Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Oficiální portál z oblasti územního plánování – portal.uur.cz


Hlavní seznam odkazů   Hlavní seznam odkazů


Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD)


Viz také

Sekce

1. Územně plánovací podklady (ÚPP)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (§ 25 – § 30).

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.


2. Politika územního rozvoje (PÚR)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (§ 31 – § 35).

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.

Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci.

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území republiky a schvaluje ji vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.


3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (§ 36 – § 71).


4. Odkazy na webové stránky, které souvisí s pořizováním územně analytických podkladů (ÚAP)

Ústav územního rozvoje – Stanoviska a metodiky – Územně analytické podklady

AKTUALIZOVANÉ

Odkaz na stránky ÚÚR.

Český statistický úřad a územně analytické podklady

AKTUALIZOVANÉ

ČSÚ. Legislativa, jevy a ukazatele, tabulky, datové vrstvy pro GIS, odkazy.

Portál dat technické infrastruktury pro územně plánovací podklady

Zejména plynárenství. Pro přihlášené uživatele.

Internetová aplikace Mawis - služba ÚAP (územně analytické podklady)

Technická infrastruktura. Pro přihlášené uživatele.

Registr Subjektů Technické Infrastruktury - RSTI

Výpis údajů o vyjadřujících se subjektech v katastrálním území z evidence Registru Subjektů Technické infrastruktury. Pro přihlášené uživatele.

Povodí Labe, s.p.

Správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a středního Labe a další činnosti.
Územně analytické podklady.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Veřejná výzkumná instituce zřízena Ministerstvem životního prostředí. Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.

Oddělení geografických informačních systémů a kartografie. DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

AKTUALIZOVANÉ

Data související s ÚAP.

Český hydrometeorologický ústav

Úsek hydrologie, oddělení povrchových vod. Data související s ÚAP - rozvodnice.

Česká geologická služba

AKTUALIZOVANÉ

Národní památkový ústav

AKTUALIZOVANÉ

Elektronické komunikace

Dokumentace sítí, žádosti o vyjádření k existenci sítí, mapy pokrytí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Státní pozemkový úřadHlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 9. 5. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2016.