Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Doprava


Sekce

1. Instituce, různé

Ministerstvo dopravy

AKTUALIZOVANÉ

Ředitelstvi silnic a dálnic ČR

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Centrum dopravního výzkumu

Ústav zpracovává a zajišťuje racionalizační projekty a služby pro MD ČR a další orgány státní správy. Řeší výzkumné a vývojové úkoly, poskytuje expertní a poradenské služby pro státní i soukromé zadavatele a je úspěšně zapojen i do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Prostřednictvím svého informačního střediska pomáhá CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovějších zahraničních poznatků mezi dopravní veřejnost.

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

AKTUALIZOVANÉ

Portál TSK. Dopravní informace. Především pro hlavní město Prahu.

Státní fond dopravní infrastruktury

Účelem SFDI je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.

Informace pro dopravní analýzy

IODA, z.s., Praha. Databáze údajů dopravně-ekonomických souvislostí. Databáze IODA. Výročenky. Publikace. Mapy.

Správa železniční dopravní cesty

SŽDC hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu. Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty.

Drážní inspekce

Drážní inspekce byla zřízena na základě zákona o dráhách jako organizační složka státu. Plní funkci nezávislého národního orgánu pro odborné šetření příčin mimořádných událostí (nehod) v drážní dopravě. Provádí zejména zjišťování příčin mimořádných událostí, zjišťování nedostatků ohrožujících bezpečnost a výkon státního dozoru ve věcech drah.

Ředitelství vodních cest

Ředitelství vodních cest ČR je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy. Základním předmětem činnosti jsou veškeré aktivity související s dopravně významnými vodními cestami a stavbami.

Státní plavební správa

Státní plavební správa působí jako plavební úřad a plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj plavby a bezpečný a plynulý provoz. Doklady plavidel, osob; dozor na vodní cesty, na plavbu; organizace.

České přístavy a.s.

České přístavy a. s. jsou akciová společnost s významným postavením ve vodní dopravě. Logistika, přístavy. Vzájemné propojení dopravy - vodní, železniční a silniční. Využití pro rekreaci a vodní sporty.

Plavba

Vodní cesty, nákladní plavba, osobní plavba, rekreační plavba, statistika, organizace, historie a rozvoj, životní prostředí.

Plavba a vodní cesty

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe.

Úřad pro civilní letectví

AeroWeb

Databáze letišť a pilotních škol v ČR.

Řízení letového provozu

Statistiky provozu. Letecká informační služba.

Asociace měst pro cyklisty

Asociace vychází z iniciativy Uherskohradišťské charty. Cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení měst.

Česko cyklistické

ZAJÍMAVÉ

Státní fond dopravní infrastruktury. Souhrnná příručka – encyklopedie základních prvků cyklistické infrastruktury ve vztahu k dopravnímu prostředí a užívání. 2013.

Evropská unie na železnici

Ministerstvo dopravy. Aktuality.

TEN-T (transevropská dopravní síť) – Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Prezentace Ústavu územního rozvoje pro Poradu s kraji 5. 6. 2014.


2. Dokumenty

AKTUALIZOVANÉ

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050

Ministerstvo dopravy.

Zelená kniha koncepce veřejné dopravy

Ministerstvo dopravy. Praha 2014. Diskusní dokument k aktuálním tématům v oblasti veřejné dopravy.

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

Ministerstvo dopravy. Praha 2017.

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Ministerstvo dopravy.

Bílá kniha – Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopnéhodopravního systému účinně využívajícího zdroje

Ministerstvo dopravy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 16. 3. 2017 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2018.