Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Aktuality


Sekce

S ohledem na vývoj situace v souvislosti s onemocněním COVID-1

Aktuality na Portálu územního plánování


26. 11. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky – Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Naleznete:


23. 11. 2020 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte plánované konference, semináře, školení – s ohledem na vývoj situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 – konají se on-line nebo si můžete plánovat akce na rok 2021. Více informací...


5. 11. 2020 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 10. 2020. Více informací...


4. 11. 2020 – Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty / Témata architektury a stavební kultury

Byla provedena revize a aktualizace sekce Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty.
Nově je zveřejněn Radou Evropy schválený český překlad – Heslář územního rozvoje.

Byla provedena revize a aktualizace sekce Témata architektury a stavební kultury.
Nově jsou zveřejněny informace k soutěži Architekt obci – Architekt obci 2020.


3. 11. 2020 – Témata architektury a stavební kultury

Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.


2. 11. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 1/2020 a 2/2020.


27. 10. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) pro stavební úřady
Oprávněný investor – Metodické sdělení k § 23a stavebního zákona


6. 10. 2020 – Teorie, metodiky

V rámci metodického pokynu Standard vybraných částí územního plánu byla aktualizována Knihovna grafických symbolů – byl nahrán nový balíček pro nastavení vizualizace v prostředí ESRI pro zajištění kompatibility s jednotlivými verzemi ArcGIS (pro verze 10.0–10.8). Naleznete na:


24. 9. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu
Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu


21. 9. 2020 – Evidence územně plánovací činnosti

Byly zveřejněny Seznamy projektantů územních plánů, regulačních plánů a územních studií podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Více informací...


4. 9. 2020 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byly aktualizovány výstupy Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 7. 2020. Více informací...


2. 9. 2020 – Konference Ministerstva pro místní rozvoj

Dne 6. října 2020 se v prostorách Akademie veřejného investování v Praze uskuteční 5. ročník konference MMR Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje. Konference je určena především pro zástupce akademické sféry, státní správy a územních samospráv.
Více informací...


21. 8. 2020 – Evidence územně plánovací činnosti

Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018. Více informací...


18. 8. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Byly zveřejněny informace k Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833.
Více informací...


4. 8. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny materiály: aktualizované metodické sdělení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Vztah územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a průmět územní energetické koncepce do územního plánu a revidovaný metodický výklad Ministerstva životního prostředí Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“).


30. 7. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj / Ostatní

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha Regulační plán vydávaný obcí – Otázky a odpovědi, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 5/2019 a 6/2019.

Ke dni 1. 7. 2020 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


14. 7. 2020 – Témata architektury a stavební kultury

Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.


14. 7. 2020 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna nová publikace odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi. Slouží k základní orientaci v problematice regulačních plánů vydávaných obcí, obsahuje 22 otázek a stručných odpovědí.


30. 6. 2020 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna aktualizovaná metodika Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.


26. 6. 2020 – Mapový portál Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje

ÚÚR zpracoval na podnět odborné veřejnosti společný výstup v rámci úkolů A.4.01/ÚP Evidence územně plánovací činnosti a A.4.13/SŘ Systém stavebně technické prevence – mapovou aplikaci Správní obvody stavebních úřadů. Obsahuje správní obvody obecných stavebních úřadů; speciálních stavebních úřadů pro vodní díla; speciálních stavebních úřadů pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
Výstup je publikován na Mapovém portálu MMR a ÚÚR.
Více informací...


12. 6. 2020 – Různé

Na Portálu územního plánování je aktualizována sekce Slovníky – Více informací....
Nově je také ze zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 12. 6. 2020. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 605 pojmů.
Více informací...


29. 5. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe. Více informací...


15. 5. 2020 – Různé

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2018–2020
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování, obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2019. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována sumární data z dotazníků po vyčištění dat a jejich požadovaných opravách. Byla zahájena příprava na statistické vyhodnocení.
Více informací...


15. 5. 2020 – Různé

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup "Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky". Poslední aktualizace k 1. 4. 2020. Více informací...


12. 5. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny materiály:
Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem;
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k prohlášení předkladatele koncepce podle ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu.
Současně byl zveřejněn odkaz na Metodická doporučení Ministerstva životního prostředí – převážně k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.


23. 4. 2020 – Správní uspořádání ČR, orgány územního plánování

Byla aktualizována sekce Správní uspořádání ČR, orgány územního plánování. Byly zrevidovány a aktualizovány odkazy a přehledné mapy v částech Portálu ÚP NUTS, Kraje, Obce a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo obrany ČR.


21. 4. 2020 – ARCHITEKT OBCI 2020

Do konce června lze podávat přihlášky do soutěže Architekt obci 2020, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Podrobnosti naleznete v příloze.
Více informací...


17. 4. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Byl zveřejněn návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky . Více informací naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Více informací...


16. 4. 2020 – Ostatní

Ke dni 2. 4. 2020 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování. Více informací...


10. 4. 2020

Vážení uživatelé Portálu územního plánování,
v souvislosti s krizovými opatřeními vlády ČR k rozšíření onemocnění COVID-19 využíváme období 03–05/2020 této situace k provedení celkové revize a aktualizaci odkazů na portálu. Omlouváme se Vám za možné nesrovnalosti.
Věříme, že se vše navrátí ke standardnímu stavu a opět budete využívat naše informace.
Děkujeme za pochopení.


8. 4. 2020 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie. Ke stažení:


26. 3. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


4. 3. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k „povinné“ změně územního plánu a aktualizovaná certifikovaná metodika Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury. Oboje ke stažení:


20. 2. 2020 – Různé

Pozornost věnujte např.:


31. 1. 2020 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2020 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


17. 1. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – VODA V SÍDLE A KRAJINĚ – Sborník z konference AUÚP ČR, Plzeň 3.–4. 10. 2019, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...
Současně je také zveřejněn REJSTŘÍK 2019 k časopisu.


30. 12. 2019 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna metodika Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Naleznete v okruhu 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace.
Byla zveřejněna informace Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, pro stavební úřady. Naleznete v okruhu 1. Politika územního rozvoje ČR. Oboje k dispozici:


19. 12. 2019 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna metodika Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti. Naleznete na:


19. 12. 2019 – Různé

Pozornost věnujte např.:


10. 12. 2019 – Různé

20. 11. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Nově jsou v plné verzi zpřístupněny články z čísel 6/2018, 1/2019 a 2/2019. Více informací...


19. 11. 2019 – Různé

Pozornost věnujte např.:


18. 11. 2019 – Facebook

Ústav územního rozvoje je nově od 14. 11. 2019 na Facebooku. Věříme, že bude možné předávat informace o činnosti ÚÚR většímu okruhu uživatelů a oslovit šířeji naši cílovou skupinu. Sledujte – sdílejte – přispívejte. Více informací...


14. 11. 2019 – Dotace

8. 11. 2019 – Teorie, metodiky

Bylo zveřejněno Metodické sdělení k aplikaci § 24 stavebního zákona ve vztahu k § 4 odst. 1 zákona o úřednících územních samosprávných celků. Naleznete na:


7. 11. 2019 – 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019
22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly připravované změny stavebního práva.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací ...


4. 11. 2019 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu. Naleznete na:


14. 8. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – DOPRAVA / DOPRAVNÍ SYSTÉMY – Sborník z konference AUÚP, Brno 11.–12. 4. 2019, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


25. 9. 2019 – Různé

Evidence územně plánovací činnosti
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018. Více informací...


18. 9. 2019 – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Byla zveřejněna internetová verze publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2019, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2019 (bez DPH).
Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.
Naleznete na:


3. 9. 2019 – Politika územního rozvoje České republiky

Vláda schválila 2. 9. 2019 Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace PÚR ČR č. 2 byla pořízena z podnětu Ministerstva dopravy. Aktualizace PÚR ČR č. 3 byla pořízena z podnětu Ministerstva zemědělství. Více informací...


26. 8. 2019 – 22. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference jsou připravované změny stavebního práva. Více informací...


14. 8. 2019 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2019 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj".
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování, která je zveřejněna v plné verzi. Více informací...


9. 8. 2019 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR bylo v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018 vydáno druhé aktualizované znění publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019. Naleznete na na stránkách Ústavu územního rozvoje – v sekci Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel a v sekci Metodické příručky a publikační materiály – 2019 .


6. 8. 2019 – Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Byla zveřejněna finální verze Analýzy stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování 2015–2017, která je schválena vládou ČR.
Naleznete na:


5. 8. 2019 – Geografická data, informační systémy, digitalizace

Byla aktualizována sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace – Mapové portály krajů, měst a obcí. Více informací...


Starší aktuality »»»

Aktuality jinde

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje

Aktuality.

Deník veřejné správy

Města a obce online. Události, aktuality.

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra. Český týdeník pro státní správu a samosprávu. Aktuální číslo.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 26. 11. 2020 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2020.