Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Aktuality


Sekce

Aktuality na Portálu územního plánování


26. 3. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


4. 3. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k „povinné“ změně územního plánu a aktualizovaná certifikovaná metodika Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury. Oboje ke stažení:


20. 2. 2020 – Různé

Pozornost věnujte např.:


31. 1. 2020 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2020 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


17. 1. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – VODA V SÍDLE A KRAJINĚ – Sborník z konference AUÚP ČR, Plzeň 3.–4. 10. 2019, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...
Současně je také zveřejněn REJSTŘÍK 2019 k časopisu.


30. 12. 2019 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna metodika Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Naleznete v okruhu 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace.
Byla zveřejněna informace Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, pro stavební úřady. Naleznete v okruhu 1. Politika územního rozvoje ČR. Oboje k dispozici:


19. 12. 2019 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna metodika Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti. Naleznete na:


19. 12. 2019 – Různé

Pozornost věnujte např.:


10. 12. 2019 – Různé

20. 11. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Nově jsou v plné verzi zpřístupněny články z čísel 6/2018, 1/2019 a 2/2019. Více informací...


19. 11. 2019 – Různé

Pozornost věnujte např.:


18. 11. 2019 – Facebook

Ústav územního rozvoje je nově od 14. 11. 2019 na Facebooku. Věříme, že bude možné předávat informace o činnosti ÚÚR většímu okruhu uživatelů a oslovit šířeji naši cílovou skupinu. Sledujte – sdílejte – přispívejte. Více informací...


14. 11. 2019 – Dotace

8. 11. 2019 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno Metodické sdělení k aplikaci § 24 stavebního zákona ve vztahu k § 4 odst. 1 zákona o úřednících územních samosprávných celků. Naleznete na:


7. 11. 2019 – 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019
22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly připravované změny stavebního práva.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


4. 11. 2019 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu. Naleznete na:


14. 8. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – DOPRAVA / DOPRAVNÍ SYSTÉMY – Sborník z konference AUÚP, Brno 11.–12. 4. 2019, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


25. 9. 2019 – Různé

Evidence územně plánovací činnosti
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018. Více informací...


18. 9. 2019 – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Byla zveřejněna internetová verze publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2019, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2019 (bez DPH).
Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.
Naleznete na:


3. 9. 2019 – Politika územního rozvoje České republiky

Vláda schválila 2. 9. 2019 Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace PÚR ČR č. 2 byla pořízena z podnětu Ministerstva dopravy. Aktualizace PÚR ČR č. 3 byla pořízena z podnětu Ministerstva zemědělství. Více informací...


26. 8. 2019 – 22. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference jsou připravované změny stavebního práva. Více informací...


14. 8. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


9. 8. 2019 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR bylo v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018 vydáno druhé aktualizované znění publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019. Naleznete na na stránkách Ústavu územního rozvoje – v sekci Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel a v sekci Metodické příručky a publikační materiály – 2019 .


6. 8. 2019 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Byla zveřejněna finální verze Analýzy stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování 2015–2017, která je schválena vládou ČR.
Naleznete na:


5. 8. 2019 – Geografická data, informační systémy, digitalizace

Byla aktualizována sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace – Mapové portály krajů, měst a obcí. Více informací...


30. 7. 2019 – Oborové informace o území / Obecné informace o území

Byla aktualizována sekce Technická infrastruktura. Více informací...

Do sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace je nově zařazené téma Digitalizace. Více informací...


26. 7. 2019 – Teorie, metodiky / Mezinárodní souvislosti

Bylo zveřejněno aktualizované metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury. Naleznete na:

Byla aktualizována sekce Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty.
Více informací...


19. 7. 2019 – Ostatní

Ke dni 1. 7. 2019 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


17. 7. 2019 – Různé

Pozornost věnujte např.:


11. 7. 2019 – Seminář pro odbornou veřejnost

Byly zveřejněny vybrané prezentace ze semináře Ekonomické nástroje územního plánování v Evropě a jejich možné uplatnění v České republice, který se konal 17. 6. 2019 v Autoklubu v Praze, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, TAČR – Technologické agentury ČR, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a COST – European Cooperation in Science and Technology. Naleznete na:


28. 6. 2019 – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, byla schválena usnesením vlády ze dne 6. května 2019 č. 315. Naleznete na:


28. 6. 2019 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické doporučení Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 9. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Naleznete na:


21. 6. 2019 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla aktualizována stávající témata a doplněna dvě nová témata:


12. 6. 2019 – Nástroje územního plánování v České republice

Byly upraveny odkazy na ÚPD a ÚPP krajů a ÚPD a ÚPP obcí. Naleznete v sekcích:


28. 5. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi. Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 4/2018 a 5/2018.


28. 5. 2019 – Evidence územně plánovací činnosti ČR

Byly zveřejněny seznamy projektantů územních plánů, regulačních plánů a územních studií podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Naleznete na:


22. 5. 2019 – Principy a pravidla územního plánování

Byl aktualizován tematický okruh D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018. Byly zveřejněny aktualizované kapitoly:

Naleznete na:


21. 3. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj a Politika architektury a stavební kultury ČR

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a mimořádná příloha VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – Sborník z konference AUÚP ČR, Pardubice 8.–9. 11. 2018, které jsou k dispozici v plné verzi. Více informací...

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj připravili v rámci implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR, plnění opatření č. 2.2.3 publikaci – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře. Více informací...


8. 3. 2019 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury a k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace. Naleznete na:


11. 2. 2019 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Pro příslušné úřady – Nepřehlédněte – Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá
od 18. 2. do 1. 3. 2019.

Více informací...


1. 2. 2019 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi. Pozn.: metodické sdělení přesunuto do archivu a nahrazeno novým z 8. 3. 2019. Naleznete na:


26. 1. 2019 – Ostatní odkazy – Regionální rozvoj

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky provedl v rámci úkolu A.4.05/RP Podpora obcí k 31. 12. 2018 aktualizaci přehledu funkčních mikroregionů a euroregionů v České republice. Naleznete na:


25. 1. 2019 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2019 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


23. 1. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2018 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi. Více informací...
Současně je k časopisu zveřejněn Rejstřík 2018. Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 2/2018 a 3/2018.


16. 1. 2019 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2019 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování. Více informací...


5. 12. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


28. 11. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a územní plánování, který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ve znění účinném od 25. 5. 2018. Naleznete na:


20. 11. 2018 – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Obce a veřejnost mají možnost zaslat své písemné připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky.
Připomínky ke Zprávě lze uplatnit písemně v termínu do 17. prosince 2018.

Více informací...


12. 11. 2018 – Témata architektury a stavební kultury

Byla doplněna sekce Weby zabývající se tématikou architektury a stavební kultury – vybrané instituce, školy, periodika. Pozornost věnujte např.:

Více informací ...


7. 11. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno druhé revidované vydání Ministerstva pro místní rozvoj Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování. Naleznete na:


5. 11. 2018 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dvě nové výzvy.

Více informací ...


24. 10. 2018 – Bydlení, občanské vybavení, služby

Byla aktualizována sekce Oborové informace o území – Bydlení, občanské vybavení, služby.
Více informací...


9. 10. 2018 – Aktuální témata v územním rozvoji

Byla aktualizována sekce Městský architekt.
Více informací...


20. 9. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla aktualizována sekce Pořizování regulačního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování územního plánu s odkazem na právní předpisy.


7. 9. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


5. 9. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí. Metodické sdělení nahrazuje a doplňuje Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 22. 7. 2013. Naleznete na:


31. 8. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 3. vydání. Ke změně metodického pokynu dochází ve vazbě na zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl novelizován § 96b stavebního zákona. Metodický pokyn naleznete na:


27. 8. 2018 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny nové materiály – metodická pomůcka Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků a metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti. Naleznete na:


21. 8. 2018 – Stavební zákon a prováděcí předpisy

Pro stavební úřady a úřady územního plánování:

  1. Ve Sbírce zákonů (částka 86) je publikován zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl také novelizován § 96b stavebního zákona.
  2. Ve Sbírce zákonů (částka 88) je publikován zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podjatost).

Více informací...


14. 8. 2018 – Obnova a rozvoj venkova

Byla aktualizována sekce Obnova a rozvoj venkova. Projděte si nové dokumenty, zajímavé informace z Deníku veřejné správy a Zpravodaje venkova, dostupné knihy a články na dané téma v knihovně ÚÚR a další odkazy.
Více informací...


8. 8. 2018 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte vybrané konference a semináře pro podzim 2018. Více informací...


7. 8. 2018 – Nástroje územního plánování v České republice

Byly upraveny odkazy na systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS a iLAS. Naleznete v sekcích:


6. 8. 2018 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Pro krajské úřady – zpracovaná sumární data z dotazníkového šetření včetně tabulek, grafů a kartogramů za roky 2015–2017 byla publikována na webových stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování a stavební řád – Analýza stavu na úseku SŘ a ÚP – Analýza 2015–2017.
Více informací...

V návaznosti na výše uvedenou analýzu byla aktualizována sekce na Portálu ÚP Úřady územního plánování a stavební úřady. Naleznete zde kontakty na orgány územního plánování, stavební úřady obecné, stavební úřady pro dopravní stavby a stavební úřady pro vodní díla.
Více informací...


20. 7. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem. Naleznete na:


17. 7. 2018 – Ostatní

Ke dni 1. 7. 2018 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


9. 7. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 2. vydání. Dále prezentace ze série školení Ministerstva pro místní rozvoj k problematice závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona (Brno, Praha, Pardubice. Červen 2018). Naleznete na:


26. 6. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu.. Naleznete na:


13. 6. 2018 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj – Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií.. Naleznete na:


28. 5. 2018 – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány / Publikace, internetové prezentace, knihovny

Byla provedena aktualizace sekce Strategické a koncepční dokumenty v České republice – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány. Více informací...

Byla provedena aktualizace sekce Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovny. Více informací...


23. 5. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


25. 4. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla aktualizována sekce Pořizování územního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování územního plánu s odkazem na právní předpisy.


23. 4. 2018 – Různé

Vážení uživatelé Portálu územního plánování, v průběhu dubna 2018 došlo ke změně webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Případné nefunkční odkazy na Portálu ÚP budeme postupně aktualizovat. Děkujeme za pochopení.


18. 4. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


5. 4. 2018 – Různé

Pozornost věnujte např.:


16. 3. 2018 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte na Portálu územního plánování vybrané konference a semináře. Například:

Více informací...


22. 2. 2018 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna tři aktualizovaná metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj – k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu, k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu a k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu. Materiály jsou k dispozici:


19. 2. 2018 – Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace

Byla provedena aktualizace sekce Pořizování zásad územního rozvoje v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Více informací...

Součástí jsou mj. přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování zásad územního rozvoje s odkazem na právní předpisy.

Postupně se také připravuje aktualizace sekcí Pořizování územního plánu a Pořizování regulačního plánu.


30. 1. 2018 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Pro příslušné úřady – Nepřehlédněte – Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 5. 2. do 19. 2. 2018.

Více informací...


29. 1. 2018
Novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 29. 1. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Materiál je k dispozici:

Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu – Viz informace OÚP MMR.


22. 1. 2018 – Novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 7. 12. 2017 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Materiál je k dispozici:


19. 1. 2018 – Novela stavebního zákona 2017

Postupně budeme doplňovat a aktualizovat sekce s vazbou na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – novela stavebního zákona – s účinností od 1. 1. 2018.
Nové informace jsou označeny – NOVÉ – NOVELA SZ nebo V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

Nepřehlédněte Prezentace ze série školení novely stavebního zákona. Více informací...


12. 1. 2018 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo materiál vztahující se k problematice vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. Materiál je k dispozici:


11. 1. 2018 – Témata architektury a stavební kultury

Nepřehlédněte novou sekci Témata architektury a stavební kultury. Ústav územního rozvoje spolupracuje na vybraných opatřeních k naplnění strategických cílů dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky. Např. nový výstup za Téma 8 – Výzkum a vývoj.

Více informací...


27. 11. 2017 – Různé

Pozornost věnujte např.:


21. 11. 2017 – Různé

Byl zveřejněn nový materiál Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Materiál je také dispozici v sekci Teorie, metodiky – Výzkum a vývoj a na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


20. 11. 2017 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu. Materiál je k dispozici:


30. 10. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika. Materiál je k dispozici:


25. 10. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Materiál je k dispozici:


18. 10. 2017 – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územně plánovací činnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 na dotační titul „Územní plán“.
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč.
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 10. 2017 do 28. 12. 2017 (do 12.00 hodin).
Odbor územního plánování MMR pořádá k této výzvě dne 23. 10. 2017 konzultační seminář.

Více informací ...


16. 10. 2017 – 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


6. 10. 2017 – Různé

Věnujte pozornost např.:


4. 10. 2017 – Různé

Politika architektury a stavební kultury České republiky. Naplňování strategických cílů dokumentu – nová publikace za Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí – Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech.

Více informací ...


19. 9. 2017 – Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze

Ministryně pro místní rozvoj ČR předložila na jednání vlády ČR dne 18. září 2017 materiál Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze (vláda ČR čj. 988/17).

Více informací ...


15. 9. 2017 – Různé

Sledujte aktuální činnost a výstupy Ústavu územního rozvoje. Vybíráme např.:


22. 8. 2017 – Nástroje územního plánování v České republice – ÚPD a ÚPP krajů

Kraje pořizují v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady, které prezentují na svých webových stránkách. Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2017.

Odkazy na ÚAP krajů na Portálu územního plánování jsou aktualizovány ke dni 22. 8. 2017.

Více informací ...


1. 8. 2017 – Novela stavebního zákona

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Více informací ...


17. 7. 2017 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový materiál: Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu. Materiál je také dispozici:


13. 7. 2017 – Novela stavebního zákona

Dne 13. 7. 2017 podepsal prezident republiky zákon ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Více naleznete na webových stránkách Pražský hrad – Aktuální tiskové zprávy.


Starší aktuality »»»

Aktuality jinde

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje

Aktuality.

Deník veřejné správy

Města a obce online. Události, aktuality.

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra. Český týdeník pro státní správu a samosprávu. Aktuální číslo.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 26. 3. 2020 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.