Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Starší aktuality


Rok 2017

««« Novější aktuality

30. 6. 2017 – Úřady územního plánování a stavební úřady

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Pozornost věnujte kontaktům na úřady územního plánování, stavební úřady obecné, stavební úřady pro dopravní stavby a stavební úřady pro vodní díla. Kontakty jsou využity z úkolu ÚÚR – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování.

Více informací ...


14. 6. 2017 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ŘO IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP. Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporuv MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.

Více informací ...


1. 6. 2017 – Různé

Pozornost věnujte např.:


24. 5. 2017 – Různé

Sledujte aktuální činnost a výstupy Ústavu územního rozvoje. Vybíráme např.:


15. 5. 2017 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace – Obecné informace k pořizování územně plánovací dokumentace

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Pozornost věnujte např.:

Více informací...


6. 4. 2017 – Různé

Pozornost věnujte např.:


24. 3. 2017 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti

Řídící orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ve Specifickém cíli 3.3 Územní rozvoj. Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14.00 hod., a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.
Řídící orgán IROP dále informoval, že výzvy č. 2 „Územní plány“ a č. 3 „Regulační plány“ budou ukončeny dne 31. 3. 2017 v 14.00 hod. tak, jak stanovují texty výzev. Další výzvy v těchto aktivitách Řídící orgán IROP neplánuje.

Více informací ...


17. 3. 2017 – Nástroje územního plánování v České republice – ÚPD a ÚPP obcí

Obce s rozšířenou působností pořizují v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady, které prezentují na svých webových stránkách. Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2016.

Odkazy na ÚAP ORP na Portálu územního plánování jsou aktualizovány ke dni 17. 3. 2017, naposledy doplněné 9. 6. 2017. AKTUALIZOVANÉ

Více informací ...


16. 3. 2017 – Oborové informace o území – Doprava

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci, zejména na odkazy na stránkách Ministerstva dopravy.

Více informací...


16. 3. 2017 – Konference, semináře, kurzy

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci.

Více informací...


15. 3. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Revize katastru nemovitostí – Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK - 3095/2017-22 a Ministerstva pro místní rozvoj, sekce stavebního práva č.j. 9865/2017-82 ze dne 2. března 2017 pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí. Materiál je také dispozici:


9. 3. 2017 – Aktuální témata v územním rozvoji

Nepřehlédněte nový okruh Smart Cities (Chytrá města).

Více informací...


8. 2. 2017 – Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Nepřehlédněte okruhy:

Více informací...


6. 2. 2017 – Dotace EU a ČR

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci, zejména odkazy na dotace a programy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Více informací...


2. 2. 2017 – Obnova a rozvoj venkova

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Nepřehlédněte nové dokumenty, zajímavé informace z Deníku veřejné správy a Zpravodaje venkova.

Více informací...


1. 2. 2017 – Konference, semináře, kurzy

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci.

Více informací...


31. 1. 2017 – Různé

Sledujte aktuální činnost a výstupy Ústavu územního rozvoje. Vybíráme např.:


2. 1. 2017 – ÚPD a ÚPP obcí

Obce s rozšířenou působností (ORP) pořídily k 31. 12. 2008 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (ÚAP), které prezentují na svých internetových stránkách. Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2016.

V průběhu první poloviny roku 2017 budou odkazy na ÚAP ORP postupně nahrazovány za aktualizované.

Více informací ...


Rok 2016

2. 11. 2016 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Více informací...


1. 11. 2016 – Různé

Pozornost věnujte např.:


27. 10. 2016 – Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Byla aktualizována a doplněna celá sekce odkazů na webové stránky, které přímo souvisí s pořizováním územně analytických podkladů.

Více informací...


18. 10. 2016 – Dotace EU a ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2017 na dotační titul Územní plán. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Více informací...


12. 10. 2016 – Různé

Pozornost věnujte např.:


11. 10. 2016 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Více informací...


22. 9. 2016 – Aktuality na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Nepřehlédněte:


15. 8. 2016 – Nová sekce Konference, semináře, kurzy

Pozornost věnujte např.:

Více informací...


1. 7. 2016 – Teorie, metodiky

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci. Sledujte především:

Více informací...


1. 7. 2016 – Dotace EU a ČR

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci.

Více informací...


6. 6. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Teorie, metodiky. Více informací...

Nepřehlédněte: Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí – Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb. – druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace, červen 2016.


KONFERENCE – Křižovatky architektury. Více informací...
Téma – Kulturní krajina: proměny – tvorba – ochrana. Konference se konala 2. 6. 2016 v Národním technickém muzeu, Praha.
Nabízíme Vám odkaz na jednotlivé prezentace.


27. 5. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Oborové informace o území – Průmysl, brownfields. Více informací...

Zajímavé odkazy:


18. 5. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti. Jedná se o aktualizaci Specifických pravidel – výzvy č. 2 Územní plány / výzvy č. 3 Regulační plány / výzvy č. 9 Územní studie.
Více informací...


9. 5. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Teorie, metodiky. Více informací...

Sledujte především:


5. 5. 2016

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Územně plánovací nástroje na celostátní úrovni v zemích EU.

Více informací...

Provedena aktualizace a doplnění odkazů v sekci Další zdroje právních předpisů, judikatura – Vybraná poučná soudní rozhodnutí (judikáty) v oblasti územního plánování.

Více informací...


2. 5. 2016

Provedeny aktualizace a doplnění odkazů v různých sekcích. Za pozornost stojí např.:


27. 4. 2016

Vážení uživatelé Portálu územního plánování,

dnem 27. 4. 2016 byly ukončeny změny Portálu ÚP.
K úpravám bylo přistoupeno s ohledem na větší přehlednost internetových stránek a dynamické nastavení přednostně pro počítač a příležitostně pro mobilní zařízení. Dále bude opět na Portálu ÚP probíhat průběžná aktualizace stávajících odkazů a jeho další naplňování novými odkazy.

Věříme, že Vám změny přinesou nové informace i lepší uživatelský komfort.


26. 4. 2016

II. KONFERENCE – VÝZKUMNÉ PROJEKTY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

NEPŘEHLÉDNĚTE

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Olomouci 11. května 2016 konferenci, která představí výsledky výzkumných projektů v oblasti působnosti MMR realizovaných v rámci výzkumných programů Beta a Omega za podpory Technologické agentury ČR.
Místo konání: Olomouc, Clarion Congress Hotel, 11. května 2016 od 9:30 hod.

Více informací...


11. 4. 2016

Vážení uživatelé Portálu územního plánování,

v průběhu dubna 2016 se předpokládá změna Portálu ÚP s ohledem na kvalitnější přehlednost internetové aplikace. Úprava bude probíhat za provozu. Omlouváme se za případné přechodné problémy, které mohou vzniknout v zobrazení Portálu ÚP vzhledem k jeho změnám a obnovení.

Děkujeme za pochopení.


28. 3. 2016

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Stavební zákon a prováděcí předpisy.

Více informací...


25. 2. 2016

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD).

Více informací...


29. 1. 2016, aktualizováno 11. 4. 2016

EVROPSKÝ HABITAT – Regionální konference OSN. Praha, 16. až 18. března 2016. Téma „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech).

Více informací ...

Jak probíhala konference.

Více informací ...


29. 1. 2016

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Publikace, internetové prezentace, knihovny.

Více informací...

Pozornost věnujte především novým a aktualizovaným materiálům:


7. 1. 2016

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky.

Více informací...

Odkazy byly pro přehlednost rozděleny do pěti bloků – sekce Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování / sekce Principy a pravidla územního plánování / sekce Výzkum a vývoj / sekce Urbanismus / sekce Teorie, charty, mezinárodní dohody v oblasti územního rozvoje.
Pozornost věnujte např. odkazům:


4. 1. 2016

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY – ARCHITECTURE AND BUILDING CULTURE POLICY OF THE CZECH REPUBLIC

Strategický dokument s celostátní působností "Politika architektury a stavební kultury České republiky" byl zveřejněn v anglické verzi.

Více informací ...


Rok 2015

16. 12. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Mezinárodní souvislosti – Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumentyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


2. 12. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Dotace EU a ČRvíce informací...

Pozornost věnujte především aktuálním programům podpory územně plánovací činnosti:


27. 11. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, službyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:

Současně byly ve stejné sekci PŘIPRAVENY NOVÉ OKRUHY ODKAZŮ na jednotlivé funkční složky občanského vybavení a služeb.


24. 11. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Obnova a rozvoj venkovavíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


9. 11. 2015

20. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


3. 11. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodikyvíce informací...
Pozornost věnujte především novým materiálům:


1. 10. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Ostatní odkazyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


3. 9. 2015

K Portálu územního plánování je k dispozici informační leták. Více informací ...


11. 8. 2015

Kraje pořídily k 30. 6. 2015 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentují na svých internetových stránkách.
Třetí úplná aktualizace ÚAP krajů měla být pořízena do 30. 6. 2015.

Odkazy na ÚAP krajů na Portálu územního plánování byly naposledy aktualizovány ke dni 11. 8. 2015. Více informací ...


22. 6. 2015

Na základě Evidence stavu průběžné kontroly správnosti a funkčnosti odkazů na Portálu územního plánování byla provedena aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích.


19. 6. 2015

Obce s rozšířenou působností (ORP) prezentují na svých internetových stránkách třetí úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) 2014.

Odkazy na ÚAP ORP na Portálu územního plánování byly naposledy aktualizovány ke dni 13. 7. 2015. Více informací ...


21. 5. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodikyvíce informací...
Pozornost věnujte především novým materiálům:


14. 5. 2015

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
Strategický dokument s celostátní působností "Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1" byl schválen usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276.

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Strategický dokument s celostátní působností "Politika architektury a stavební kultury České republiky" byl schválen usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

Více informací ...


20. 3. 2015

Obce s rozšířenou působností (ORP) pořídily k 31. 12. 2014 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (ÚAP), které prezentují na svých internetových stránkách.
Třetí úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2014.

V průběhu první poloviny roku 2015 budou odkazy na ÚAP ORP na Portálu územního plánování postupně nahrazovány za aktualizované. Více informací ...


17. 3. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Ostatní odkazyvíce informací...
Pozornost věnujte především části:


21. 1. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Dotace EU a ČRvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


13. 1. 2015

PROVEDENY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodikyvíce informací...
Pozornost věnujte především novým materiálům "Změna územního plánu – obsah", "Ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu", "Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků".

PROVEDENY AKTUALIZACE sekce Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovnyvíce informací...
Pozornost věnujte především výstupům ÚÚR – internetovým prezentacím "Principy a pravidla územního plánování" a "Dotčené orgány v procesu územního plánování".


Rok 2014

1. 12. 2014

Nové informace o připravovaném dokumentu "Politika architektury a stavební kultury České republiky" v sekci Aktuální tématavíce informací...


4. 11. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Obecné informace o území – Geografická data, informační systémyvíce informací...
Pozornost věnujte především geografickým informačním systémům, mapám a mapovým serverům krajů, obcí apod.


2. 10. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodikyvíce informací...


1. 10. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Strategické a koncepční dokumenty v České republice – Národní zprávy, koncepce, politiky, plányvíce informací...


23. 7. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Obrana, bezpečnost státu, COvíce informací...


19. 6. 2014

Na základě Evidence stavu průběžné kontroly správnosti a funkčnosti odkazů na Portálu územního plánování byla provedena aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích.


17. 6. 2014

Sledujte na Portálu územního plánování novou sekci Aktuální témata.
Pozornost věnujte nejen Aktualitám z oboru na jiných webových stránkách, ale i Aktuálním tématům v územním rozvoji.
Jsou zde na jednom místě shrnuty vybrané zajímavé informace – Politika územního rozvoje, Suburbanizace, Regionální rozvoj, Politika architektury, Městský architekt, Veřejná prostranství – více informací...


3. 6. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Vodní hospodářství.
Pozornost věnujte vybraným zajímavým informacím na téma "Voda v krajině" – více informací...


22. 5. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Sídla, osídlenívíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovnyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům na:


16. 5. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodikyvíce informací...
V této souvislosti věnujte pozornost sekci Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace:


15. 4. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Obnova a rozvoj venkovavíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


3. 4. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Mezinárodní souvislosti – Územně plánovací nástroje na celostátní úrovni v zemích EUvíce informací...


1. 4. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovnyvíce informací...


11. 2. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Dotacevíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace – Teorie, metodikyvíce informací...
Pozornost věnujte části Principy a pravidla územního plánování – Kapitola E. POJMY.
V současné době považujeme za účelné upozornit na:


31. 1. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Kultura, historie, rekreace, cestovní ruchvíce informací...
Pozornost věnujte hlavně odkazům s označením NOVÉ a aktualizované části Odkazy na cestovní ruch, rekreaci, turistiku a kulturní dědictví v jednotlivých krajích ČR.


20. 1. 2014

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů v sekci Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, službyvíce informací...
Pozornost věnujte např. odkazům:


Rok 2013

28. 11. 2013

Na základě Evidence stavu průběžné kontroly správnosti a funkčnosti odkazů na Portálu územního plánování byla provedena aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích.


24. 10. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Oborové informace o území - Obrana, bezpečnost státu, CO - více informací ...
Pozornost věnujte např. odkazům:


16. 10. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace - Teorie, metodiky - více informací ...
Pozornost věnujte odkazům v nové části Charty – mezinárodní dohody v oblasti územního rozvoje.


2. 10. 2013

BYLA DOKONČENA NOVÁ SEKCE související s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb., o procesech pořizování ÚPD - Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace.
Je zde řešeno sjednocení odkazů – na právní předpisy, metodiky, judikaturu, 1000 otázek ke stavebnímu právu – uveřejněné na internetových stránkách ÚÚR a MMR ČR. Dále vazby nástrojů územního plánování a jednotlivé fáze pořizování ÚPD tak, aby pořizovatel měl přístup k informacím z jednoho místa.
Sekce bude dále aktualizována a doplňována.
Více informací:


20. 9. 2013

BYLA VYTVOŘENA NOVÁ SEKCE související s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. - Teorie, metodiky, publikace - Vybrané pojmy územního plánování - více informací ...
Současně byla pod Teorie, metodiky, publikace přesunuta aktualizovaná sekce odkazů Slovníky - více informací ...


6. 9. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekcích:
Oborové informace o území - Zemědělství, lesnictví - více informací ...
Oborové informace o území - Vodní hospodářství - více informací ...
Pozornost věnujte např. odkazům:


22. 8. 2013

Kraje pořídily k 30. 6. 2009 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentují na svých internetových stránkách.
Druhá úplná aktualizace ÚAP krajů měla být pořízena do 30. 6. 2013.

V průběhu druhé poloviny roku 2013 budou odkazy na ÚAP krajů postupně nahrazovány za aktualizované. Více informací ...

Poslední aktualizace proběhla ke dni 18. 11. 2013, předcházející 30. 9. 2013, 27. 8. 2013, 22. 8. 2013, 17. 7. 2013.


2. 8. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace - Teorie, metodiky - více informací ...
Pozornost věnujte především metodikám MMR ČR na úseku územního plánování, které procházejí úpravou z důvodu novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.


11. 6. 2013

Na základě Evidence stavu průběžné kontroly správnosti a funkčnosti odkazů na Portálu územního plánování byla provedena aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích.


4. 6. 2013

BYLA VYTVOŘENA NOVÁ SEKCE související s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. - Nástroje územního plánování a účast veřejnosti - více informací ...


28. 5. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace - Publikace, internetové prezentace, knihovny - více informací ...
Pozornost věnujte např. odkazům:


24. 5. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE odkazů v sekci Teorie, metodiky, publikace - Teorie, metodiky - více informací ...
Pozornost věnujte především metodikám MMR ČR na úseku územního plánování, které procházejí úpravou z důvodu novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.


16. 5. 2013

PROVEDENO DOPLNĚNÍ odkazu na 1000 otázek ke stavebnímu právu v rámci Konzultačního střediska ke stavebnímu právu. Více informací ...


2. 5. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů a informací v sekci Právní předpisy - Stavební zákon a prováděcí předpisy v souvislosti s novelou stavebního zákona a dalších předpisů.
Více informací...


25. 4. 2013

PROVEDENA AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ odkazů a informací v sekci Nástroje územního plánování v České republice - Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD) v souvislosti s novelou stavebního zákona.
Více informací...


5. 2. 2013

Obce s rozšířenou působností (ORP) pořídily k 31. 12. 2008 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (ÚAP), které prezentují na svých internetových stránkách.
Druhá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2012.

Počátkem roku 2013 budou odkazy na ÚAP ORP postupně nahrazovány za aktualizované. Více informací ...

Poslední aktualizace proběhla ke dni 10. 12. 2013, předcházející 22. 2. 2013, 16. 4. 2013, 2. 5. 2013, 22. 8. 2013, 19. 9. 2013.


4. 2. 2013

DOKONČENA OPRAVA A AKTUALIZACE odkazů souvisejících se změnou internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kdy došlo ke ztrátě cílových odkazů.
Upozorňujeme uživatele našeho portálu, že všechny odkazy by měly být plně funkční.


9. 1. 2013

Věnujte pozornost informacím souvisejícím s novelou stavebního zákona. Odkazy jsou označeny NOVÉ v souvislosti s novelou SZ.
Např. v sekcích:


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 30. 1. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.