Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Aktuality


Sekce

Aktuality na Portálu územního plánování


6. 5. 2021 – ÚPD a ÚPP krajů

Kraje mají pořídit k 30. 6. 2021 pátou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace na Portálu územního plánování byla provedena ke dni 6. 5. 2021. V průběhu roku 2021 budou odkazy na ÚAP krajů nahrazovány za aktualizované v závislosti na zveřejňování na webových stránkách příslušných krajů.

Více informací ...


26. 4. 2021 – Různé – volná pracovní místa

Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo Technický redaktor odborného časopisu Urbanismus a územní rozvoj, termín podání přihlášek do 10. 5. 2021 a nabídku na externí spolupráci Příprava územního rozvojového plánu / Specializace – Dopravní infrastruktura pro Územní rozvojový plán ČR, termín podání přihlášek do 14. 5. 2021. Více informací...


12. 4. 2021 – Publikace, internetové prezentace, knihovny

Byla provedena revize a aktualizace sekce Teorie, metodiky, publikace – Publikace, internetové prezentace, knihovny. Více informací...

Nepřehlédněte nové číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj – obsah č. 1/2021. Součástí jsou dvě pravidelné přílohy zveřejněné v plné verzi – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe. Od roku 2021 je nově součástí těchto příloh přehled relevantní judikatury.


8. 4. 2021 / 26. 4. 2021 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byly aktualizovány výstupy:

Více informací...


31. 3. 2021 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Hodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na lidské zdraví.


30. 3. 2021 – Témata architektury a stavební kultury

Byla provedena revize a aktualizace sekce Témata architektury a stavební kultury. Více informací...

Nově jsou zveřejněny 2 materiály:


4. 3. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha
Změny v územním plánování. Co nás čeká? - Sborník z konference AUÚP ČR, Praha 8. října 2020, které jsou k dispozici v plné verzi. Současně je zveřejněn REJSTŘÍK 2020 k časopisu.
Více informací...


21. 2. 2021 – ÚPD a ÚPP obcí

Obce s rozšířenou působností (ORP) měly pořídit k 31. 12. 2020 pátou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace na Portálu územního plánování byla provedena ke dni 21. 2. 2021. V průběhu první poloviny roku 2021 budou odkazy na ÚAP ORP dále postupně nahrazovány za aktualizované v závislosti na zveřejňování na webových stránkách příslušných obcí s rozšířenou působností.

Více informací ...


16. 2. 2021 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Doporučený postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.


8. 2. 2021 – Teorie, metodiky

Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Pozemky veřejných prostranství.


8. 2. 2021 – Ostatní

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ČKAIT, MMR, ČSSI a AUÚP vypisují 7. ročník Urbanistický projekt roku 2021. Uzávěrka soutěže je 10. března 2021.
Více informací...


5. 2. 2021 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 1. 2021. Více informací...


5. 2. 2021 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2021 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.
Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.


30. 1. 2021 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2021 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


26. 1. 2021 – Publikace programu ESPON

Byly zveřejněny nové publikace:
Teze politik. Opětovné využití prostor a budov
Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR
Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech


19. 1. 2021 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Zástupce veřejnosti – metodické sdělení, vysvětlení k jednotlivým ustanovením § 23 stavebního zákona
Vzor pro výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu: podklady pro vydání, vazba na stanovisko SEA a obsah


15. 1. 2021 – Geografická data, informační systémy, digitalizace

Byla provedena revize a aktualizace sekce Geografická data, informační systémy, digitalizace. Více informací...


13. 1. 2021 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha Koncepce rozvoje venkova (zkrácená verze), které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...


11. 1. 2021 – Politika územního rozvoje České republiky

Informace k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály. Veřejné projednání. Více informací...


28. 12. 2020 – Ústav územního rozvoje

Klidnější období, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2021 přejí všichni zaměstnanci Ústavu územního rozvoje.


18. 12. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Byly zveřejněny brožury Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) v české, anglické a německé verzi.
Naleznete na:


18. 12. 2020 – Principy a pravidla územního plánování

Byla zveřejněna kapitola C.4 Občanské vybavení, jedna z částí internetové publikace Principy a pravidla územního plánování. Kapitola byla aktualizována ve spolupráci s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a je recenzována odborníky z oboru.
Naleznete na:


7. 12. 2020 – Různé

Na Portálu územního plánování je aktualizována sekce Slovníky – Více informací....
Nově je také ze zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 7. 12. 2020. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 664 pojmů.
Více informací...


26. 11. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky – Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Naleznete:


23. 11. 2020 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte plánované konference, semináře, školení – s ohledem na vývoj situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 – konají se on-line nebo si můžete plánovat akce na rok 2021. Více informací...


5. 11. 2020 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 10. 2020. Více informací...


4. 11. 2020 – Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty / Témata architektury a stavební kultury

Byla provedena revize a aktualizace sekce Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty.
Nově je zveřejněn Radou Evropy schválený český překlad – Heslář územního rozvoje.

Byla provedena revize a aktualizace sekce Témata architektury a stavební kultury.
Nově jsou zveřejněny informace k soutěži Architekt obci – Architekt obci 2020.


3. 11. 2020 – Témata architektury a stavební kultury

Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.


2. 11. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 1/2020 a 2/2020.


27. 10. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) pro stavební úřady
Oprávněný investor – Metodické sdělení k § 23a stavebního zákona


6. 10. 2020 – Teorie, metodiky

V rámci metodického pokynu Standard vybraných částí územního plánu byla aktualizována Knihovna grafických symbolů – byl nahrán nový balíček pro nastavení vizualizace v prostředí ESRI pro zajištění kompatibility s jednotlivými verzemi ArcGIS (pro verze 10.0–10.8). Naleznete na:


24. 9. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu
Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu


21. 9. 2020 – Evidence územně plánovací činnosti

Byly zveřejněny Seznamy projektantů územních plánů, regulačních plánů a územních studií podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Více informací...


4. 9. 2020 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byly aktualizovány výstupy Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 7. 2020. Více informací...


2. 9. 2020 – Konference Ministerstva pro místní rozvoj

Dne 6. října 2020 se v prostorách Akademie veřejného investování v Praze uskuteční 5. ročník konference MMR Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje. Konference je určena především pro zástupce akademické sféry, státní správy a územních samospráv.
Více informací...


21. 8. 2020 – Evidence územně plánovací činnosti

Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018. Více informací...


18. 8. 2020 – Politika územního rozvoje České republiky

Byly zveřejněny informace k Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833.
Více informací...


4. 8. 2020 – Teorie, metodiky

Byly zveřejněny materiály: aktualizované metodické sdělení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Vztah územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a průmět územní energetické koncepce do územního plánu a revidovaný metodický výklad Ministerstva životního prostředí Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“).


30. 7. 2020 – Časopis Urbanismus a územní rozvoj / Ostatní

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2020 časopisu "Urbanismus a územní rozvoj". Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, a mimořádná příloha Regulační plán vydávaný obcí – Otázky a odpovědi, které jsou k dispozici v plné verzi.
Více informací...
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 5/2019 a 6/2019.

Ke dni 1. 7. 2020 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území. Více informací...


14. 7. 2020 – Témata architektury a stavební kultury

Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.


14. 7. 2020 – Teorie, metodiky

Byla zveřejněna nová publikace odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi. Slouží k základní orientaci v problematice regulačních plánů vydávaných obcí, obsahuje 22 otázek a stručných odpovědí.


Starší aktuality »»»

Aktuality jinde

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje

Aktuality.

Deník veřejné správy

Města a obce online. Události, aktuality.

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra. Český týdeník pro státní správu a samosprávu. Aktuální číslo.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 6. 5. 2021 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.