Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pořizování regulačního plánu


Viz také


UPOZORNĚNÍ

Tato sekce Portálu ÚP má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.
Sekce není v souladu s novelou a bude postupně aktualizována i v návaznosti na novelu vyhlášky č. 500/2006 Sb.


Pořizování regulačního plánu – z podnětu

Přehled zohledňuje změnu stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Stav k 20. 5. 2014.

Fáze pořizování regulačního plánu Vybrané úkony pořizování regulačního plánu Právní předpisy Metodická sdělení, stanoviska a metodiky Související otázky a odpovědi
(bez vazby na jednotlivé fáze pořizování)
Podnět k pořízení regulačního plánu    

Stanoviska a metodiky odboru územního plánování (MMR)


Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování (ÚÚR)


Neaktuální stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování a stavebního řádu (ÚÚR) Archivní materiál


Teorie a metodiky (Portál ÚP)


Principy a pravidla územního plánování


Účast veřejnosti v procesu územního plánování (pracovní materiál k recenzi 05/2013)


1000 otázek – Územně plánovací podklady

Limity využití území viz též Územní plán, viz též Dotčené orgány
Mapové podklady
Sledované jevy
Údaje o území
Územně analytické podklady
Územní studie / urbanistická studie


1000 otázek – Územně plánovací dokumentace

Doba platnosti ÚPD
Hluková studie
Námitky a připomínky při pořizování ÚP
Obecně závazná vyhláška
Opatření obecné povahy
Plánovací smlouva
Plocha
Pořizování územního plánu
Pořizovatel
Pravomoci zastupitelstva obce
Předkupní právo
Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy
Prostorová regulace
Rada obcí
Regulační plán
Současně zastavěné území
Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení
Úprava územního plánu
Určený zastupitel
Územně plánovací dokumentace
Územní plán
Územní systémy ekologické stability
Veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření
Veřejné prostranství
Vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj území
Zadání územního plánu
Zahrádkové kolonie
Zásady územního rozvoje
Zastavěné území
Změna územního plánu

Obsah a účel RP SZ § 61 odst. 1 a 5; SZ § 61, § 64 odst. 1, 6 a 7; V § 17 až 21, příloha č. 8 a č. 9
Závaznost RP SZ § 61 odst. 2;
Podněty k pořízení RP SZ § 6, § 7, § 62, § 64 odst. 1 a 7; V § 17, příloha č. 8 a č. 9
Kdo smí být pořizovatelem RP SZ § 6 odst. 1 písm. a) a písm. c), § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 24
Schválení, kdo bude pořizovat RP SZ § 6 odst. 6
Úhrada nákladů na pořízení RP SZ § 63 odst. 1 a 3
Zadání regulačního plánu    
Mapové podklady V § 3
Měřítka výkresů V § 19 odst. 2
Obsah zadání RP SZ § 64 odst. 2 a 6; V § 17 odst. 2, příloha č. 9
Projednání návrhu zadání RP SZ § 64 odst. 2 až 5
Schválení zadání RP SZ § 64 odst. 6
Návrh regulačního plánu    
Zpracování návrhu RP SZ § 61, § 65 odst. 1, V § 19, příloha č. 11
Nahrazení územního rozhodnutí SZ § 61 odst. 2 až 4;
Posuzování a dokumentace vlivů SZ § 61 odst. 3 a 4, § 63 až 65, § 68 odst. 5
Spojení posuzování vlivů a pořizování RP SZ § 61 odst. 3
Společné jednání o návrhu RP SZ § 65 odst. 2 až 6
Upravení návrhu RP SZ § 65 odst. 7, § 68 odst. 1
Řízení o regulačním plánu    
Veřejné projednání návrhu RP SZ § 4 odst. 2 až 8, § 22, § 23, § 67; SŘ § 172 odst. 3
Výsledky projednání SZ § 65 odst. 7, § 67 odst. 2 až 4, § 68 odst. 1 až 3, § 69 odst. 3 a 4; SŘ § 172 odst. 4 a 5
Posouzení RP pořizovatelem SZ § 68 odst. 4 a 5
Vydání regulačního plánu    
Vydání RP SZ § 6 odst. 5 písm. d), § 7 odst. 2 písm. d), § 62 odst. 1 a 2, § 69 odst. 1 a 2; SŘ § 173 odst. 1
Nabytí účinnosti RP SŘ § 173 odst. 1
Záznam o účinnosti RP SZ § 168 odst. 1; V § 20 odst. 1; SŘ § 75
Doba platnosti RP SZ § 71 odst. 1 a 2,
Zrušení RP SZ § 71 odst. 1, 3 a 8
Změna regulačního plánu    
Pořízení změny RP SZ § 71 odst. 1, 3 až 5 a 8, § 69 odst. 6
Vydání změny RP SZ § 6 odst. 5 písm. d), § 7 odst. 2 písm. d), § 62 odst. 1 a 2, § 69 odst. 1 a 2; V § 21
Projednání a vydání návrhu změny RP schválené do 31. 12. 2006 SZ § 188
Nabytí účinnosti změny RP SŘ § 173 odst. 1
Záznam o účinnosti změny RP SZ § 168 odst. 1; V § 20 odst. 1; SŘ § 75
Záznam o účinnosti právního stavu po vydání změny RP SZ § 168 odst. 1; V § 20 odst. 2; SŘ § 75
 
Souběžné pořízení RP a změny ÚP SZ § 70
Evidence regulačního plánu SZ § 162; V § 22 a příloha č. 17 Evidence územně plánovací činnosti
Ukládání regulačního plánu SZ § 165

Pořizování regulačního plánu – na žádost

Přehled zohledňuje novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Stav k 30. 9. 2013.

Fáze pořizování regulačního plánu Vybrané úkony pořizování regulačního plánu Právní předpisy Metodická sdělení, stanoviska a metodiky Související otázky a odpovědi
(bez vazby na jednotlivé fáze pořizování)
Žádost o vydání regulačního plánu    

Stanoviska a metodiky odboru územního plánování (MMR)


Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování (ÚÚR)


Neaktuální stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování a stavebního řádu (ÚÚR) Archivní materiál


Teorie a metodiky (Portál ÚP)


Principy a pravidla územního plánování


Účast veřejnosti v procesu územního plánování (pracovní materiál k recenzi 05/2013)


1000 otázek – Územně plánovací podklady

Limity využití území viz též Územní plán, viz též Dotčené orgány
Mapové podklady
Sledované jevy
Údaje o území
Územně analytické podklady
Územní studie / urbanistická studie


1000 otázek – Územně plánovací dokumentace

Doba platnosti ÚPD
Hluková studie
Námitky a připomínky při pořizování ÚP
Obecně závazná vyhláška
Opatření obecné povahy
Plánovací smlouva
Plocha
Pořizování územního plánu
Pořizovatel
Pravomoci zastupitelstva obce
Předkupní právo
Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy
Prostorová regulace
Rada obcí
Regulační plán
Současně zastavěné území
Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení
Úprava územního plánu
Určený zastupitel
Územně plánovací dokumentace
Územní plán
Územní systémy ekologické stability
Veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření
Veřejné prostranství
Vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj území
Zadání územního plánu
Zahrádkové kolonie
Zásady územního rozvoje
Zastavěné území
Změna územního plánu

Podmíněno zadáním RP v ZÚR nebo v ÚP SZ § 62 odst. 3
Podání žádosti SZ § 66 odst. 1
Náležitosti žádosti o pořízení RP SZ § 61, § 62 odst. 1 a 3, § 66; V § 18, příloha č. 10
Kdo smí žádat o RP SZ § 62 odst. 3
Kdo smí být pořizovatelem u RP SZ § 6, § 24, § 66 odst. 1 a 3
Návrh regulačního plánu SZ § 66 odst. 3 písm. c); V § 18 odst. 2, příloha č. 11
Dohoda o parcelaci / Plánovací smlouva SZ § 66 odst. 2, § 69 odst. 1; V § 18 odst. 2, příloha č. 12, 13
Mapové podklady V § 3
Měřítka výkresů V § 19 odst. 2
Posouzení žádosti pořizovatelem SZ § 66 odst. 4, 5
Úhrada nákladů na pořízení RP SZ § 63
Řízení o regulačním plánu    
Veřejné projednání návrhu RP SZ § 4 odst. 2 až 8, § 20, § 22, § 23, § 67; SŘ § 172 odst. 3
Výsledky projednání SZ § 67 odst. 2 až 4, § 68 odst. 1 až 3, § 69 odst. 3 a 4; SŘ § 172 odst. 4 a 5
Posouzení RP pořizovatelem SZ § 68 odst. 4 a 5
Vydání regulačního plánu    
Vydání RP SZ § 6 odst. 5 písm. d), § 62 odst. 1, § 69 odst. 1, 2, 5; SŘ § 173 odst. 1
Nabytí účinnosti RP SŘ § 173 odst. 1
Záznam o účinnosti RP SZ § 168 odst. 1; V § 20 odst. 1; SŘ § 75
Doba platnosti RP SZ § 71 odst. 6
Zrušení RP SZ § 71 odst. 6
Změna regulačního plánu    
Pořízení změny RP SZ § 71 odst. 6 a 7, § 69 odst. 6
Vydání změny RP SZ § 6 odst. 5 písm. d), § 62 odst. 1 a 3, § 69 odst. 1, 2 a 5; V § 21
Nabytí účinnosti změny RP SŘ § 173 odst. 1
Záznam o účinnosti změny RP SZ § 168 odst. 1; V § 20 odst. 1; SŘ § 75
Záznam o účinnosti právního stavu po vydání změny RP SZ § 168 odst. 1; V § 20 odst. 2; SŘ § 75
 
Evidence regulačního plánu SZ § 162; V § 22 a příloha č. 18 Evidence územně plánovací činnosti
Ukládání regulačního plánu SZ § 165

Vysvětlivky a zkratky

SZzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vvyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
MMR ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP ČRMinisterstvo životního prostředí ČR
ÚÚRÚstav územního rozvoje
Portál ÚPPortál územního plánování
KHSkrajská hygienická stanice
ÚPPúzemně plánovací podklady
ÚPDúzemně plánovací dokumentace
PÚRpolitika územního rozvoje
ZÚRzásady územního rozvoje
ÚPúzemní plán
RPregulační plán
ÚAPkúzemně analytické podklady kraje
URÚudržitelný rozvoj území
VV URÚvyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
EVLevropsky významná lokalita
POptačí oblast
PaPPrincipy a pravidla územního plánování – internetová publikace ÚÚR

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 8. 3. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2018.