Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pořizování územního plánu


Viz také


UPOZORNĚNÍ

Tato sekce Portálu ÚP má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.
Sekce není v souladu s novelou a bude postupně aktualizována i v návaznosti na novelu vyhlášky č. 500/2006 Sb.


Pořizování územního plánu

Přehled zohledňuje změnu stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Stav k 20. 5. 2014.

Fáze pořizování územního plánu Vybrané úkony pořizování územního plánu Právní předpisy Metodická sdělení, stanoviska a metodiky Související otázky a odpovědi
(bez vazby na jednotlivé fáze pořizování)
Návrh na pořízení územního plánu    

Stanoviska a metodiky odboru územního plánování (MMR)


Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování (ÚÚR)


Neaktuální stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování a stavebního řádu (ÚÚR) Archivní materiál


Teorie a metodiky (Portál ÚP)


Principy a pravidla územního plánování


Účast veřejnosti v procesu územního plánování (pracovní materiál k recenzi 05/2013)


1000 otázek – Územně plánovací podklady

Limity využití území viz též Územní plán, viz též Dotčené orgány
Mapové podklady
Sledované jevy
Údaje o území
Územně analytické podklady
Územní studie / urbanistická studie


1000 otázek – Územně plánovací dokumentace

Doba platnosti ÚPD
Hluková studie
Námitky a připomínky při pořizování ÚP
Obecně závazná vyhláška
Opatření obecné povahy
Plánovací smlouva
Plocha
Pořizování územního plánu
Pořizovatel
Pravomoci zastupitelstva obce
Předkupní právo
Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy
Prostorová regulace
Rada obcí
Regulační plán
Současně zastavěné území
Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení
Úprava územního plánu
Určený zastupitel
Územně plánovací dokumentace
Územní plán
Územní systémy ekologické stability
Veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření
Veřejné prostranství
Vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj území
Zadání územního plánu
Zahrádkové kolonie
Zásady územního rozvoje
Zastavěné území
Změna územního plánu

Obsah a účel ÚP SZ § 43
Podněty k pořízení ÚP SZ § 44
Obsah návrhu na pořízení ÚP SZ § 46 odst. 1
Projednání návrhu na pořízení ÚP SZ § 46
Rozhodnutí o pořízení ÚP SZ § 6 odst. 5 ve spojení s § 47 odst. 1
Kdo smí být pořizovatelem ÚP SZ § 6 odst. 1 písm. a) a písm. c), § 24, § 6 odst. 2
Schválení, kdo bude pořizovat ÚP SZ § 6 odst. 6
Úhrada nákladů na pořízení ÚP SZ § 45
Zadání územního plánu    
Mapové podklady V § 3
Měřítka výkresů V § 13 odst. 2 a odst. 3
Podklady pro zadání ÚP V § 11 odst. 1; SZ § 185
Rozsah řešeného území SZ § 43 odst. 4
Zpracování návrhu zadání ÚP SZ § 47 odst. 1
Obsah zadání ÚP SZ § 47 odst. 1 a 6; V § 11 odst. 2, 3 a příloha č. 6
Projednání návrhu zadání ÚP SZ § 47 odst. 2
Upravení návrhu zadání ÚP SZ § 47 odst. 2, 3 a 4
Schválení zadání ÚP SZ § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5
Návrh územního plánu    
Zpracování návrhu ÚP SZ § 50 odst. 1; V § 13 odst. 1 a příloha č. 7
Pořízení vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (pokud je požadavek na zpracování obsažen v zadání ÚP) SZ § 50
Konzultace (pokud je zjištěn ve vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí významný negativní vliv na území sousedního státu) SZ § 50 odst. 4
Společné jednání o návrhu ÚP SZ § 50 odst. 2
Posouzení návrhu ÚP krajským úřadem SZ § 50 odst. 7
Upravení návrhu ÚP SZ § 51
Zahájení řízení o ÚP SZ § 50 odst. 8)
Řízení o územním plánu    
Řízení o ÚP § 52
Veřejné projednání návrhu ÚP SZ § 4 odst. 2 až 8, § 20, § 22, § 23, § 52 odst. 1; SŘ § 172 odst. 3
Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu ÚP
- běžná úprava
- podstatná úprava
- přepracování
SZ § 53
SZ § 53 odst. 1
SZ § 53 odst. 2
SZ § 53 odst. 3
Přezkum a odůvodnění návrhu ÚP SZ § 53 odst. 4, 5, 6
Vydání územního plánu    
Vydání ÚP SZ § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2; SŘ § 173 odst. 1
Nabytí účinnosti ÚP SZ § 20; SŘ § 173 odst. 1, § 172 odst. 1 a § 25
Záznam o účinnosti ÚP SZ § 168 odst. 1; V § 14 odst. 1
Vyhodnocování územního plánu a jeho změny    
Zpráva o uplatňování ÚP SZ § 55
Změna ÚP SZ § 55
 
Evidence územního plánu SZ § 162; V § 22 a příloha č. 16 Evidence územně plánovací činnosti
Ukládání územního plánu SZ § 165

Vysvětlivky a zkratky

SZzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vvyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
MMR ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP ČRMinisterstvo životního prostředí ČR
ÚÚRÚstav územního rozvoje
Portál ÚPPortál územního plánování
KHSkrajská hygienická stanice
ÚPPúzemně plánovací podklady
ÚPDúzemně plánovací dokumentace
PÚRpolitika územního rozvoje
ZÚRzásady územního rozvoje
ÚPúzemní plán
RPregulační plán
ÚAPkúzemně analytické podklady kraje
URÚudržitelný rozvoj území
VV URÚvyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
EVLevropsky významná lokalita
POptačí oblast
PaPPrincipy a pravidla územního plánování – internetová publikace ÚÚR

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 8. 3. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2018.