Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pořizování zásad územního rozvoje


Viz také


PŘIPRAVUJE SE AKTUALIZACE

Vzhledem ke změně stavebního zákona – zákon č. 350/2012 Sb., ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony došlo ke změnám, které jsou v této sekci zohledněny a nadále budou aktualizovány a doplňovány.


Pořizování zásad územního rozvoje

Přehled zohledňuje změnu stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Stav k 20. 5. 2014.

Fáze pořizování zásad územního rozvoje Vybrané úkony pořizování zásad územního rozvoje Právní předpisy Metodická sdělení, stanoviska a metodiky Související otázky a odpovědi
(bez vazby na jednotlivé fáze pořizování)
Pořízení zásad územního rozvoje    

Stanoviska a metodiky odboru územního plánování (MMR)


Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování (ÚÚR)


Neaktuální stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování a stavebního řádu (ÚÚR) Archivní materiál


Teorie a metodiky (Portál ÚP)


Principy a pravidla územního plánování


Účast veřejnosti v procesu územního plánování (pracovní materiál k recenzi 05/2013)


1000 otázek – Územně plánovací podklady

Limity využití území viz též Územní plán, viz též Dotčené orgány
Mapové podklady
Sledované jevy
Údaje o území
Územně analytické podklady
Územní studie / urbanistická studie

1000 otázek – Územně plánovací dokumentace

Doba platnosti ÚPD
Hluková studie
Námitky a připomínky při pořizování ÚP
Obecně závazná vyhláška
Opatření obecné povahy
Plánovací smlouva
Plocha
Pořizování územního plánu
Pořizovatel
Pravomoci zastupitelstva obce
Předkupní právo
Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy
Prostorová regulace
Rada obcí
Regulační plán
Současně zastavěné území
Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení
Úprava územního plánu
Určený zastupitel
Územně plánovací dokumentace
Územní plán
Územní systémy ekologické stability
Veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření
Veřejné prostranství
Vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj území
Zadání územního plánu
Zahrádkové kolonie
Zásady územního rozvoje
Zastavěné území
Změna územního plánu

Obsah a účel ZÚR SZ § 36
Závaznost ZÚR SZ § 36 odst. 5
Podněty k pořízení ÚP SZ § 37 odst. 1, § 7 odst. 1 písm. a)
Rozhodnutí o pořízení ZÚR SZ § 187 odst. 3
Kdo smí být pořizovatelem ZÚR SZ § 7 odst. 1 písm. a), § 24
Úhrada nákladů na pořízení ZÚR SZ § 42 odst. 7
Zadání zásad územního rozvoje    
Mapové podklady V § 3
Měřítka výkresů V § 6 odst. 2
Podklady k ZÚR (ÚAPk, PÚR) SZ § 27 odst. 1, § 31 odst. 4, § 32 odst. 1, § 187 odst. 2 a 4
Záměry z ÚP VÚC SZ § 187 odst. 2
Rozsah řešeného území SZ § 36 odst. 4
Schválené zadání ÚP VÚC SZ § 187 odst. 6
Schválení zadání ZÚR SZ § 7 odst. 2 písm. b)
Návrh zásad územního rozvoje    
Náležitosti obsahu ZÚR SZ § 36, V § 6 odst. 1, příloha č. 4
Zpracování návrhu ZÚR SZ § 37 odst. 1, § 36 odst. 1 až 3
Pořízení vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území SZ § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a 3, § 40 odst. 4, V § 6 odst. 3, příloha č. 5
Konzultace (pokud by mohlo být ovlivněno území sousedního státu) SZ § 37 odst. 5
Společné jednání o návrhu ZÚR SZ § 37 odst. 3 a 4
Projednání vyhodnocení vlivů URÚ s ministerstvy a KHS SZ § 37 odst. 6
Posouzení návrhu ZÚR SZ § 37 odst. 7 až 10
Příp. varianty řešení SZ § 38 odst. 2
Upravení návrhu ZÚR SZ § 38 odst. 2
Pokyny pro nový návrh ZÚR SZ § 38 odst. 3
Řízení o zásadách územního rozvoje    
Řízení o ZÚR SZ § 39
Veřejné projednání návrhu ZÚR a vyhodnocení URÚ SZ § 4 odst. 2 až 8, § 20, § 22, § 23, § 39 odst. 1; SŘ § 172 odst. 3
Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu ZÚR
- běžná úprava
- podstatná úprava
- přepracování
SZ § 39 odst. 2 až 4
SZ § 39 odst. 4
SZ § 39 odst. 5
SZ § 39 odst. 6
Přezkum a odůvodnění návrhu ZÚR SZ § 40 odst. 1 až 3
Vydání zásad územního rozvoje    
Vydání ZÚR SZ § 7 odst. 2 písm. a), § 41 odst. 1 a 2; SŘ § 173 odst. 1
Nabytí účinnosti ZÚR SŘ § 173 odst. 1
Záznam o účinnosti ZÚR SZ § 168 odst. 1; V § 8 odst. 1; SŘ § 75
Záznam o účinnosti právního stavu po vydání poslední aktualizace SZ § 168 odst. 1; V § 8 odst. 2; SŘ § 75
Aktualizace zásad územního rozvoje    
Pořízení návrhu zprávy o uplatňování ZÚR SZ § 42 odst. 1 až 3
Obsah zprávy o uplatňování ZÚR SZ § 42 odst. 8; V § 9
Projednání návrhu zprávy o uplatňování ZÚR SZ § 42
Schválení zprávy o uplatňování ZÚR SZ § 7 odst. 2 písm. a) a c); V § 10
 
Evidence zásad územního rozvoje SZ § 162; V § 22 a příloha č. 15 Evidence územně plánovací činnosti
Ukládání zásad územního rozvoje SZ § 164

Použité zkratky
Poznámky

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 19. 4. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2017.