Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Aktuality


Sekce

Aktuality na Portálu územního plánování


5. 12. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


28. 11. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a územní plánování, který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ve znění účinném od 25. 5. 2018. Naleznete na:


20. 11. 2018 – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Obce a veřejnost mají možnost zaslat své písemné připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky.
Připomínky ke Zprávě lze uplatnit písemně v termínu do 17. prosince 2018.

Více informací...


12. 11. 2018 – Témata architektury a stavební kultury

Byla doplněna sekce Weby zabývající se tématikou architektury a stavební kultury – vybrané instituce, školy, periodika. Pozornost věnujte např.:

Více informací ...


7. 11. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno druhé revidované vydání Ministerstva pro místní rozvoj Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování. Naleznete na:


5. 11. 2018 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dvě nové výzvy.

Více informací ...


24. 10. 2018 – Bydlení, občanské vybavení, služby

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, služby.
Více informací...


9. 10. 2018 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla aktualizována sekce Městský architekt. Pro informaci z České komory architektů např. Městský architekt evidence k 1.10. 2018.
Více informací...


20. 9. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla aktualizována sekce Pořizování regulačního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování územního plánu s odkazem na právní předpisy.


7. 9. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


5. 9. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí. Metodické sdělení nahrazuje a doplňuje Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 22. 7. 2013. Naleznete na:


31. 8. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 3. vydání. Ke změně metodického pokynu dochází ve vazbě na zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl novelizován § 96b stavebního zákona. Metodický pokyn naleznete na:


27. 8. 2018 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny nové materiály – metodická pomůcka Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků a metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti. Naleznete na:


21. 8. 2018 – Stavební zákon a prováděcí předpisy

Pro stavební úřady a úřady územního plánování:

  1. Ve Sbírce zákonů (částka 86) je publikován zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl také novelizován § 96b stavebního zákona.
  2. Ve Sbírce zákonů (částka 88) je publikován zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podjatost).

Více informací...


14. 8. 2018 – Obnova a rozvoj venkova

Byla aktualizována sekce Obnova a rozvoj venkova. Projděte si nové dokumenty, zajímavé informace z Deníku veřejné správy a Zpravodaje venkova, dostupné knihy a články na dané téma v knihovně ÚÚR a další odkazy.
Více informací...


8. 8. 2018 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte vybrané konference a semináře pro podzim 2018. Více informací...


7. 8. 2018 – Nástroje územního plánování v České republice

Byly upraveny odkazy na systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS a iLAS. Naleznete v sekcích:


6. 8. 2018 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Pro krajské úřady – zpracovaná sumární data z dotazníkového šetření včetně tabulek, grafů a kartogramů za roky 2015–2017 byla publikována na webových stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování a stavební řád – Analýza stavu na úseku SŘ a ÚP – Analýza 2015–2017.
Více informací...

V návaznosti na výše uvedenou analýzu byla aktualizována sekce na Portálu ÚP Úřady územního plánování a stavební úřady. Naleznete zde kontakty na orgány územního plánování, stavební úřady obecné, stavební úřady pro dopravní stavby a stavební úřady pro vodní díla.
Více informací...


20. 7. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem. Naleznete na:


17. 7. 2018 – Ostatní

Ke dni 1. 7. 2018 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


9. 7. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 2. vydání. Dále prezentace ze série školení Ministerstva pro místní rozvoj k problematice závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona (Brno, Praha, Pardubice. Červen 2018). Naleznete na:


26. 6. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu.. Naleznete na:


13. 6. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj – Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií.. Naleznete na:


28. 5. 2018 – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány / Publikace, internetové prezentace, knihovny

Byla provedena aktualizace sekce Strategické a koncepční dokumenty v České republice – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány. Více informací...

Byla provedena aktualizace sekce Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovny. Více informací...


23. 5. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


25. 4. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla aktualizována sekce Pořizování územního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování územního plánu s odkazem na právní předpisy.


23. 4. 2018 – Různé

Vážení uživatelé Portálu územního plánování, v průběhu dubna 2018 došlo ke změně webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Případné nefunkční odkazy na Portálu ÚP budeme postupně aktualizovat. Děkujeme za pochopení.


18. 4. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


5. 4. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


16. 3. 2018 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte na Portálu územního plánování vybrané konference a semináře. Například:

Více informací...


22. 2. 2018 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna tři aktualizovaná metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj – k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu, k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu a k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu. Materiály jsou k dispozici:


19. 2. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla provedena aktualizace sekce Pořizování zásad územního rozvoje v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou mj. přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování zásad územního rozvoje s odkazem na právní předpisy.

Postupně se také připravuje aktualizace sekcí Pořizování územního plánu a Pořizování regulačního plánu.


30. 1. 2018 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Pro příslušné úřady – Nepřehlédněte – Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 5. 2. do 19. 2. 2018.

Více informací...


29. 1. 2018
Novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 29. 1. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Materiál je k dispozici:

Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu – Viz informace OÚP MMR.


22. 1. 2018 – Novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 7. 12. 2017 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Materiál je k dispozici:


19. 1. 2018 – Novela stavebního zákona 2017

Postupně budeme doplňovat a aktualizovat sekce s vazbou na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – novela stavebního zákona – s účinností od 1. 1. 2018.
Nové informace jsou označeny – NOVÉ – NOVELA SZ nebo V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

Nepřehlédněte Prezentace ze série školení novely stavebního zákona. Více informací...


12. 1. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo materiál vztahující se k problematice vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. Materiál je k dispozici:


11. 1. 2018 – Témata architektury a stavební kultury

Nepřehlédněte novou sekci Témata architektury a stavební kultury. Ústav územního rozvoje spolupracuje na vybraných opatřeních k naplnění strategických cílů dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky. Např. nový výstup za Téma 8 – Výzkum a vývoj.

Více informací...


27. 11. 2017 – Různé

Pozornost věnujte např.:


21. 11. 2017 – Různé

Byl zveřejněn nový materiál Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Materiál je také dispozici v sekci Teorie, metodiky – Výzkum a vývoj a na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


20. 11. 2017 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu. Materiál je k dispozici:


30. 10. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika. Materiál je k dispozici:


25. 10. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Materiál je k dispozici:


18. 10. 2017 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 na dotační titul „Územní plán“.
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč.
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 10. 2017 do 28. 12. 2017 (do 12.00 hodin).
Odbor územního plánování MMR pořádá k této výzvě dne 23. 10. 2017 konzultační seminář.

Více informací ...


16. 10. 2017 – 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


6. 10. 2017 – Různé

Věnujte pozornost např.:


4. 10. 2017 – Různé

Politika architektury a stavební kultury České republiky. Naplňování strategických cílů dokumentu – nová publikace za Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí – Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech.

Více informací ...


19. 9. 2017 – Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze

Ministryně pro místní rozvoj ČR předložila na jednání vlády ČR dne 18. září 2017 materiál Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze (vláda ČR čj. 988/17).

Více informací ...


15. 9. 2017 – Různé

Sledujte aktuální činnost a výstupy Ústavu územního rozvoje. Vybíráme např.:


22. 8. 2017 – Nástroje územního plánování v České republice – ÚPD a ÚPP krajů

Kraje pořizují v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady, které prezentují na svých webových stránkách. Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2017.

Odkazy na ÚAP krajů na Portálu územního plánování jsou aktualizovány ke dni 22. 8. 2017.

Více informací ...


1. 8. 2017 – Novela stavebního zákona

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Více informací ...


17. 7. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu. Materiál je také dispozici:


13. 7. 2017 – Novela stavebního zákona

Dne 13. 7. 2017 podepsal prezident republiky zákon ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Více naleznete na webových stránkách Pražský hrad – Aktuální tiskové zprávy.


Starší aktuality »»»

Aktuality jinde

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje

Aktuality.

Deník veřejné správy

Města a obce online. Události, aktuality.

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra. Český týdeník pro státní správu a samosprávu. Aktuální číslo.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 6. 12. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2018.