvářeného k zabezpečení jednotného informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství s vazbou na Státní informační systém a další subsystémy Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP).


2. Odpadové hospodářství, recyklace

AKTUALIZOVANÉ

Ministerstvo životního prostředí ČR

CENIA – česká informační agentura životního prostředí

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

Řešení problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů.

Česká bioplynová asociace

Podpora implementace a provozu bioplynových technologií.

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura

Sdružení - poradenská, vzdělávací, výzkumná a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst

Integrovaná databáze informací o skládkách, odpadových zařízeních a starých ekologických zátěžích Nadstavbou databáze je mapové rozhraní, které umožňuje vyhledání kontaminovaného místa v území a následný výpis detailních informací.

Třídění odpadů


3. Odpadové hospodářství krajů ČR

AKTUALIZOVANÉ

Kraj Odpady
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Životní prostředí – Odpady – Praha
Koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti odpadového hospodářství
Středočeský kraj Středočeský kraj Odpadové hospodářství – Středočeský kraj
Odpady Středočeského kraje
Jihočeský kraj Jihočeský kraj Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Jihočeský kraj
Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Jihočeského kraje včetně jejich povolených odpadů
Třídění komunálních odpadů v Jihočeském kraji
Plzeňský kraj Plzeňský kraj Životní prostředí – Odpady – Plzeňský kraj
Karlovarský kraj Karlovarský kraj Odpadové hospodářství – Karlovarský kraj
Ústecký kraj Ústecký kraj Životní prostředí a zemědělství – Odpadové hospodářství – Ústecký kraj
Liberecký kraj Liberecký kraj Odbor životního prostředí a zemědělství – Odpadové hospodářství – Liberecký kraj
Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Odpadové hospodářství - Královéhradecký kraj
Pardubický kraj Pardubický kraj Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství – Odpadové hospodářství – Pardubický kraj
Kraj Vysočina Kraj Vysočina Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV) - Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Životní prostředí – Odpady – Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj Olomoucký kraj Odpadové hospodářství – Olomoucký kraj
Zlínský kraj Zlínský kraj Odpadové hospodářství - Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Informační systém životního prostředí – Odpady – Moravskoslezský kraj

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 8. 2. 2017 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2017.